(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Dolínkovi. Pokračujeme interpelací paní poslankyně Věry Kovářové. Kolega Dolínek je stále připraven. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, v úterý demonstrovali nespokojení starostové před Úřadem vlády. Šlo jim o přijetí návrhu novely zákona o střetu zájmů ve znění senátního návrhu. Jak to dopadlo, všichni víme, přijata byla verze sněmovní. Do detailů však nebudu zabíhat. Co jiného však v této souvislosti mě zarazilo, je mimořádně omezený prostor pro demonstrující před Úřadem vlády. Musí se tísnit na pár metrech, ohrožuje je tramvajový a automobilový provoz. Při větším počtu demonstrantů hrozí buď jejich zranění, nebo zastavení provozu.

Demonstrující by podle mého názoru měli mít před Úřadem vlády daleko více místa, aby před sídlem premiéra mohli svobodně říci, co si o vládních krocích myslí. Proč mají jen těch pár metrů? Je to reakce na demonstrace, které směřují proti vám osobně, nebo dlouhodobější praxe? Proč omezujeme shromažďovací právo? Kdo za to nese odpovědnost? Bojí se snad vláda demonstrantů, kteří jen chtějí vyjádřit svůj názor? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Protože máme před sebou dvě poslední interpelace na předsedu vlády, upozorňuji, že budou následovat okamžitě po dvou interpelacích Petra Dolínka interpelace na členy vlády. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: První z těchto dvou interpelací se týká, vážený pane premiére, daně z přidané hodnoty. Připravovaná novela zákona o dani z přidané hodnoty, aspoň tak jak jsme se mohli dozvědět, mění definici dotace k ceně, která bude mít obrovský dopad na dotované služby - doprava, sociální služby atd. Současná právní úprava výslovně vyjímá dotaci k výsledku hospodaření z dotace k ceně. Dotace k výsledku hospodaření nepodléhá odvodu daně z přidané hodnoty, dotace k ceně ano. Touto změnou dojde k obrovské zátěži veřejných rozpočtů krajů, měst a obcí. Současné kompenzace jen ve veřejné dopravě napříč republikou vzrostou z důvodu této úpravy o zhruba 6 mld. korun. Samosprávy vydají tuto částku a prakticky vyvedou peníze samospráv do státního rozpočtu.

V posledních letech se jedná o další zásah státu, jehož výsledkem bude trvalé zatížení samospráv. V předchozím například bylo navýšení růstu mezd řidičů a dodnes není systémově vyřešeno, jak je to krajům kryto. Ptám se tedy, jak bude systémově řešeno posílení rozpočtu samospráv tak, aby tento krok nebyl přímou hrozbou ke snížení objednaných veřejných služeb v přepravě cestujících vedoucí ke kolapsu v dopravě. Snížení by se mohlo dotknout až 30 % současných výkonů. Dopravci, kteří budou odvádět z přijatých kompenzací DPH, nemají shodná sídla s objednavateli. Objednateli nejsou jenom kraje, ale také města se svými městskými dopravami a obce.

Návrat vybraných finančních prostředků prostřednictvím RUD není možný a nejde to takto namodelovat. Samosprávy nemají proti zaplacené DPH ani možnost odpočtu, protože nemají daň na vstupu související s touto činností, jsou konečnými spotřebiteli této služby. Řeší nyní jen snížení DPH na jízdném. A přestože podporuji to, aby mladí a senioři mohli ve veřejné dopravě, v té meziměstské, jezdit za nižší peníze, tak je zvláštní, že těch 6 miliard, které se vyberou zde, se rovná těm 6 miliardám, co vládě na tento projekt chybí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě můžete zůstat, pane poslanče, vzhledem k tomu, že poslední interpelace na předsedu vlády je také od vás.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážený pane premiére, chtěl bych se zeptat na věci podpory veřejných zaměstnanců. Obracím se na vás s dotazem ohledně vašeho nedávného výroku, že řešením nedostatku zdravotních sester v třísměnném provozu by mohly být výsluhové příspěvky. Já se ztotožňuji s tímto návrhem, aby zdravotní sestry pobíraly výsluhový příspěvek jako nyní třeba bývalí policisté, vojáci, hasiči nebo celníci. Nicméně zavedení výsluhového příspěvku pro zdravotní sestry by nevyřešilo jinou velkou komplikaci. Zažil jsem několik případů v Praze, určitě i v jiných krajích a městech se to děje. Při odchodu do důchodu totiž zdravotní sestry přicházejí o služební byty. Ony mají velmi nízké příjmy, ony si nemají moc kde našetřit za život na bydlení, a když jsou do důchodu, tak v Praze to znamená odchod z tohoto města. Znamená to vrátit klíče, vystěhovat se a doufat, že v jejich rodných obcích je přijmou zpátky po 35 letech služby v nemocnici.

Ptám se tedy, jak byste řešil vy tuto situaci, kdy při odchodu do důchodu musí zdravotní sestry vracet služební byty, pokoje na ubytovnách a vlastně se vzdát celého svého životního zázemí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Dolínkovi a konstatuji, že všechny interpelace na předsedu vlády byly vyčerpány. Znovu opakuji, že odpovědi předsedy vlády interpelujícím poslancům dojdou do třiceti dnů podle zákona o jednacím řádu.

Protože podle jednacího řádu můžeme pokračovat hned ústními interpelacemi na ostatní členy vlády, tyto zahajuji. První interpelace je paní poslankyně Markéty Pekarové Adamové na ministra zemědělství Jiřího Milka. Připraví se kolega Jakub Janda. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, zákon o ochraně zvířat před týráním ukládá obcím povinnost postarat se o týraná zvířata, která jsou na jejich území nalezena. Obce na to však často nemají peníze ve svých rozpočtech. Ministerstvo zemědělství proto vypsalo nový dotační program, ze kterého mohou obce peníze čerpat. Jeho účelem je zajištění péče o odebraná zvířata umístěná do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dotační program však počítá jen s dotacemi na skot a koně. Většina obcí má přitom problém především s týranými psy, na které program nepamatuje. Domnívám se, že pokud naše zákony předpokládají, že se musí obec o týraná a toulavá zvířata postarat, tak by mělo ministerstvo vypsat program pro všechna zvířata, nikoliv jen pro koně a skot.

Vážený pane ministře, připraví ministerstvo takový dotační program či rozšíří program stávající tak, aby se týkal i těchto druhů zvířat?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Adamové Pekarové. Pan ministr zemědělství má svých pět minut a odpoví na interpelaci paní poslankyně. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jiří Milek Děkuji. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci. Na interpelaci bývalého poslance Bendla vznesenou na 57. schůzi Poslanecké sněmovny, týkající se problematiky financování, odpovídal již můj předchůdce. Cílem této neinvestiční dotace, kterou jsme vypsali, je kompenzace obcím zatíženým povinnostmi vyplývajícími z přenesené působnosti, finanční náklady spojené s jejich zajištěním v případech mimořádného rozsahu. Jedná se uplatnění zvláštního opatření náhradní péče či předběžné náhradní péče v případech mimořádného rozsahu. Obecním úřadům obce s rozšířenou působností, které předběžnou náhradní péči zajišťují, náleží náhrada účelně vynaložených nákladů. Náhradu nákladů je sice povinna uhradit ta osoba, které byla zvířata odebrána, vymahatelnost náhrad je však sporná.

Letos zavedená podpora představuje operativní řešení krizových případů spojených s mimořádnými finančními náklady, které významně zatěžují rozpočet obce a mohou dosáhnout parametrů kolidujících s kapacitou obcí pokrýt náklady na péči o týraná zvířata a zajišťování úkonů přenesené působnosti. Toto opatření mělo být pomocí obcím při řešení krizových situací, nikoliv rutinním nástrojem. Zajištění finančních prostředků přes krajský úřad a jiné oslovené resorty v krátké potřebné době se ukázalo jako neprůchodné. Dotace obcím prostřednictvím zásad Ministerstva zemědělství je nástrojem pro řešení kritických stavů. Zásady Ministerstva zemědělství se přitom řídí zákonem o zemědělství, který umožňuje Ministerstvu zemědělství takto podporovat chovy hospodářských zvířat. Psi proto z uvedeného dotačního programu podporovat nelze. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP