(9.10 hodin)
(pokračuje Michálek)

Opakovaně byl diskutován jak na rozpočtovém výboru, tak i zde na plénu. K tomuto návrhu podle mých informací jsou tedy dva pozměňující návrhy, jeden pana Stanjury, který se vlastně vrací k tomu, co bylo v Senátu diskutováno již před čtyřmi lety, to znamená, aby byla zachována určitá diverzifikace vlastníků. Druhý návrh směřuje k tomu, aby ta diverzifikace byla požadována nejenom u právnických osob, ale i u fyzických osob. Ze strany Senátu je neutrální stanovisko k tomu prvnímu návrhu, resp. je to provázané, pokud by prošel ten druhý pozměňovací návrh, tak samozřejmě souhlas.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane senátore. Otevírám rozpravu. Jedná se o třetí čtení. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení. Pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Vážený předsedo, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, pane senátore, v průběhu druhého čtení zde byly předneseny ke sněmovnímu tisku 32 dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh byl v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 93 z 8. schůze konané 9. května. Druhý pozměňovací návrh byl přednesen na druhém čtení zde v Poslanecké sněmovně poslancem Mikulášem Ferjenčíkem.

Dovolte mi krátce připomenout, podobně jako pan senátor, abych zde rekapituloval vlastní senátní návrh zákona a okomentoval krátce jednotlivé pozměňovací návrhy.

Jak již bylo řečeno, cílem senátního návrhu je zrušení písmena a) ustanovení § 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kterým se definuje základní investiční fond. Důvodem tohoto senátního návrhu je zneužívání registrace fondu za účelem daňové optimalizace u právnických osob z 19 % na 5 %.

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru zmírňují senátní návrh, ale jasně omezují riziko nízkého zdanění právnických osob, a to ve dvou rovinách: a) omezením podílu na základním kapitálu do 10 % včetně spojených osob, takže nelze uplatnit daňové osvobození podílu na zisku podle dividendové směrnice.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na chvíli přeruším, pane poslanče. Prosím všechny ty, kteří si potřebují nutně něco vyřídit, ať tak učiní v předsálí a neruší. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Připomněl bych podmínku pro osvobození z dividendové směrnice na daních. Jde o daňové osvobození při vlastnictví více než desetiprocentního podílu na fondu déle než jeden rok. Proto je v pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru jako garančního výboru hranice 10 % a vazba na právnické osoby.

Druhou rovinou tohoto pozměňovacího návrhu je zamezení investičním fondům vykonávat průmyslovou a obchodní činnost. Fond nesmí vykonávat živnostenské podnikání za podmínek živnostenského zákona.

Druhý pozměňovací návrh, poslance Mikuláše Ferjenčíka, navrhuje zrušit v první větě pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru slova "právnických osob". Zde se domnívám, že investiční fond je prostředkem kolektivního investování a při jeho vzniku chceme, aby fyzické osoby investovaly bez omezení na podílech základního kapitálu. Úspěšné fondy následně na sebe nabalují další investory. U fyzických osob nemůžeme dojít k daňovému osvobození podílu na zisku podle dividendové směrnice. Fyzické osoby zdaní dividendy neboli zisk vždy, ať mají jakýkoliv podíl.

Závěrem si vás dovoluji požádat o podporu pozměňovacího návrhu garančního rozpočtového výboru, který jasně omezuje riziko zneužívání investičních fondů právnickými osobami, a dovoluji si vás požádat o zamítnutí pozměňovacího návrhu pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, a to z důvodů, které jsem uvedl.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Pan poslanec Ferjenčík se hlásí.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já se přiznám, že mě velmi, vážení kolegové, vážené kolegyně, mrzí postoj zpravodaje tohoto zákona, protože můj pozměňovací návrh řeší určitou mezeru v pozměňovacím návrhu kolegy Stanjury. Ministerstvo financí mu dalo kladné stanovisko, protože to riziko tam vidí úplně stejně jako já nebo kolega Libor Michálek, který to celé předkládal. Můj pozměňovací návrh omezuje rizika zneužívání výjimek, které v pozměňovacím návrhu od kolegy Stanjury jsou.

Já bych vás chtěl poprosit o podporu toho návrhu. Skutečně nejvíce mě překvapuje, že poslanec ANO bojuje proti pozměňovacímu návrhu, který má podporu Ministerstva financí, podle mě z rozumných důvodů. Je to vysvětleno v materiálech. Ostatně i na rozpočtovém výboru velká většina poslanců za ANO ten pozměňovací návrh podporovala, tak bych vás chtěl požádat o jeho podporu i zde na plénu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Kytýr.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si dovoluji reagovat na vystoupení poslance Ferjenčíka. Důvodem mého postoje je, že senátní návrh skutečně byl velmi přísný z pohledu omezení vůči investičním fondům, a to jak pro právnické, tak pro fyzické osoby. My jsme hledali cestu, jakým způsobem najít mezi touto krajní mezí a současným zněním zákona prostor, který se bude zejména týkat právnických osob, které zneužití tohoto titulu nejvíce naplňují. Naopak u fyzických osob stále deklarujeme, že je nutné jim dát vlastnický prostor podílu na jednotlivých investičních fondech, aby mohly své podnikatelské záměry realizovat.

Samozřejmě jsem si vědom, že v podstatě jde o kompromis, jde o mezistupeň mezi senátním návrhem a stávajícím zněním zákona, ale domnívám se, že plně, jak v podstatě bylo diskutováno s Ministerstvem financí, se omezují činnosti právnických osob a je nutné zde nechat prostor pro fyzické osoby. Samozřejmě jsem si vědom, že pokud tato novela zákona bude nedostačující vůči fyzickým osobám, bude nutné přijmout další opatření. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nevidím nikoho, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, takže já ještě jednou poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo. Dovoluji si přečíst proceduru, kterou doporučuje Poslanecké sněmovně rozpočtový výbor jako garanční výbor, který doporučuje hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 32/5 v následujícím pořadí:

1. Hlasování o legislativně technických úpravách. Tyto nebyly předloženy, takže o tomto bodu nebudeme hlasovat.

2. a) Pozměňovací návrh rozpočtového výboru. Bude-li tento návrh přijat, pak je hlasovatelný návrh B, pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu A rozpočtového výboru, který předložil pan poslanec Ferjenčík.

Následuje hlasování o návrhu zákona jako celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP