(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené poslankyně a poslanci, já vás vítám na odpoledním jednání Poslanecké sněmovny.

 

63.
Ústní interpelace

Dneska máme na programu ústní interpelace na členy vlády. Zahájíme interpelacemi na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, kteří budou interpelovat předsedu vlády.

Já bych na úvod tedy přečetl omluvy. Mám tady omluvu: poslanec Jan Volný se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Věra Procházková se omlouvá do konce jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Pour se omlouvá od 13 hodin do konce jednání, paní poslankyně Andrea Brzobohatá se omlouvá od 15 do 17 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Milan Hnilička se omlouvá od 13 hodin do konce jednání z pracovních důvodů.

Tak. A na prvním místě byl vylosován pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Ivan Bartoš. Pan poslanec Jan Čižinský bude interpelovat pana premiéra ve věci kontroly filtrů pevných částic Policií České republiky. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Vážený pane premiére, obracím se na vás ohledně nečinnosti Policie České republiky. Jde o kontroly vozidel, která mají u moderních dieselových motorů úmyslně odstraněný nebo poškozený filtr pevných částic a jsou nebezpečná pro zdraví lidí ve svém okolí. Ve velkých městech patří tato auta k největším znečišťovatelům ovzduší. Jako poslanec zvolený za Prahu zde vás proto interpeluji. Přestože silniční zákon dává policistům právo v případě podezření taková vozidla posílat na kontroly, a to i na kontroly, zda mají či nemají funkční filtr pevných částic, Policie České republiky v praxi nekoná. Z výfukových systémů těchto vozidel uniká obrovské množství prachových částic, na něž se váží další škodliviny, které se pak dostávají do našeho organismu a výrazně zvyšují riziko rakoviny a dalších onemocnění. I váš ministr životního prostředí to přirovnal ke kolektivní sebevraždě.

Žádám vás proto, pane premiére, o vysvětlení, proč dopravní policie ve městech odmítá taková vozidla při kontrolách posílat na technickou kontrolu. Proč zdůvodňuje, že k tomu nemá žádnou metodiku, přestože je ke kontrolám technického stavu vozidla, jehož součástí je nepochybně také plnění emisních norem, opravňuje § 6 odst. 9 zákona o provozu na pozemních komunikacích. To, že by policie filtry pevných částic mohla a měla namátkově kontrolovat, potvrzují i vyjádření Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí ze září roku 2017. Žádám vás tedy, pane premiére, o odpověď na otázku, co se musí stát, aby policie začala konat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji panu poslanci. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Já mezitím ještě doplním, abych splnil náležitosti, že ústní interpelace budou nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Pane premiére, máte slovo. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže děkuji za slovo. Dobrý den, milé kolegyně, kolegové. No, úplně jsem nepochopil, proč jsem interpelován za kontrolu filtrů pevných částic Policií České republiky. Nejsem ministr vnitra, ani policejní prezident, ani starosta, ale nicméně mám tady odpověď od Ministerstva vnitra.

Policie České republiky provádí kontrolu technického stavu vozidel v silničním provozu v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se primárně o technické silniční kontroly, při kterých je jedním z kontrolních úkonů zjišťování netěsnosti a úplnosti všech částí výfukového potrubí. Dále se pak zaměřuje na kontrolu jednotlivých komponentů výfukového potrubí. Vzhledem k nemožnosti demontáže části vozidla na místě kontroly je policistovi umožněno provést kontrolu pouze vizuálně, a to ještě za předpokladu, že výfukový systém není skryt ochrannými prvky podvozku motorového vozidla. V rámci kontrol lze také vozidlo podrobit kontrole technického stavu v rámci ve stanici technické kontroly nebo stanici měření emisí, anebo za využití jiného zařízení podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, pokud má policista důvodné pochybnosti ohledně technické způsobilosti vozidla. V takovém případě může policista nařídit řidiči přistavení vozidla na stanici technické kontroly a měření emisí k provedení kontroly, pokud zajížďka včetně cesty zpět na pozemní komunikaci není delší než osm kilometrů a příslušná stanice je v danou dobu v provozu.

Policie se v rámci kontroly technického stavu motorového vozidla zaměřuje zejména na nebezpečné závady v technickém stavu, které bezprostředně ohrožují bezpečnost silničního provozu a mají za příčinu vznik dopravních nehod, případně podstatně zvyšují jejich následky. Absence filtrů pevných částic je považována za vážnou závadu, která odůvodňuje omezení technické způsobilosti vozidla na dobu 30 dnů následnou kontrolou ve stanici technické kontroly a měření emisí. Technické silniční kontroly jsou dopravními policisty prováděny jak samostatně, tak v součinnosti s ostatními kontrolními složkami, zejména pak s mobilními expertními jednotkami Centra služeb pro silniční dopravu Ministerstva dopravy. Z hlediska vlastního měření emisních limitů výfukových zplodin je stávající systém kontroly nastaven tak, že kontrola plnění emisních limitů je v působnosti stanic pro měření emisí.

V loňském roce proběhlo několik jednání na půdě Ministerstva dopravy, jejichž cílem bylo zefektivnění stávajícího systému kontroly dodržování emisních limitů. Těchto jednání se aktivně zúčastnili i zástupci Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky. Předmětná problematika byla projednávána i s představiteli Ministerstva životního prostředí a se zástupci z řad odborné veřejnosti. Jedním z výstupů těchto jednání je i novelizační návrh příslušných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, který je v současné době v legislativním procesu Poslanecké sněmovny, sněmovní tisk 51, a který má za cíl rozšíření možností využití stanic technické kontroly pro dotčené kontrolní složky.

Na základě výše uvedených skutečností nelze souhlasit s tvrzením, že se policie problematikou neoprávněné manipulace se zařízením k omezení emisí namontovaného výrobcem nezabývá. Je však nutné vzít v potaz reálné možnosti kontrolních složek při odhalování těchto závad v technickém stavu vozidla v rámci přímého dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

Vypracoval plukovník Ing. Tomáš Lerch, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji panu premiérovi a táži se pana poslance... (Poslanec Čižinský přichází k řečnickému pultu.) Ano, takže prosím o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já jsem vás, pane premiére, interpeloval proto, že jedno vaše ministerstvo tvrdí, že to je možné, kontrolovat a odesílat ta auta na kontroly, to je Ministerstvo dopravy. A vy jste mi vlastně teď přečetl, že se tak vůbec neděje a že se chystá nějaký další zákon. Ale ten není potřeba. Jde jenom o to, aby to ti policisté mohli změřit. A ty měřáky existují, jsou policii nabízeny a policie je nechce. Takže vlastně to je jako velmi smutná odpověď. Já bych prostě byl rád, kdyby tady zaznělo, že ty měřáky si policie půjčí nebo je vyzkouší a že to prostě kontrolovat začne. Protože pokud váš ministr říká, že to je kolektivní sebevražda, a nic se proti tomu nedělá, tak je prostě někde chyba.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji panu poslanci Čižinskému. Pan premiér... (Přichází k řečnickému pultu.) Ano, takže prosím o reakci.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobře, tak já navrhuji, pokud to nemusí jít před kamerami, tak se můžeme na to setkat. Pan ministr dopravy a vnitra a policie a já a budeme to řešit za jedním stolem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji panu premiérovi za odpověď. Tím jsme vyřešili interpelaci pana poslance Čižinského.

Další v pořadí bude mít interpelaci na premiéra pan poslanec Ivan Bartoš ve věci nucená rezignace ředitele GIBS plukovníka JUDr. Michala Murína a prosím, aby se připravil pan poslanec Jakub Michálek. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji. Vážený pane premiére, již několik týdnů s obavami sleduji vaši snahu o odvolání, respektive donucení k odchodu ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů plukovníka JUDr. Michala Murína. Tyto vaše kroky nelze dle mého názoru nazvat jinak než další účelový pokus výměny vedoucích pracovníků ve státních institucích doprovázený politickým i mediálních tlakem, a to za velmi vágních až neurčitých odůvodnění. Nejen Piráti, ale i odborná veřejnost se oprávněně ptá, zda tyto personální čistky nejsou pouhým účelovým posilováním vaší politické strany ANO 2011 a dosazování spřízněných lidí do klíčových pozic ve státní správě.***
Přihlásit/registrovat se do ISP