(9.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Nyní budeme hlasovat návrhy pana poslance Farského. Ptám se, zda bychom mohli hlasovat jedním hlasováním. Nebo chcete dvě oddělená hlasování? Jedná se o senátní návrhy. Nevidím zde nikoho, kdo by proti mému postupu namítal. Budeme tedy hlasovat jedním hlasováním.

 

Budeme hlasovat o zařazení bodu 29, sněmovní tisk 105, jako prvního bodu ve středu 30. 5. na 14.30, tedy první odpolední bod, a po něm by jako druhý bod byl zařazen bod číslo 6, sněmovní tisk 30.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je hlasování číslo 25. Přihlášeno je 166 poslanců, pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A konečně návrh pana kolegy Černohorského, který navrhoval ten bod 70 k ochraně ovzduší na tento pátek, 25. 5., jako první bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Je hlasování číslo 26. Přihlášeno je 165 poslanců, pro 54, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na doplnění pořadu schůze. Dovolte mi ještě, abych upravil omluvu paní ministryně Dostálové. Teď mi přišla mailem omluva mezi devátou a dvanáctou. (Domluva mimo mikrofon.). Platí to, co jsme si řekli předtím? Odchází paní ministryně v jedenáct hodin, tak.

 

Budeme pokračovat body z bloku třetího čtení. Otevírám bod

 

70.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 13/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec a po dohodě zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Fialová, která je připravena zastoupit paní poslankyni Pekarovou Adamovou. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 13/7, který byl doručen dne 11. dubna 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 13/8.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy. (Ministr Brabec: Ano.) Má zájem. (Silný hluk v sále.) Já bych vás opravdu všechny poprosil, i ty, co diskutují přímo před řečnickým pultem, vážení kolegové, jestli mě vnímáte! Děkujeme. Je-li potřeba něco probrat, v předsálí je spousta místa. Děkuji. Tak, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji. Dobré ráno. Vážený pane předsedající, děkuji, že jste se mě zastal.

Já bych chtěl především poděkovat za to, že jsme ten bod neodsunuli. Ono zase v pátek by blokoval jiné body. A děkuji tímto i paní kolegyni Fialové, že se takto vstřícně postavila k výzvě převzít zpravodajku. Já si myslím, že i hlasovací procedura, tak jak byla navržena garančním výborem, tedy výborem pro životní prostředí, není tak úplně složitá. Nicméně mi dovolte na úvod jenom několik poznámek a určité shrnutí.

Tato novela zákona o ochraně ovzduší je původně transpoziční novelou, kde se zahrnují určité požadavky obsažené ve dvou evropských směrnicích, které se týkají metod výpočtu a požadavků na podávání zpráv z hlediska jakosti benzinu a motorové nafty... (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, já také slyším opět nadměrný hluk. Poprosím všechny, zda by byla možnost, aby vás pan ministr nemusel překřikovat. Děkuji za klid.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Já jsem s tím srovnán, pane předsedající. To je trošku, jako kdybych uváděl zákon v těch -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ale my si vás tak nevychutnáme, pane ministře. Tak bych opravdu poprosil o klid v sále. Děkuji.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji. Opravdu velmi stručně. Jedná se o to, že dodavatelům motorového benzinu a motorové nafty návrh umožní do minimálního povinného podílu biopaliv dvojnásobně zohlednit množství biopaliv, která jsou vyrobená z použitého kuchyňského oleje, kafilerních tuků a pokročilých biopaliv, což je určitě i v zájmu snižování procenta biopaliv vyrobených v první generaci, tedy těch potravinářských biopaliv. Rovněž je možno do povinného snížení emisních skleníkových plynů zohlednit také zemní plyn či zkapalněný ropný plyn a čistá a vysokoprocentní paliva. V neposlední řadě se mění způsob sankce za nesplnění povinností snížení emisí skleníkových plynů tak, aby byl spravedlivější.

Nicméně v rámci projednávání k tomu přibyla ještě celá řada pozměňovacích návrhů. Já se k nim případně vyjádřím určitě v rámci diskuze, ale dovolte mi jenom obecnou poznámku. Uplatněné pozměňovací návrhy se týkají nejenom oblasti biopaliv a podpory snižování emisí skleníkových plynů v dopravě, ale i dalších oblastí. Na znění některých z nich Ministerstvo životního prostředí aktivně spolupracovalo s předkladateli a k tomu nás vedlo vícero důvodů, protože víte, že tady byla debata o tom, kdo vlastně stojí za těmi pozměňovacími návrhy.

Ten hlavní důvod, a to bych chtěl zdůraznit, je fakt, že do Poslanecké sněmovny byla tato novela zákona o ochraně ovzduší předložena již na podzim roku 2016, tedy v předchozím volebním období, ale nepodařilo se ji doprojednat a pro její urychlené přijetí v novém volebním období z důvodu již zahájeného infringementu ze strany Evropské komise vláda materiál schválila a opětovně předložila nové Poslanecké sněmovně v totožném znění, tedy bez opakování meziresortu. Z toho důvodu nemohla být zohledněna úprava několika otázek, které, jak se později ukázalo, bylo žádoucí řešit. To znamená, to je důvod, proč se Ministerstvo životního prostředí aktivně podílelo na některých pozměňovacích návrzích.

To asi jako úvod do té poměrně vzrušené diskuze úplně stačí. Děkuji za pozornost. (V sále je stále silný hluk!)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře, i za vaši trpělivost. Znovu poprosím kolegy, kteří mají co projednávat, ať si to jdou projednat do předsálí a neruší řečníky. Tak.

Otevírám rozpravu, do které se přihlásila jako první paní poslankyně Fialová, které tímto dávám slovo. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Eva Fialová: Dobrý den, vážený pane předsedo, milé kolegyně a kolegové, vážená vládo. Dovolte mi, abych se vyjádřila k samotnému zákonu o ovzduší a k jeho předloženým změnám.

Jak už bylo řečeno v úvodním slově pana ministra, důvodem předložené změny zákona o ovzduší byla potřeba transpozice evropské legislativy ve vztahu k množství přimíchávání biosložek do paliv a upřesnění metody výpočtu pro produkci emisí skleníkových plynů. Otevření takto citlivého zákona vždy vede k možnosti navrhnout změny i v jiné části zákona. V tomto případě jsem i já využila možnost a předložila jsem hned několik pozměňovacích návrhů po konzultaci s Ministerstvem životního prostředí v oblastech, které jsem vnímala jako palčivé, ať už s dopady na města, obce a zejména naše spoluobčany. Zmíním se tedy o dvou nejzávažnějších.

Prvním z nich je dopad do peněženek našich občanů, kteří mají povinnost provádět revizi kotlů. Na základě seznamu určených osob evidovaných u Ministerstva životního prostředí již nebude docházet k předražování této služby, kterému jsme přihlíželi v minulých letech. Návrh nastavuje mechanismus, kdy a jak se obracet na osoby oprávněné k provádění revizí ve svém nejbližším okolí, a stanovuje nejvyšší možný finanční limit, za který lze službu provést. Další podstatnou změnou je prodloužení intervalu revize z dvouletého na tříleté období. Pokud tedy dojde ke schválení zákona jako celku, včetně tohoto pozměňovacího návrhu, nedojde k hektickému shánění služby koncem tohoto roku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP