(11.20 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Musím konstatovat, že v letošním roce žádalo předběžně o zařazení do oboru praktický lékař pro děti a dorost 84 lékařů. Je to pořád trvalý nárůst. Každý rok jich přibývá pět, deset proti tomu původnímu. A v okamžiku, kdy zjistili, že ta specializace vlastně mizí a že to přechází do něčeho jiného, tak své přihlášky stahují. My máme veliký nedostatek lékařů v oblasti pediatrie vůbec a v oblasti praktických lékařů pro děti a dorost zejména a to jejich vzdělávání vlastně umožňuje, že se do praxe dostanou dřív. To vzdělávání trvá čtyři roky, je plně suficientní a dostatečné pro to, aby to povolání mohli konat. A není v rozporu s žádným předpisem Evropské unie. Čtyřleté vzdělání určitě bohatě stačí.

Tedy návrh tohoto zákona si klade za cíl vrátit zpátky obor praktický lékař pro děti a dorost v co nejkratší době, tak aby nedošlo ke znevýhodnění studentů, kteří končí své studium v tomto zimním semestru, a aby nedošlo k tomu, že paradoxně máme zde dobře fungující povoz tažený dvěma koňmi, kteří pracují synergicky, praktickými lékaři pro děti a dorost a dětskými lékaři, a my ten povoz zrušíme a místo těch dvou koní, kteří pracují synergicky a ku prospěchu našich dětí, tam necháme jenom koně jednoho. Proto také ten návrh v sobě obsahuje návrh na to, aby byl tento zákon projednán podle § 90, právě proto, aby nedošlo k přerušení té kontinuity oboru praktický lékař pro děti a dorost a abychom v situaci, kdy nadpoloviční většina lékařů v oboru praktický lékař pro děti a dorost je ve věku blížícímu se věku důchodovému nebo ve věku důchodovém, aby jejich obměna byla co nejrychlejší, aby v co nejkratší době se ti mladí lékaři mohli do toho oboru plně zařadit.

Samozřejmě novela toho zákona byla velmi podrobně diskutována s pediatry jako takovými, s praktickými lékaři pro děti a dorost a má podporu u nich i u rodičů těch dětí. A myslím si, že to je věc, která kromě toho, že je to z hlediska prevence a péče o děti zásadní novela zákona, že i naší úlohou jako poslanců je podpořit naplňování toho, co je smyslem života, tzn. určité generační pokračování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci. Prosím nyní zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Pavla Antonína. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Antonín: Dobrý den. Touto cestou jsem se dozvěděl, že jsem zpravodaj. Děkuji. (S úsměvem.)

Já jsem se k tomu v podstatě, už když se jednalo o té velké změně tohoto zákona, opakovaně vyjadřoval. Mně připadne naprosto nesmyslné, aby se znovu oddělovaly tyto dvě složky od sebe, a jako příklad jsem uváděl svou pozici gynekologa, kdy gynekolog, který dělá v ambulanci, také dělá preventivní medicínu, porodník dělá jinou práci, a gynekolog, který operuje tumory, by měl být třetí obor. V podstatě by se dalo udělat takhle oborů z každé jednotlivé větve medicíny. A zrovna třeba ta preventivní gynekologie a operační a porodnická gynekologie je krásný typický příklad. Naprosto nesouhlasím s tímhle tím a budu rád, když podáme veto proti devadesátce, protože minimálně by se to mělo projednat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já si jen ještě dovolím doplnit slovo zpravodaje v tom smyslu, že stanovisko vlády k tomuto návrhu je negativní. Své výhrady vláda zformulovala a mj. upozorňuje na to, že podle jejího názoru je tento návrh v rozporu s právem Evropské unie. Tak i z tohoto důvodu jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a poslaneckého klubu ANO 2011 podávám v souladu s § 90 odst. 3 jednacího řádu námitku proti tomu, aby tento zákon byl projednán podle § 90 odst. 2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prvním řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl podpořit návrh, který zde předkládá pan kolega Svoboda. Vysvětloval jsem ty důvody už několikrát při projednávání novely zákona, který se týkal získávání odborné způsobilosti, a vysvětloval jsem všechny důvody, které mě vedly k tomu, aby zůstal zachován vzdělávací obor praktický lékař pro děti a dorost v seznamu vzdělávacích oborů.

Myslím si, že ten obor za léta svého samostatného fungování prokázal svou životaschopnost. Není to tak, že by tento obor, jeho existence byla v rozporu s právem Evropské unie. Prostě v Evropské unii mají obory jinak upraveny, to je pravda. Ale neznamená to, že by existence samostatného oboru praktický lékař pro děti a dorost byla v rozporu s právem Evropské unie. To bych chtěl říct ke stanovisku vlády.

Důležitá věc je, že v tomto oboru působí 2 000 lékařů. Je to jeden z největších oborů lékařské péče. A proto mě velmi překvapilo, že ta novela, kterou jsme před pár týdny schválili, která si kladla za cíl snížit počet oborů, tak vlastně zrušila jeden jediný vzdělávací obor. To si myslím, že je naprosto špatně. A zrušila obor, který má velmi dobrý zvuk v celé Evropě. Řekl bych, že zástupci lékařů z Evropské unie na jednáních často pokládali péči o děti v terénu u nás za velmi dobrou a zvažovali možnost, že by v Evropské unii byl také samostatný obor praktický lékař pro děti a dorost. Byl jsem účasten jednání na semináři, který se zabýval tímto oborem, a řekněme, že většina vystupujících, kteří vystoupili na tomto semináři, jednoznačně prokázala, že existence samostatného oboru je velmi dobrá. A myslím, že to byli i zástupci ze zahraničí, kteří se vyjádřili obdivně právě proto, že máme samostatný obor a máme skvělou péči o děti v terénu.

Z těchto důvodů pokládám za důležité, aby i poté, co byl návrh zákona před pár týdny schválen, byl znovu otevřen a tento obor se mezi vzdělávací obory znovu vrátil. Takže proto podporuji tento návrh zákona. Myslím si, že i v zájmu zachování dostupnosti péče v terénu vás prosím o podporu tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec David Kasal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dovolte, abych se k tomu také vyjádřil. Mě opravdu udivuje jedna záležitost. Jednak bych chtěl poděkovat kolegům z pevné koalice KDU, že vůbec připustili tento bod na jednání, i když nebyl projednán grémiem. Ale to je jen poznámka. Pojďme k věci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP