(9.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí Aleně Schillerové za její vystoupení a požádám zpravodajku tohoto tisku, předsedkyni rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby přednesla svou zpravodajskou zprávu. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane předsedající, členky a členové vlády, kolegyně, kolegové, návrhem rozpočtu se zabýval, jak už bylo řečeno, rozpočtový výbor, který na svém jednání na 13. schůzi dne 10. října přijal návrh usnesení, se kterým vás nyní seznámím.

Usnesení rozpočtového výboru z 13. schůze ze dne 10. října 2018 k prvému čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 - sněmovní tisk 287. Po úvodním slově ministryně financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 v prvém čtení přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna

I. schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 podle sněmovního tisku 287, kterými jsou:

A. Výše příjmů stanovená částkou 1 465 359 071 851 Kč,

výše výdajů stanovená částkou 1 505 359 071 851 Kč,

rozdíl mezi příjmy a výdaji, tedy saldo, stanovený částkou minus 40 000 000 000 Kč.

B. Způsob vypořádání salda těmito financujícími položkami

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 43 873 390 336 Kč,

b) zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 80 736 000 Kč,

c) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 3 954 126 336 Kč.

C. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 317 332 700 Kč,

D. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 9 438 270 400 Kč,

E. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1 075 508 600 Kč,

F. Zmocnění ministryni financí v § 2 odst. 1, 2 včetně možnosti změnit výši celkových příjmů, celkových výdajů a dalších ukazatelů zde uvedeným postupem a v daném rozsahu, zmocnění Ministerstvu financí postupovat při stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze a zmocnění krajským úřadům postupovat pro přerozdělování výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku podle § 1 odst. 10.

II. bere na vědomí, že návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2019

a) obsahuje finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 92 213 119 805 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 43 600 000 000 Kč,

b) stanoví rozsah pojistné kapacity Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., ve výši 188 000 000 000 Kč,

c) obsahuje dotace vyjmenovaným kapitolám státního rozpočtu s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají režimu podle rozpočtových pravidel - § 12, příloha č. 9 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019;

III. přikazuje k projednání kapitoly a okruhy vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2019 takto."

A pokud dovolíte a nebude námitek, tak to přikázání jednotlivým výborům podle jednotlivých kapitol bych teď nečetla, protože je to dlouhé a máte to všichni písemně. Pokud samozřejmě bude námitka, tak přečtu celé znění tohoto návrhu usnesení, který projednal rozpočtový výbor.

Když přeskočím na tu část přikazovací, tak samozřejmě je tam: IV. přikazuje dále střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021, sněmovní tisk 288, rozpočtovému výboru a (II.) zmocňuje zpravodajku, abych vás seznámila s návrhem tohoto usnesení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce tohoto tisku paní poslankyni Miloslavě Vostré a otevírám obecnou rozpravu. Kromě řádně přihlášených v pořadí mám s přednostním právem přihlášeného pana poslance Miroslava Kalouska, Tomia Okamuru, Petra Fialu a pana poslance Ferjenčíka, který je pověřen podle jednacího řádu přednést stanovisko klubu. Takže to jsou přihlášení. První tedy v rozpravě pan poslanec Miroslav Kalousek. Dále vidím přihlášku pana kolegy Bělobrádka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte i mně, abych popřál jmenovitě panu prezidentovi krásné Vánoce a šťastný Nový rok, když už mě tak obšťastnil individuální pozorností.

A dovolte, abych přednesl stanovisko poslaneckého klubu TOP 09 k návrhu zákona o státním rozpočtu.

Odpovědné rozpočtování nespočívá pouze ve splnění úlohy, jak mi to vyjde příští rok. Odpovědné rozpočtování spočívá zejména v nastavování trendů, aby rozpočet vycházel i v dobách méně příznivých, i v dobách, kdy nebude docházet k tak pozitivnímu hospodářskému růstu, k jakému dochází posledních pět let. Logicky bychom tedy v odpovědně sestaveném rozpočtu měli nalézt průměty změn rozpočtové legislativy, které vedou za a) ke snižování mandatorních, tedy ze zákona povinných výdajů, ke snižování kvazimandatorních výdajů, to jsou dlouhodobé závazky, zejména ve smlouvách služebního a pracovněprávního charakteru, a měli bychom tam také nalézt, tady se hlásím ke slovům pana prezidenta, postupný nárůst poměru investičních výdajů k celkovým výdajům. Nic z toho však v rozpočtu nenajdeme. Nenajdeme to pro to, protože vláda, ani ta minulá, ani tahle, nemá k dispozici systémově promyšlené změny rozpočtové legislativy ani v těch nejpalčivějších oblastech, což jsou povinné pojistné systémy, ať už se to týká zdravotního pojištění, nebo sociálního pojištění, byť jsme tady slyšeli mnoho slibů, jak tehdy ještě ministr financí Babiš přinese v roce 2016 v červnu návrh penzijní reformy, byť vláda ve svém programovém prohlášením tyto reformy má jako priority. Zatím jsme neviděli ani věcný záměr, logicky tedy průmět změn této rozpočtové legislativy v rozpočtu nenalezneme. To je jedna zásadní námitka oproti návrhu státního rozpočtu. Je to rozpočet přerozdělovací. Je to rozpočet protireformní dokonce, protože tam nalézáme nárůst mandatorních výdajů, nikoliv jejich pokles.

Nyní dovolte několik slov k navrhovaným příjmům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP