(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní pan poslanec Sadovský v podrobné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji. Kolegyně, kolegové, jak jsem zde odůvodnil v obecné rozpravě, tak i já bych se chtěl, jak bylo avizováno, přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 543. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Sadovskému. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím.

Žádný návrh, který by byl hlasovatelný ve druhém čtení, nepadl a můžeme se tedy zeptat, jestli je zájem o závěrečné slovo po podrobné rozpravě. Pane ministře? Závěrečné slovo po podrobné - není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji zpravodaji, děkuji ministrovi.

 

A budeme pokračovat. Tentokrát jde o

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb.,
o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 93/ - druhé čtení

Paní ministryně financí Alena Schillerová je připravena. Požádám pana poslance Jiřího Dolejše - který tady ale není, ten je omluven, takže ho nahradí ve druhém čtení paní předsedkyně rozpočtového výboru a to hlasovat nemusíme, pokud nikdo nic nenamítá. Také zaujala místo u stolku zpravodajů. Konstatuji, že návrh v prvém čtení byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 93/1.

A nyní tedy požádám paní ministryni financí, aby z pověření vlády tento tisk uvedla. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, předkládám vám k projednání vládní návrh novely zákona o dluhopisech a některých dalších zákonů.

Jak už jsem vysvětlila v prvním čtení, důvodem předložení návrhu je snaha odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů a upravit některé další nedostatky dluhopisového práva, na které upozornila praxe. Hypoteční zástavní listy jsou cenné papíry, které smějí emitovat pouze banky. Jedná se o dluhopisy, které jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů, proto se někdy také obecněji hovoří o krytých dluhopisech. Z pohledu investorů se jedná o nadprůměrně bezpečné cenné papíry a z pohledu jejich emitenta, tedy banky, představují snadný způsob, jak získat finanční prostředky pro poskytování hypotečních úvěrů za výhodných podmínek. Naší snahou je především zatraktivnění emise hypotečních zástavních listů pro investory.

V současné době legislativní podobě hypotečních zástavních listů chybí zásadní instituty, které jsou v jiných právních řádech vyspělých států západní Evropy obvyklé, což způsobuje negativní hodnocení právního rámce pro hypoteční zástavní listy ze strany ratingových agentur a vede následně k nižší atraktivitě a nižší konkurenceschopnosti České republiky v této oblasti.

Ve stávající právní úpravě byly identifikovány dva zásadní nedostatky, které tato novela odstraňuje. Jedná se předně o nejasný rozsah a režim hypoteční podstaty podle insolvenčního zákona, tedy o rozsah aktiv, která budou náležet do hypoteční podstaty, zejména ve vztahu ke splátkám hypotečních úvěrů po prohlášení konkurzu. A dále se jedná o problematiku automatického zesplatnění závazků z hypotečních zástavních listů v případě prohlášení konkurzu na majetek emitenta, tzv. akcelerace.

Novela ve snaze odstranit výše uvedené nedostatky současné právní úpravy staví najisto režim insolvenčního práva v souvislosti s krytými dluhopisy a výslovně vylučuje automatickou splatnost krytých dluhopisů v případě insolvenčního řízení a vylučuje kryté dluhopisy z majetkové podstaty. Novela dále do zákona o dluhopisech doplňuje úpravu tzv. agenta pro zajištění, což je osoba, která zastupuje zájmy vlastníků dluhopisů ve vztahu k zajištění, přičemž samotní vlastníci dluhopisů nejsou oprávněni sami jednat, a to ani v průběhu insolvenčního řízení a exekučního řízení. Dále se doplňuje úprava tzv. monitora krytých bloků, tedy osoby, která plní funkci jakéhosi dohlížitele a ve vztahu ke krytým dluhopisům kontroluje, jak emitent plní zákonné požadavky. Další změnou je zavedení institutu tzv. nuceného správce krytých bloků, což je jiná banka, jmenovaná do této funkce Českou národní bankou, která má za úkol zajistit správu majetku a dluhů souvisejících s krytými dluhopisy, je-li krytí dluhopisů či řádné splacení dluhů z krytých dluhopisů ohroženo. Předkládaná novela rovněž zavádí do zákona úpravu tzv. dluhopisů se záporným výnosem či povinně konvertibilních dluhopisů.

Předložený návrh zákona není transpoziční. Jedná se o národní legislativní úpravu, která však respektuje evropské právní předpisy a je plně v souladu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z jejího členství v Evropské unii. Při přípravě novely jsme vycházeli ze zkušeností evropských států s rozvinutým kapitálovým trhem.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí Aleně Schillerové. Požádám předsedkyni rozpočtového výboru jako zpravodajku, aby nás informovala o jednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru ze 7. schůze ze dne 25. dubna 2018 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 93, druhé čtení.

Po úvodním slově náměstkyně ministryně financí, po zpravodajské zprávě poslance Dolejše a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 93, schválila ve znění následujícího pozměňovacího návrhu - tento návrh je v textu mnou zmiňovaného usnesení a vzhledem k jeho rozsáhlosti ho tady nebudu v tuto chvíli číst, ale máme ho písemně v usnesení rozpočtového výboru;

II. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a budeme pokračovat obecnou rozpravou, kterou otevírám. Prvním přihlášeným je pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já mám okrajovou záležitost, ale důležitou zas na druhou stranu. Mám tady pozměňovací návrh k problematice znovuzpoplatnění přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle § 108 odst. 3. Protože když se dělaly úpravy v zákonech, tak z toho v podstatě vypadl text: K přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o zaměstnanosti se požaduje v podstatě za každý vzdělávací program tisíc korun. Čili to je to jádro. Jde tedy o to doplnit do sazebníku správních poplatků, opětovně doplnit, výše zmíněný poplatek. Takže jsem tuto záležitost dal do pozměňovacího návrhu číslo 796. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi. A ptám se, kdo dál do obecné rozpravy.. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak.

Otevírám tedy rozpravu podrobnou a v tom případě znovu pan poslanec Karel Rais, který je přihlášený do podrobné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji, pane předsedo. Tak jak jsem inzeroval, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu číslo 796. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní zpravodajka se hlásí v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Vzhledem k tomu, že tady není kolega Dolejš, tak se přihlašuji k jeho pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 777. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP