(17.10 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Schválený rozpočet celkových příjmů i výdajů byl v průběhu roku 2017 rozpočtovými opatřeními souvztažně navýšen u devíti kapitol celkem o 2,3 mld. Kč, a to na základě zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech. Týká se financování projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Rozpočet celkových příjmů po změnách tak dosáhl 1 183,2 mld. Kč, celkových výdajů 1 253,2 mld. Kč a rozpočtovaný schodek zůstal ve výši 70,0 mld. Kč. Celkově skutečné příjmy ve vztahu k rozpočtu po změnách byly vyšší o 8,3 % a výdaje nebyly dočerpány o 2,7 % rozpočtu. Plnění celkových příjmů na 108,3 % představovalo překročení rozpočtu o 98,4 mld. Kč. Meziročně byly celkové příjmy vyšší o 47,1 mld. Kč. Překročení rozpočtu bylo ovlivněno překročením přijatých transferů o 61,2 mld. Kč, tj. o 56,4 %, překročením daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 29,8 mld. Kč, tj. o 2,9 % rozpočtu, překročením nedaňových a ostatních příjmů o 9,3 mld. Kč o 37,6 % a výpadkem kapitálových příjmů v objemu 1,8 mld. Kč o 21,3 %. Z celkových přijatých transferů tvořily neinvestiční a investiční transfery přijaté od EU, Národního fondu a finančních mechanismů 159 mld. Kč. V roce 2015 to bylo 171,8 mld. Kč a jejich rozpočet po změnách byl překročen o 63,1 mld. Kč. Daňová kvóta včetně pojistného na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění se meziročně zvýšila o 1,1 procentního bodu na úroveň 32,3 % HDP.

Celkové výdaje státního rozpočtu byly čerpány na 97,3 %, tj. bylo dosaženo úspory rozpočtované částky ve výši 33,3 mld. Kč. Meziročně byly výdaje nižší o 77,5 mld. Kč zejména vlivem nižších výdajů na financování společných programů EU a ČR. Úspory proti rozpočtu bylo dosaženo především v oblasti běžných výdajů, úspora 31,4 mld. Kč, tj. 2,7 % rozpočtu, v malém rozsahu i u kapitálových výdajů 1,9 mld. Kč, tj. 2,2 %. Z běžných výdajů největší úspora byla vykázána u neinvestičních transferů podnikatelským subjektům, u neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů - spadají sem i úrokové výdaje státního dluhu, u neinvestičních transferů rozpočtům územní úrovně, příspěvkovým a podobným organizacím a u neinvestičních transferů do zahraničí. K úspoře rozpočtovaných výdajů došlo přesto, že dle rozpočtových pravidel mohly a mohou organizační složky státu nárokovat nespotřebované výdaje minulých let v běžném roce a překročit tak rozpočet výdajů. Ve výdajích tak bylo zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů vykázaných v minulých letech, když v průběhu roku 2016 došlo ke snížení nároku o 116,5 mld. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 až 2016 k 1. 1. 2017 dosáhl 157,7 mld. Kč a byl o 6,5 mld. Kč vyšší než stav k 1. 1. 2016. Šlo převážně o výdaje, které byly nebo měly být kryty ze zdrojů EU.

Podíl celkových výdajů státního rozpočtu na HDP v roce 2016 dosáhl 25,9 %, v roce 2015 to bylo 28,5 %. Výsledný přebytek státního rozpočtu za rok 2016 ve výši 61,8 mld. Kč byl o 131,8 mld. Kč vyšší oproti rozpočtem předpokládanému výsledku - schodek 70 mld., a o 124,6 mld. Kč lepší než saldo vykázané v roce 2015 - schodek byl 62,8 mld. Kč. Pozitivně na přebytek působilo zejména překročení rozpočtu prostředků přijatých z EU, překročení daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení, jakož i úspory běžných výdajů rozpočtu. Poznámka - saldo rozpočtu bez započtení prostředků EU na příjmové i výdajové straně by bylo schodkové ve výši 13,6 mld. Kč.

Předložený návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 vykázal příjmy ve výši 1 281,6 mld. Kč a výdaje ve výši 1 219,8 mld. Kč a přebytek státního rozpočtu ve výši 61,8 mld. Kč a navrhuje vypořádání přebytku státního rozpočtu České republiky za rok 2016 takto: vydanými státními dluhopisy - snížením a změnou stavů na účtech státních finančních aktiv - zvýšením o 0,96 mld..

Doufám, že se mi tímto stručným vystoupením podařilo přiblížit vám předložený vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, a dovoluji si vás požádat, abyste jménem vlády předložený materiál vzali na vědomí a zároveň odsouhlasili vypořádání přebytku státního rozpočtu za rok 2016 tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní ministryni, která předložený návrh uvedla. Tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1/3. Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu projednal kontrolní výbor a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1/2.

Ale teď tady mám pořadí opačné, ale dobře. Měl jsem v pořadí napsáno, že nejprve se slova ujme paní zpravodajka rozpočtového výboru... (K řečništi přicházel poslanec Kubíček.) Takže abychom asi zachovali to pořadí, protože první by měl vystoupit zpravodaj, takže zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Miloslava Vostrá, a následně samozřejmě požádám, abyste nás informoval, pane poslanče Kubíčku, o jednání kontrolního výboru.

Takže paní poslankyně, prosím, máte slovo a předneste nám také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z 5. schůze ze dne 14. února 2018 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, sněmovní tisk 1.

Po úvodním výkladu náměstka ministryně financí Paveleka a po rekapitulaci předsedkyně - zpravodajky rozpočtového výboru poslankyně Vostré a po rozpravě, rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. konstatuje, že

a) vláda opakovaně předložila Poslanecké sněmovně vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, sněmovní tisk 1, který je totožný s návrhem státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, sněmovní tisk 1106, předloženého vládou Poslanecké sněmovně v 7. volebním období;

b) rozpočtový výbor 7. volebního období projednal společně se zpravodaji všech výborů všechna usnesení výborů k tomuto vládnímu návrhu a připravil návrh usnesení č. 667/2017 pro Poslaneckou sněmovnu, která však státní závěrečný účet z časových důvodů již neprojednala;

c) rozpočtový výbor bere na vědomí usnesení rozpočtového výboru k státnímu závěrečnému účtu 2016 ze 7. volebního období č. 667;

II. konstatuje dále, že

a) po výzvě rozpočtovým výborem se všechny výbory současné Poslanecké sněmovny znovu zabývaly projednáním kapitol státního závěrečného účtu za rok 2016 v jejich gesci a všechny výbory potvrdily usnesení výborů ze 7. volebního období s těmito odchylkami:

- výbor pro evropské záležitosti k přikázaným okruhům výdajů kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa týkajících se transferů finančních prostředků ze/do zahraničí přijal nově doporučující usnesení č. 26 z 31. ledna 2018 na rozdíl od výboru pro evropské záležitosti v 7. volebním období, který přikázaný okruh státního závěrečného účtu projednal, ale usnesení k němu nepřijal;

- hospodářský výbor souhlasil s vypořádáním přebytku 60 mld. Kč tak, jak uvádí usnesení vlády č. 312 ze dne 24. dubna 2017;

b) kontrolní výbor projednal stanovisko NKÚ podle sněmovního tisku 1/1 a též setrval na svém původním souhlasném usnesení k tomuto stanovisku;

III. doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí

1. státní závěrečný účet České republiky za rok 2016, který vykazuje příjmy státního rozpočtu 1 281 617 559 720 Kč, výdaje státního rozpočtu 1 219 843 588 370 Kč a celkový přebytek státního rozpočtu 61 774 041 350 Kč; ***
Přihlásit/registrovat se do ISP