(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Rais taky s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Chtěl bych upozornit na nebezpečí snižovat rozvojovou pomoc, protože jsem taky zažil některé rozvojové projekty, naprosto konkrétně jsem je viděl, i řada lidí, stavíme tam nemocnice, pomáháme těmto lidem relativně skutečně levně, aby třeba viděli, protože jinak by s investicí asi 500 korun oslepli. To je v emoční rovině.

V rovině věcné. Tady čtyři roky fungoval podvýbor, pracoval jsem jako předseda a vím, kam tyto peníze tekly. Neříkám, že všechny jsou stoprocentně užité, ale to, co jsem viděl na vlastní oči, toky směrem do Etiopie, Kambodži a těchto rozvojových zemí byly velice užitečné. Za tím si stojím.

Druhá věc. Nezapomeňte, že za touto podporou potom jdou podnikatelé, kteří tam vytvářejí ekonomické zisky pro republiku.

To jsou minimálně dvě tři věci, pro které bych byl proti tomu, abychom snižovali rozpočet v oblasti rozvojové pomoci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana kolegy Čižinského, kolega Gazdík ještě počká i s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem hluboce přesvědčen, že stát, který neumí alespoň trochu pomoci potřebným lidem v zahraničí, neumí pomoci ani potřebným lidem u nás.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Můžeme tedy pokračovat řádnou přihláškou. S přednostním právem tedy pan předseda Gazdík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Já se taky chci věnovat neziskovým organizacím, ale věřím, že u těchto neziskových organizací zkonstatujete, že jsou to neziskové organizace osvědčené a jsou to organizace pracující s mládeží.

Chtěl bych se formálně přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod č. 154, který přidává ve prospěch kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zvýšení podpory v oblasti činnosti mládeže 28 mil. korun. Dovoluji si poprosit o vaši podporu, protože organizace pracující s mládeží, ať je to Skaut, Junák, Pionýr, turistické oddíly mládeže, jsou dlouhodobě podfinancované. Na školském výboru tento návrh sice neprošel, nicméně i pan bývalý ministr školství i paní předbývalá ministryně školství zkonstatovali, že těmto organizacím to bylo slíbeno a jsou to prostředky, které jsou výraznou prevencí sociálněpatologických jevů u mládeže. Když to řeknu s nadsázkou, za pár desítek milionů korun ten efekt je skutečně multiplikační a mnohonásobný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Gazdíkovi. Nyní se vracíme v rozpravě k řádným přihláškám. Slovo má pan poslanec Martin Kupka, připraví se pan poslanec Baur. Začínali jsme s 21 přihlášenými, už jich máme 24. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, rád bych vám představil dva pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státním rozpočtu. Hlásím se tímto tedy ke dvěma návrhům vloženým do systému pod č. 124 a č. 125.

První návrh pod č. 124 se týká navýšení prostředků pro podprogram 29821300, jedná se o program určený na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Tak zní přesně titul podprogramu, nicméně jedná se o důležité finanční prostředky, které mají sloužit k tomu, aby se malé obce a města v okolí velkých měst vypořádaly s dramatickým nedostatkem kapacity základních škol. Situace se v současné době dále zhoršuje, přestože se podařilo již v mnoha místech postavit nové školy, a teď se musejí obce a města vypořádat s tím, že se navíc zaplňují kapacity škol ve velkých městech, kam doposud rodiče mohli své děti vozit. Navýšení prostředků o 250 mil. korun by znamenalo významnou pomoc pro města a obce, které si opravdu samy nemohou poradit se svými vlastními finančními prostředky pro investiční záměry čítající desítky milionů korun.

Ten druhý pozměňovací návrh, vedený pod č. 125, se pro změnu týká odměn členů volebních komisí. Nás v nadcházejícím roce čeká několik voleb, u některých pravděpodobně dojde i na druhé kolo. V současné době jsou bohužel členové volebních komisí odměňováni za druhé kolo pouhou dvousetkorunou, což znamená v přepočtu na hodinovou odměnu 11 korun českých. Je to také jeden z důvodů, proč je dnes velmi obtížné v malých obcích a městech získat pro práci ve volební komisi členy. Proto i po dohodě s příslušnými lidmi na Ministerstvu vnitra navrhujeme navýšení prostředků právě na volby v roce 2018 o 200 mil. korun, aby bylo možné sjednotit odměnu členům volebních komisí za druhé kolo s prvním kolem, čímž by se podařilo hodinovou odměnu navýšit aspoň na současných 76 korun v prvním kole.

Děkuji mnohokrát a hlásím se tímto k návrhům vedeným pod č. 124 a č. 125.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. Nyní pan poslanec Jan Baur. Připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, já se jmenuji Jan Bauer. Vzhledem k tomu, že už se dvacet let ucházíme o voliče, sice na rozdílných stranách politického spektra, tak byste si možná moje jméno mohl zapamatovat. (Předsedající: Omlouvám se. Opravdu se omlouvám.)

Nicméně vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se nejprve přihlásil v rámci podrobné rozpravy ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou již uvedeny v systému. Jedná se o sněmovní dokument č. 76 a o sněmovní dokument č. 77.

Nechtěl bych předčítat celou důvodovou zprávu, ostatně mi to ani jednací řád nepřikazuje. Chtěl bych pouze říci, že u obou dvou těchto návrhů se jedná o posílení finančních prostředků na smysluplné věci, mimo jiné na území šumavského národního parku na úkor některých nesmyslných dotací, mimo jiné třeba na rádoby ochranu přírody. To je první část.

Dále mi dovolte, abych se řádně přihlásil a načetl tímto dva pozměňovací návrhy, které se v tomto případě týkají sociální oblasti.

Tím prvním je kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí č. 313. Navrhuji v rámci dávek pomoci v hmotné nouzi ponížit zde o 170 mil. korun a na druhé straně neinvestiční nedávkové transfery navýšení o 170 mil. korun. Je to určeno ke zvýšení příspěvku na výkon sociální práce na krajských a obecních úřadech.

Zde jenom krátké odůvodnění. Na základě novely zákona o sociálních službách příslušného zákona je poskytován příspěvek krajským úřadům, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadům za účelem výkonu sociální práce v přenesené působnosti. Vzhledem k nárůstu počtu osob v sociálně složitých situacích je potřeba zajistit účinnou a dostupnou sociální práci z úrovně krajských obecních úřadů. Příspěvek v rámci neinvestičních nedávkových transferů slouží k úhradě výdajů této sociální práce k zajišťování krajských a obecních úřadů v přenesené působnosti. Bohužel návrh rozpočtu kapitoly počítá s prudkým snížením těchto výdajů o více než 50 % oproti roku 2016 a 2017, proto pozměňovací návrh zvyšuje vyčleněnou částku určenou na tento příspěvek alespoň na úroveň roku 2016. Navrhuje se zároveň snížení dávek v hmotné nouzi o 170 mil. korun. Dávky v hmotné nouzi jsou rozpočtovány ve výši 8,6 mld. korun, přičemž očekávaná skutečnost v letošním roce je pouze 7,9 mld. korun. Navíc neexistuje oprávněný předpoklad, že posílení novely zákona o hmotné nouzi spíše povede ke snížení celkové výše výdajů doplatků na bydlení. Takže to je první návrh.

Pak je zde druhý pozměňovací návrh taktéž z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí č. 313, ponížení dávky v hmotné nouzi o 130 mil. korun, navýšení neinvestiční nedávkové transfery o 130 mil. korun. V tomto případě se jedná o zvýšení dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP