Středa 12. července 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

135.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Slovo má předseda volební komise Martin Kolovratník. Prosím o klid sněmovnu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo i zjednání klidu. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Pustíme se do série volebních bodů. Mám na to málo času. Od grémia jsem dostal 15 minut, tak se pokusím být stručný a výstižný, ale prosím o vaši trpělivost. Nezbytné minimum informací pro stenozáznam jsem povinen uvést.

Teď nás čeká jeden bod, který budeme hlasovat veřejně aklamací. Jsou to změny v orgánech Poslanecké sněmovny. A potom máme připravené čtyři body, čtyři tajné volby, které budeme realizovat ve Státních aktech.

První bod, jak avizoval pan předsedající, číslo 135, je návrh na změnu v orgánech Poslanecké sněmovny. A tady ode mě krátká rekapitulace. My jsme ten bod na posledním jednání schůze 28. června přerušili na žádost předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie pana poslance Romana Sklenáka do dnešního dne. Během té doby se udály dvě věci. Zaprvé jsme se jako Sněmovna, resp. volební komise věnovali té problematice možného odvolání nebo neodvolání paní poslankyně Kristýny Zelienkové do poradního Parlamentního shromáždění Rady Evropy a zadruhé jsem vyhlásil novou lhůtu na podání návrhu na změny, kterou využili právě kolegové ze sociální demokracie, aby nanominovali své nové zástupce po poslancích Šinclovi a Jandákovi.

Svoje vystoupení možná vezmu odzadu tím jednodušším. To, co navrhli kolegové ze sociální demokracie, je v souladu s poměrným zastoupením v našich výborech, není tam žádný sporný návrh. A je tedy navržen, je to v usnesení číslo 179, do volebního výboru nový kolega Václav Valhoda a stejný pan kolega do výboru pro vědu, vzdělání, výchovu, kulturu, mládež a tělovýchovu. A do rozpočtového výboru sociální demokracie navrhuje paní poslankyni Barboru Jelonkovou a do výboru pro životní prostředí také tuto novou kolegyni.

Co jsem vám slíbil a co si ode mě zaslouží stručný komentář, je ale předchozí usnesení číslo 176. V něm jsme původně na komisi přijali nominaci Pavla Čiháka za ANO 2011 do výboru pro evropské záležitosti a také návrh na nominaci Pavla Šrámka do oné Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Všichni jste obdrželi, jak předsedové klubů, tak i vy poslanci, odpověď, analýzu Parlamentního institutu, kterou zpracoval pan Martin Kavina. Kvůli časovým úsporám ji nebudu číst celou. Spíš kdyby někdo z vás měl dotazy, tak to vysvětlení možná trochu vypadá jako chytrá horákyně, ale je v pořádku a je to tak možné a můžeme se se ctí s tou situací vypořádat.

To vysvětlení je skutečně na začátku. Potvrzuje moje slova, která jsem tady říkal při předchozím projednání i na volební komisi, že skutečně své zástupce do Parlamentního shromáždění si nominují národní parlamenty, a teď cituji článek 25 ze zakládacích listin, nebo ze statutu Rady Evropy: Své zástupce si nominují národní parlamenty způsobem, který si tyto parlamenty samy stanoví. A v souladu se stále platným usnesením číslo 20 z roku 1996 naše Sněmovna postupuje tak, že stálé delegace Poslanecké sněmovny, tedy i tato, mají postavení komisí, stálých komisí Sněmovny, jak je tady ve Sněmovně máme. Jinými slovy z této analýzy vyplývá, že jsme se skutečně mohli takto rozhodnout a bylo to v pořádku, když jsme navrhli a hlasovali o tom, že paní poslankyni Zelienkovou z této komise odvoláváme.

Proti tomu - ty právní předpisy jsou vlastně v nesouladu - proti tomu ale ve statutu Rady Evropy je jasně řečeno, a tady dávám kolegům z TOP 09 za pravdu, že mandát toho člena Rady Evropy nezaniká odvoláním tady v národním parlamentu, ale pokud ten nominovaný sám nerezignuje, tak zaniká až dalším Parlamentním shromážděním, které se bude konat po národních volbách, po volbách té které země, kdy se ty delegace vymění.

A závěr - snad jsem to řekl srozumitelně. Znamená to tedy, že my nemůžeme pana kolegu Šrámku opravdu do té Rady Evropy vyslat nebo delegovat, protože v tomto smyslu by tam byl nesoulad a problém. Závěr toho Parlamentního institutu: Navrhuje, domnívá se, že by bylo možné se s tou situací vypořádat tak, aby paní Zelienková, byť už je tu použit takový hezký termín "nečlenem", já to možná řeknu lidsky, není členem té stálé delegace, potažmo jakoby stálé komise Sněmovny, tedy stálé delegace, tak je ale nadále představitelem České republiky v tomto Parlamentním shromáždění Rady Evropy do doby, než zanikne její mandát podle pravidel obsažených ve statutu. Ta Rada Evropy - ordinary session, proběhne ještě jednou v tomto našem volebním období, bude probíhat od 9. do 13. října tohoto roku, a Parlamentní institut navrhuje, aby paní kolegyni, až do Štrasburku vyrazí v souladu s jednacím řádem, a ze strany organizačního výboru byla přiznána náhrada, aby tedy nemusela cestovat za své, ale aby náklady na tu cesty jí byly Sněmovnou uhrazeny. Toto jsme diskutovali na volební komisi a s kolegy jsme se nakonec dohodli a navrhli jsme takové hlasování, že jsme revokovali tu část usnesení číslo 176, která právě řešila nominaci pana kolegy Šrámka, tzn. už ho nenavrhujeme, nebude tam navržen, a tím vlastně se vypořádáváme nebo zachováváme jakýsi status quo, že za paní kolegyni nikoho nového nenavrhujeme, pouze by zůstala platná část toho usnesení pana poslance Čiháka do výboru pro evropské záležitosti.

Takže tolik ode mě vysvětlení. Teď bude otevřena rozprava, samozřejmě, pokud se chcete na něco zeptat, rád budu reagovat nebo vysvětlím tu situaci.

Za sebe asi dlužím kolegyni nebo kolegům omluvu. Opravdu jsme se nepodívali detailně do toho statutu Rady Evropy, vycházel jsem z té pravomoci národních parlamentů, které si samy mohou tu změnu udělat, ale já za sebe, a snad mohu tedy mluvit i za kolegy z volební komise, jsem s tímto řešením konformní a nemám s ním žádný problém. Takže děkuji za vysvětlení.

Snad ještě poslední věta. Navrhuji, pokud budete souhlasit, abychom hlasovali najednou všechny nominace a byly by to celkem čtyři nominace: Pavel Čihák do výboru pro evropské záležitosti podle té části usnesení 176 a potom už to nebudu číst znovu, čtyři nominace sociální demokracie podle usnesení číslo 179. A nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise. Otevírám rozpravu. Vidím přihlášku pana poslance Michala Kučery. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já vnímám omluvu, která tady zazněla od pana předsedy volební komise, nicméně musím skutečně upozornit na to, že tady byla Sněmovna uvedena v omyl, že jsme tady hlasovali o bodech, o věcech, o kterých jsme hlasovat nemohli, a že volební komise, resp. její předseda měl v tu dobu přijít skutečně lépe připraven na to hlasování. Hlasování Sněmovny skutečně není hlasování, resp. je hlasování v naší republice jedno z nejzávažnějších a skutečně ho zlehčovat tím, že uvede Sněmovnu v omyl a poté budeme usnesení revokovat, nepovažuji za správné. Chci upozornit na ten rozpor ohledně odvolání paní poslankyně Zelienkové, resp. volby jejího nástupce, tak ty pochyby byly už v době toho hlasování. Ty se neobjevily až poté. To znamená, že ten postup, že mělo být vyžádáno stanovisko právníků, resp. Parlamentního institutu, měl být udělán v té době. To znamená, že já samozřejmě omluvu ze strany předsedy volební komise respektuji, nicméně výhrady, které tady zaznívaly, že to hlasování nebylo připravené, že byla Sněmovna uvedena v omyl, ty považuji za stále platné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím. Můžeme tedy pokračovat, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak pokud je rozprava ukončena, tak prosím, abychom zahájili hlasování. Nebyl žádný návrh, aby se hlasovalo po jednotlivých jménech, takže prosím o jedno hlasování aklamací. Ještě jednou zopakuji. Do výboru pro evropské záležitost Pavel Čihák, do volebního výboru Václav Valhoda, do výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež také Václav Valhoda a paní poslankyně Barbora Jelonková rozpočtový výbor a výbor pro životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, rozhodneme v hlasování číslo 198, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro takové zařazení do výborů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 198. Z přítomných 146 pro 122. Návrh byl přijat. Mohu ukončit bod 135.

 

Pokračujeme bodem číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP