(17.30 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: V podrobné rozpravě se hlásím k návrhu usnesení, které jsem tady přečetla, a už ho předčítat nebudu. Hlásím se k tomu usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, takto je to dostačující. Děkuji. Táži se, zda máme někoho dalšího do podrobné rozpravy. (Nikdo se nehlásí.) Končím tedy podrobnou rozpravu, protože nikoho nevidím. Zeptám se opět, zdali je zájem o nějaká závěrečná slova. Zpravodajové? Paní ministryně? Není zájem.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Zagonguji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ještě děkuji za slovo. Já jenom tedy mám návrh, abychom hlasovali o usnesení rozpočtového výboru zatím bez doprovodných usnesení, protože doprovodná usnesení se hlasují až po odsouhlasení návrhu celého usnesení. Takže to je můj návrh, abychom doprovodná hlasovali až po usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, budeme hlasovat nadvakrát.

 

Takže na úvod budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak byl přednesen zpravodajkou rozpočtového výboru paní poslankyní Miloslavou Vostrou. Není zájem ani o odhlášení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti usnesení, zvedněte ruku, stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 145, přihlášeno 163 poslanců, pro 126, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní se bude hlasovat o doprovodných usneseních. Poprosím paní zpravodajku, zdali by je přednesla.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Jedná se o doprovodná usnesení, která, jak už jsem říkala, vyplývají z potvrzených usnesení výboru a znějí:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby se zabývala přehodnocením systému odměňování příslušníků Bezpečnostní informační služby s cílem zlepšit její konkurenceschopnost na pracovním trhu."

"Poslanecká sněmovna v rámci projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 bere na vědomí Hodnoticí zprávu Státního fondu kinematografie za rok 2016."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Mám tady žádost od pana předsedy Bělobrádka o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami.

 

Nyní budeme hlasovat o předneseném usnesení, tak jak ho sdělila paní předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování číslo 146, přihlášeno 149 poslanců, pro 126, proti 3. Výsledek - usnesení bylo přijato.

 

Tímto končím tento bod. A předávám řízení schůze panu předsedovi Hamáčkovi.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Hezký podvečer. Budeme pokračovat bodem číslo 56, ale ještě předtím dám slovo panu předsedovi volební komise. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Moc děkuji za slovo, pane předsedající. Poprosil jsem mezi body. Abych dodržel jednací řád, vám chci, kolegyně, kolegové, i pro stenozáznam jenom oznámit, že na volební komisi jsme dnes přijali lhůtu, kterou teď vyhlašuji, a je to, jak už jsem jednou avizoval, standardní lhůta na podání návrhů na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Je to lhůta do příští dubnové schůze. Tu lhůtu vyhlašujeme do pondělí 9. dubna do 12 hodin. Pokud tedy na klubech budete chtít provést jakékoli změny v orgánech, opakuji, lhůtu máte do pondělí 9. dubna do 12 hodin. V úterý 10. dubna to na komisi projednáme a pak v tu středu 11. dubna bychom ty změny mohli hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď otevírám bod

 

56.
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016
/sněmovní tisk 28/

Prosím pana ministra průmyslu a obchodu pana Tomáše Hünera, aby tento tisk uvedl. A pan zpravodaj zaujme místo u stolku zpravodajů. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předložená Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016, což je tady tato poměrně silná brožura (ukazuje), byla vypracována na základě zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Zpráva v souhrnné podobě informuje o vývoji vybraných ekonomických ukazatelů malých a středních podniků v roce 2016 ve srovnání s předchozím obdobím a rovněž obsahuje informace o podporách poskytnutých malému a střednímu podnikání z národních prostředků a prostředků Evropské unie. Zahrnuje rovněž také údaje za jednotlivá ministerstva poskytující podporu malému a střednímu podnikání.

V roce 2016 vykonávalo podnikatelskou činnost přes 1,1 milionu právnických a fyzických osob, přičemž podíl malého a středního podnikání na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů byl 99,8 %. Za zmínku stojí podíl zaměstnanců malého a středního podnikání na celkovém počtu zaměstnanců celé podnikatelské sféry, který byl 59,1 %.

Podíl malých a středních podniků na celkovém dovozu v roce 2016 byl 39,1 % a podíl malých a středních podniků na celkovém vývozu byl 30 %. Charakterem své produkce však malé a střední podniky často vstupují jako subdodavatelé velkých podniků, takže pokud velké podniky vyvážejí, vstupují tyto subdodávky do statistiky zahraničního obchodu jako vývoz velkých podniků.

K mírnému poklesu došlo u investic malých a středních podniků, které v roce 2016 dosáhly hodnoty 384,5 miliardy korun, což je o 16,3 milionu korun méně než v roce 2015, to je o 4,1 %. Podíl malého a středního podnikání na investicích podnikatelské sféry v roce 2016 dosáhl 57,4 %, což představuje snížení oproti roku 2015 o 1,7 %.

Rád bych zmínil, že zpráva se také zabývá podpůrnými programy zaměřenými na malé a střední podnikání. Například v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bylo v roce 2016 rozhodnuto o dotacích pro malé a střední podnikatele ve výši 2,9 miliardy korun. Dovolte, abych k čerpání OP PIK uvedl pár čísel. Zatímco v předložené zprávě se uvádí čerpání v březnu 2017 pouze na úrovni 221,4 milionu korun, tak k 31. 12. stejného roku to už bylo 7,99 miliardy korun.

Malé a střední podnikání se musí vyrovnat s velkou konkurencí, administrativní zátěží, nízkou dostupností kvalifikovaných pracovníků a zkušených manažerů. Podniky vidí jako problematické rovněž zvyšující se náklady a ztížený přístup k financování, a to zejména pro nové a rozjíždějící se firmy. Na základě výše uvedeného chci potvrdit závazek Ministerstva průmyslu a obchodu, že se budeme v dalším období soustředit především na podporu inovačních aktivit, exportu, oblasti energetiky, zpřístupnění rozvojového i provozního financování a na snižování administrativní zátěže podnikatelů.

Zcela na závěr chci informovat, že Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016 byla schválena vládou České republiky jejím usnesením č. 619 ze dne 4. září 2017.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Usnesení hospodářského výboru bylo doručeno jako tisk 28/1. Prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Munzara, aby nás informoval o jednání výboru a také přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, dobrý den.

Malé a střední podnikání tvoří významnou součást našeho národního hospodářství. Dle zprávy bylo v roce 2016 1 144 000 malých a středních podnikatelů, z toho 881 000 fyzických osob. Z tohoto důvodu by nás tato zpráva měla extrémně zajímat a také nás na hospodářském výboru extrémně zajímala a věnovali jsme jí skoro dvě hodiny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP