(14.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Doufám, že všichni slyšeli, co je zde navrhováno. Je zde navrhováno přerušení bodu, o čemž jako procedurálním návrhu dám bezprostředně hlasovat. (Gong.) Přivolal jsem kolegy z předsálí a myslím, že nám nic nebrání v tom, abychom hlasovali.

 

Takže kdo je pro přerušení tohoto bodu? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 171: přihlášeno 174, pro 172, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji, tento bod je přerušen.

 

Budeme tedy pokračovat dalším bodem. Pan poslanec Grospič ruší svoji omluvenku a bude i nadále přítomen po 15. hodině.

 

Otevírám bod číslo

 

228.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k pověření orgánu Poslanecké sněmovny
rozhodováním podle § 38 odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu
a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
/sněmovní dokument 1910/

Poprosím pana poslance Jakuba Michálka, aby se ujal slova, a bude-li souhlasit, zároveň se stane také zpravodajem tohoto tisku. Poprosím o klid. Děkuji.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, po projednání na grémiu Poslanecké sněmovny předkládáme návrh usnesení, který by zněl takto: Poslanecká sněmovna podle § 1 odst. 2 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje organizační výbor rozhodováním o důvodech ztráty nároku podle § 38 odst. 1 zákona číslo 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Stručně k odůvodnění. Na základě citovaného zákona by měla Poslanecká sněmovna pověřit orgán Poslanecké sněmovny, který rozhoduje o důvodech zániku nároku na plat a náhrady v případech, kdy není řádně omluvena absence poslance v Poslanecké sněmovně. Tento orgán zde nebyl pověřen cca dvacet let. Historicky to navrhovala paní předsedkyně Němcová, jako předseda Poslanecké sněmovny i současný prezident Miloš Zeman. Poslanecká sněmovna to nikdy neschválila. Probírali jsme to na grémiu. My jsme původně navrhovali mandátový a imunitní výbor, nechali jsme se přesvědčit kolegy na návrh ODS. To na grémiu prošlo jednomyslně, že bychom to změnili na organizační výbor.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, tedy končím všeobecnou rozpravu. A nyní přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou tímto otevírám. Ptám se, jak se tedy vypořádáme s tím protinávrhem.

 

Poslanec Jakub Michálek: Takže já beru zpět ten návrh původní, jak byl podán, a odkazuji se na ten návrh, jak jsem ho přečetl v úvodním slově, a ten tedy předkládám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Jestliže tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo zřejmě není.

 

Budeme tedy hlasovat o navrženém usnesení. To usnesení tedy zní, že Poslanecká sněmovna pověřuje organizační výbor výkonem této pravomoci.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 172: přihlášeno je 170 poslanců, pro 136, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas, a končím tento bod. Děkuji.

 

Otevírám další bod schváleného pořadu schůze. Tím je

 

56.
Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 191/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 191/1. Já poprosím pana poslance Petra Dolínka, aby předložený návrh uvedl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré odpoledne, pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně. Dovolte, abych uvedl tento poměrně jednoduchý materiál, materiál předložený z důvodu přípravy veřejné zakázky na vysoutěžení vozů pro metro D. Ale když to uvedu, není to pouze zákon o metru D, ale je to obecně zákon, který by umožnil na českých dráhách provozovat autonomní provoz kolových vozidel. Musíme si uvědomit, že tak je tomu již v zahraničí v některých místech, a můžeme se bavit o letišti JFK v New Yorku nebo i o jiných místech, tak je tento systém poměrně běžný. Musíme si uvědomit, že systém autonomního provozu, to znamená bez nutnosti přítomnosti řidiče, je zkoušen i některými potenciálními provozovateli drážních služeb nebo drah v České republice. A musíme si uvědomit, že jsme trošičku zaspali, že vlastně český zákon toto neumožňuje.

Zde bych pod linkou ještě podotkl, že nás čeká s Ministerstvem dopravy v příštích měsících (obrací se do vládní lavice) - jenom, pan ministr bude dávat pozor, omlouvám se - že nás čeká s Ministerstvem dopravy v příštích měsících podobný návrh zpracovat o autonomním provozu vozidel, nejprve na neveřejných komunikacích, potom na komunikacích, protože musíme dohnat určitě to, co legislativně nemáme ošetřeno v rámci standardů, které se ve světě prosazují. Tento zákon je tedy jednoduchý, tak aby mohl skutečně kdokoliv, pakliže splní zákonné povinnosti, provozovat vozidla drážní bez nutnosti přítomnosti řidiče.

Když to zmíním a aplikuji na metro D, tak by byly vysoutěženy tedy, pakliže by se k tomu Praha přiklonila, Dopravní podnik Prahy, vysoutěženy vozy, které by odpovídaly standardům zabezpečení a všeho potřebného, s tím, že by nemusel již tam být přítomen fyzicky žádný zaměstnanec provozu. Musím zdůraznit, že již nyní v tuto chvíli, když se podíváte třeba na linku B metra pražského, tak tam ten provoz je víceméně plně automatizován a řidič je tam pouze jako takový dohlížitel a naplňuje se tím litera zákona. A doufám, že takto to bude tedy přijato a umožníme rozvoj v tomto segmentu.

Chtěl bych podotknout, kdo jste si četl stanovisko vlády, že ve stanovisku vlády je návrh jednak drobný legislativně technický a jednak je tam jeden návrh na rozšíření nebo specifikaci v tom zákoně v § 45 odst. 1. Po dohodě se zpravodajem bychom to vyřešili tím způsobem, že na výboru bychom navrhli, aby si vládní návrh pozměňovací osvojil výbor, tak aby to zde mohlo být projednáno jako pozměňovací návrh výboru. Doufám, že s tím hospodářský výbor bude souhlasit, pakliže zůstane gesčním.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, a poprosím pana zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Milana Ferance.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, já jenom doplním předkladatele. Upřesním, že tento návrh se týká možnosti autonomního řízení drah speciálních. To znamená to metro. To je první poznámka. A jak už bylo řečeno, navrhuji předložení v červnu. Vláda k tomu dala souhlas s tím, že tam upozornila na legislativně technickou možnost změny, úpravy § 45, aby bylo naplněno účelu toho zákona, to znamená, skutečně byl možný automatizovaný systém bez strojvedoucího. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Poprosím opět, aby případné diskuse probíhaly v předsálí.

Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Tak, pan poslanec Ferjenčík. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP