(16.20 hodin)
(pokračuje Michálek)

Na rozpočtovém výboru k této podmínce jak Ministerstvo financí, tak vlastně já jako navrhovatel za Senát jsme zaujali neutrální stanovisko. Důvod byl ten, že takto konstruovaná podmínka nevylučuje zneužití tohoto institutu ještě ze strany fyzických osob. Proto by té věci pomohlo, pokud by v daném pozměňovacím návrhu hned v bodě 1 byla vypuštěna ta slova "právnických osob", nicméně je samozřejmě na vašem rozhodnutí, jak definitivně ty podmínky zkonstruovat.

Takže zjednodušeně, cílem tohoto návrhu není nějakým způsobem omezit kolektivní investování. Ten zákon v dalších písmenech umožňuje, aby klasické fondy pro veřejnost měly toto daňové zvýhodnění podobně, jako je tomu v zahraničí. Jde jenom o to, aby tento institut nebyl zneužíván ze strany subjektů, které fakticky by byly pouze třeba akciovými společnostmi jednoho investora a toto daňové zvýhodnění by využívaly.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane senátore. My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu, usnesení výboru byla doručena jako tisky 32/2 až 4 a já prosím zpravodaje příslušného výboru pana poslance Kytýra, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrh odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, tak jak zde v úvodním slově předkládajícího bylo zmíněno, tak skutečně tato senátní úprava zákona o dani z příjmů, byla navržena s cílem zamezit zneužití krácení daně z 19 na 5 procent. Rozpočtový výbor tuto problematiku projednal na svém jednání dne 9. května 2018 s tím, že přijal doporučující usnesení s pozměňovacím návrhem, s kterým si dovolím Sněmovnu seznámit.

Po úvodním slově zástupce navrhovatele senátora pana Michálka, zpravodajské zprávě poslance pana Kytýra a po rozpravě rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 32, schválila ve znění následujícího pozměňovacího návrhu:

1. Článek I včetně poznámky pod čarou zní: Článek I. V § 17b odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb., se na konci textu písmena a) doplňuje text:

pokud

1. žádný poplatník daně z příjmu právnických osob s výjimkou Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Evropské investiční banky, jiné mezinárodní finanční organizace, státu, centrální banky nebo právnické osoby jimi ovládané nemá podíl na základním kapitálu tohoto investičního fondu 10 % nebo více; podíly spojených osob, které jsou poplatníky daně z příjmu právnických osob, se pro tyto účely splnění této podmínky považují za podíl jednoho poplatníka; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, kdy je překročena povolená výše podílu na základním kapitálu po dobu kratší než polovinu zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, nebo po dobu kratší než 6 měsíců, je-li zdaňovací období delší než 12 měsíců, a

2. neprovozuje živnostenské podnikání za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

2. Za článek I se vkládá nový článek II, který zní: Článek II Přechodné ustanovení: Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dosavadní článek II se označuje jako článek III.

Toto bylo usnesení rozpočtového výboru, který je garančním výborem. Rozpočtový výbor navrhuje Poslanecké sněmovně, aby přijala senátní návrh ve znění tohoto pozměňovacího návrhu. Jako zpravodaj mohu pouze uvést, že mezi dvěma krajními mezemi, mezi původním zněním zákona a absolutním vynecháním písmena a) v ustanovení § 17b odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, se tento pozměňovací návrh v souladu s Ministerstvem financí zdá kompromisním pro zajištění, že nebude docházet ke zneužití snižování daňového základu z 19 na 5 procent, tak i z pohledu možnosti zachování registrace investičních fondů při určitých splněných podmínkách, které v této novele zákona o dani z příjmu budou uvedeny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Lipavský, prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den. Děkuji za slovo. Když jsme se dívali na pozměňovací návrhy, které jsou k tomuto zákonu, tak nás tam zaujala jedna věc a já bych se chtěl prostřednictvím pana předsedajícího zeptat tamhle na pravou stranu sálu pana Stanjury, proč návrh ODS se vlastně víceméně věnuje jenom právnickým osobám a nikoliv fyzickým osobám, jestli by to mohlo být nějak více rozvedeno, protože nám to nedává moc smysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Předpokládám, že není zájem. Není, tak otevřu rozpravu podrobnou a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Pokud se nikdo nehlásí... Pan poslanec Ferjenčík? Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Mohu se přihlásit do podrobné rozpravy? (Otáčí se k předsedajícímu.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Už jsem vás vyvolal v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Bezva. Děkuji za slovo. Já tedy předkládám pozměňovací návrh k tomu pozměňovacímu návrhu Zbyňka Stanjury, respektive rozpočtového výboru, a to vypuštění těch slov "právnických osob" z § 1 toho návrhu. Nevidím důvod, proč by se to mělo omezovat na právnické osoby.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Tak to beru jako odůvodnění. Dále do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, tak i podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova, zda si pan navrhovatel nebo pan zpravodaj přejí vystoupit. Není tomu tak. Nic hlasovatelného nepadlo, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP