Pátek 30. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

89.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění
do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 816/ - třetí čtení

Tímto návrhem jsme se zabývali 9. června na 57. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili rozpravu, a to z důvodu konce jednacího dne. U stolku zpravodajů už vidím pana ministra zemědělství Mariana Jurečku a zpravodajem garančního výboru je pan poslanec Josef Kott, kterého tímto také prosím, aby se dostavil ke stolku zpravodajů.

Vzhledem k tomu, že bod byl přerušen, ptám se, zda má navrhovatel nebo zpravodaj zájem o vystoupení před začátkem rozpravy. Jestliže tomu tak není, budeme pokračovat v přerušené rozpravě. A v té skončil pan poslanec Bendl a říkal, že bude pokračovat. Nebude pokračovat, takže si škrtáme pana poslance Bendla.

Ptám se, zda je zde někdo, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Není tomu tak, takže jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova pana ministra nebo pana zpravodaje. Není tomu tak. Poprosím tedy pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, usnesení zemědělského výboru ze 43. schůze z 31. května 2017: Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor pro projednávání návrhu zákona pro druhé čtení za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona ve znění sněmovní tisk 816/3 v následujícím pořadí.

Vzhledem k tomu, že nebyly načteny legislativně technické úpravy, tak za prvé pozměňovací návrhy zemědělského výboru vedené pod písmenem A vyjma A.A9 en bloc jedním hlasováním. Bude-li přijato, stane se nehlasovatelným A.A9, neboť A.A9 je v kolizi s A.C2.

Za druhé pozměňovací návrhy zemědělského výboru vedené pod písmenem A.A9 jsou nehlasovatelné, pokud bylo přijato A.

Za třetí pozměňovací návrhy poslance Petra Kudely vedené pod písmenem B en bloc jedním hlasováním.

A za čtvrté o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo nějaký protinávrh k předložené proceduře. Jestliže tomu tak není, tak si Sněmovna schválí navrženou proceduru.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Je někdo proti?

Jedná se o hlasování číslo 111, přihlášeno je 140 poslanců, pro 114, proti nikdo. Tento návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji. Dovolte, abych nechal vaším prostřednictvím hlasovat o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru vedeném pod písmenem A vyjma A.A9 en bloc jedním hlasováním. Jedná se o doprovodné novely zákona o hnojivech, doprovodná novela zákona o SZIF a doprovodná novela zákona o Státním pozemkovém úřadu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, zahajuji hlasování... Pardon, pardon, to jsem zmáčkl předčasně. Prohlašuji za zmatečné. Stanoviska jsme si neřekli.

 

Poslanec Josef Kott: Stanovisko výboru je doporučující. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Takže nyní zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro takto předložený návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 113, přihlášeno je 140 poslanců, pro 123, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Josef Kott: Vzhledem k tomu, že byly přijaty pozměňující návrhy vedené pod písmenem A, je A.A9 nehlasovatelné. A nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Petra Kudely vedeném pod písmenem B en bloc jedním hlasováním. Jedná se o dopracování správních poplatků. Stanovisko výboru je doporučující. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 114, přihlášeno je 140 poslanců, pro 104, proti 19. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Kott: Protože jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, měli bychom hlasovat o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, o všech návrzích bylo hlasováno.

 

Já tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 816, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 115, do kterého je přihlášeno 140 poslanců, pro 117, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a tento bod končím. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Otevírám další bod, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP