(18.30 hodin)
(pokračuje Richterová)

Ještě jednou se vracím k těm dětem ze znevýhodněného prostředí. Pokud nebudeme schopni poskytnout účinnou podporu právě dětem opouštějícím ústavní zařízení a pěstounskou péči a pokud nebudeme schopni i v tomto navrženém rozpočtu velice cíleně financovat primární péči, práci s rodinami, které se dostanou do krize, a rychlou sanaci těch krizí, třeba i formou změny zacílení dávek mimořádné okamžité pomoci jakožto nástroje, který máme zavedený, nebo právě tím zvýšením příspěvku obcím, aby mohly skutečně intenzivně sociálně pracovat s rodinami, které jim pomůžou bydlet v běžném bydlení, pokud takovéto změny systémového charakteru neučiníme, tak se nechci dožít toho, co nás tady bude čekat za 20, 30 let v některých lokalitách naší země.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Jelikož neregistruji žádné faktické poznámky ani řádné přihlášky do rozpravy, nevidím žádná přednostní práva, končím obecnou... Faktická poznámka, prosím pana poslance Benešíka.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo, za trpělivost. Já budu velmi stručný. To, co popisovala paní poslankyně Richterová, jsou určitě velmi dobré, zásadní věci, které rozhodně přispějí ke zkvalitnění života v naší společnosti. Chtěl bych jenom upozornit, že celou řadu věcí, které zde popisovala, v České republice máme. A velmi často i daleko efektivněji než stát vykonávají nejrůznější organizace, např. diakonie nebo Charita České republiky. A to, o čem mluvil můj kolega Vít Kaňkovský ohledně posílení právě této kapitoly na sociální služby, tak to je přesně o tom. Naše charita v Uherském brodě zdaleka nedělá jenom terénní služby a neobsluhuje, řekněme, dépéesky apod., ale poskytuje například poradenství. Stará se o matky v nouzi, atd., atd. Poskytuje hospicovou péči. Čili to jsou ty věci, které tady zazněly a mají návaznost s tím, co tady přednášel Vít Kaňkovský. Takže já doufám, že ten jeho návrh podpoříme, aby právě i tyto služby, které jsou rozhodně záslužné a dobré, se mohly rozvíjet.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Další faktická poznámka, pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já se omlouvám za tuto faktickou poznámku, nicméně na Facebooku ČT 24 píšou, že rozpočet už prošel, tak jsem se chtěl zeptat, jestli jsem něco minul. (Oživení a smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Neregistruji žádné faktické poznámky ani řádné přihlášky do rozpravy. Přednostní práva také ne. Končím obecnou rozpravu. Poprosím o závěrečné slovo paní ministryni financí. Není potřeba. Závěrečné slovo paní zpravodajky? Není potřeba.

Poprosím paní zpravodajku, aby nás provedla procedurálními a jinými návrhy.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych v úvodu vás seznámila s tím, že faktických připomínek se zúčastnilo 21 kolegyň a kolegů a někteří opakovaně. A rozpravy se zúčastnilo 27 kolegyň a kolegů a z toho vyplynuly návrhy, které máme k prohlasování. Jsou to tři návrhy, které navrhují vrátit vládě návrh zákona o státním rozpočtu k přepracování. Vzhledem k tomu, že každý tento návrh má jiná doporučení, tak budeme hlasovat všechny tři návrhy tak, jak už tady byl požadavek. To znamená, že začneme tím, kde to přepracování se snižuje schodek o 40 mld., pak bude 23 a pak bude to třetí, které je bez částky a je v obecné rovině.

A na závěr, pokud neprojde ani jeden z těchto návrhů, bychom hlasovali o usnesení rozpočtového výboru. To je procedura, kterou navrhuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Je obecný souhlas s touto procedurou? Nechám o tom hlasovat.

Zahajuji hlasování o proceduře. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 183 poslanců, pro 183. Návrh byl přijat.

 

Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Dovolte, abych vám ještě připomněla vždycky ten návrh, o kterém budeme hlasovat.

Prvním návrhem, se kterým bychom se měli vypořádat, je návrh usnesení, které přednesl pan kolega Kalousek a zní: "Poslanecká sněmovna vrací vládě České republiky návrh zákona o státním rozpočtu s následujícím doporučením. 1. Příjmy ponechat v navržené výši. 2. Výdaje snížit o 40 mld. korun. 3. Saldo vyrovnané. 4. Poměr investičních výdajů k celkovým výdajům navýšit z navržených 8,1 % alespoň tak, aby dosáhly poměru posledního roku hospodářské krize 2012, to je 9,2 %. To znamená, navrženou částku 122 mld. korun investičních výdajů navýšit alespoň na částku 150 mld. korun." Termín toho přepracování 20 dnů, což je v souladu s jednacím řádem, § 102.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Rozumíme všichni, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přihlášeno 183 poslanců, pro 52, proti 99, 32 se zdrželo. Tento návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Přistoupíme k hlasování o druhém návrhu, který přednesl pan kolega Ferjenčík. A ten zní: "Poslanecká sněmovna vrací vládě České republiky návrh zákona o státním rozpočtu a doporučuje vládě provést následující změny v základních údajů návrhu zákona o státním rozpočtu. A. Příjmy zachovat na dosavadní úrovni. B. Výdaje snížit o 23,7 mld. korun. C. Zachovat dosavadní úrovně kapitálových výdajů v absolutních číslech. D. Zachovat dosavadní plánované úrovně zvýšení prostředků na vzdělávání. E. Zachovat dosavadní plánované úrovně zvýšení prostředků na dopravní infrastrukturu. F. Zachovat dosavadní plánované úrovně zvyšování platů nízkopříjmových zaměstnanců." A termín rovněž 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nechám hlasovat o tomto návrhu v hlasování číslo 53.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 53, přihlášeno 184 poslanců, pro 84, proti 99, zdržel se 1. Návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. A máme tady třetí návrh na vrácení návrhu zákona o státním rozpočtu, a to z dílny SPD, pan předseda Tomio Okamura. A sice: "Poslanecká sněmovna vrací vládě České republiky návrh zákona o státním rozpočtu s následujícím doporučením, a to je 1. Sestavit vyrovnaný rozpočet, nebo alespoň snížit deficit. 2. Nezvyšovat výdaje na státní správu, tzn. nezvyšovat počty státních úředníků a náklady na činnost státních úřadů. 3. Nenavyšovat počty státních úřadů." Termín opět 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: O předneseném návrhu na usnesení nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování číslo 54. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 54, přihlášeno 184 poslanců, pro 82, proti 99, zdrželi se 3. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP