(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byla poslední přihláška do podrobné rozpravy. Takže já se rozhlédnu po sále... Podrobnou rozpravu tímto končím. Táži se znovu na závěrečná slova. Zpravodaj pan poslanec Chvojka, navrhovatel pan ministr Kněžínek? Nemají zájem. V tomto okamžiku, protože tady nemám návrhy, o kterých by se mělo hlasovat, tímto končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní tedy přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Je to

 

14.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana
a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 140/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené dámy, vážení pánové, projednáváme ve druhém čtení sněmovní tisk 140, který se týká sníženého DPH na jízdné ve veřejné dopravě. Navrhujeme snížit tuto sazbu DPH z 15 na 10 %. Jak jsem avizovala v prvním čtení, do rozpočtového výboru jsme předložili pozměňovací návrh. Rozpočtový výbor tento pozměňovací návrh přijal a také doporučil Sněmovně ke schválení naši verzi.

V obecné rozpravě pohovořím o pozměňovacím návrhu, jak jsme se o tom bavili na rozpočtovém výboru, který se týká lanovek a vodní hromadné dopravy, která by měla být také zahrnuta do tohoto návrhu.

To je vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 140/2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jan Hrnčíř, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. září 2018 usnesení, doručené poslancům jako tisk 140/2, a to v následujícím znění.

Po úvodním slově zástupce předkladatelů poslankyně Věry Kovářové, zpravodajské zprávě poslance Jana Hrnčíře a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

1. V článku I bod 1 zní: V § 47 se na konci odst. 4 doplňuje věta "U služeb uvedených v příloze číslo 2a se uplatňuje druhá snížená sazba daně."

2. V článku I bod 3 v příloze 3 se věta "Pravidelnou hromadnou přepravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy." (Řečník vynechal slova "nahrazuje větou".) "Pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o dopravu lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání."

3. V článku I bod 4 se vkládá příloha 2a, která zní: Příloha k zákonu č. 235/2004 Sb. Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně - kde je popis služby.

Já už to nebudu dále přesně číst, máte to ve svých tiscích.

II. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já tímto otevírám obecnou rozpravu, do které mám jako první přihlášenou paní poslankyni Janu Mračkovou, a dále se přihlásila ještě paní poslankyně Věra Kovářová.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se vyjádřila ke sněmovnímu tisku 140, což je novela zákona o dani z přidané hodnoty.

V úvodu bych chtěla říci, že v letošním roce od 1. září byla zavedena 75% sleva pro cestující, pro děti od 6 do 26 let, pro studenty, a zároveň pro osoby starší 65 let. Velmi pozitivně ve svém a v dalších regionech vnímám, že se na mě především senioři obracejí, že opravdu tyto slevy jim přinášejí, že daleko více cestují.

Tento návrh, který je tady předložen, že by se snížilo DPH z 15 na 10 %, by se v žádném případě nevztahoval na občana. Ano, můžeme hovořit o tom, že mi dopravci, pokud se to DPH sníží, sníží cenu jízdenky. Víte sami, že se snižovalo DPH na léky, a léky zůstaly v lékárnách stejně drahé.

Druhý aspekt je, že se to tedy neprojeví u občana, ale toto opatření se projeví v rozpočtech měst, obcí a krajů, protože toto DPH je také příjmem, který obdrží města, obce a kraje. Ten dopad do státního rozpočtu a dopad do rozpočtů měst, obcí a krajů je zhruba 940 milionů. A já se ptám, proč se někdo nezeptal na stanovisko Asociace krajů, na stanovisko Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, a vůbec mě udivuje, že takový návrh předkládají starostové z hlediska toho, že to pak bude nějakým způsobem mít vliv na rozpočty měst, obcí a krajů.

V neposlední řadě bych chtěla říci, že kraje jsou především ti, kteří zajišťují a financují regionální železniční a autobusovou dopravu. My si prostřednictvím závazku veřejné služby objednáváme u jednotlivých dopravců jednotlivé spoje, za které hradíme za daný kilometr. Oni si určí cenu jízdenky, a pokud jim to finančně nevyjde, protože my jsme si to u nich objednali, tak pak přijdou na daný kraj, město a žádají takzvanou prokazatelnou ztrátu, to znamená, že my dnes ten rozdíl už dopravcům platíme.

Z důvodu toho, že tady není stanovisko jak Asociace krajů, Svazu měst a obcí a dalších organizací, které je nezbytné, tak si dovolím v tuto chvíli předložit procedurální návrh na přerušení tohoto sněmovního tisku do další schůze a poprosila bych vás, pane předsedající, abyste o tomto návrhu dal hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vám samozřejmě vyhovím. Protože je to procedurální návrh, tak budeme hlasovat neprodleně. Já svolám gongem poslance do sálu. Mám tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami. Ještě jednou chcete žádost o odhlášení? Je to v pořádku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP