(11.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já souhlasím s tím, co říkal pan ministr, že to nebylo nekompetentní rozhodnutí ministra financí. Já s tím mohu souhlasit, protože nic takového jsem neříkal a nic takového si nemyslím. Rozumíme si. Můžeme se podívat na stenozáznam. Já jsem říkal úplně jasně, jenom ať se podíváte, kolik peněz jste uvolnil v minulých týdnech, a současně jsem říkal, že nechci hodnotit, jestli to bylo nedobře, nebo správně. Jenom jsem chtěl porovnat tu částku.

Vy jste tady tak katastroficky říkal 800 milionů. Ale v kontextu celého státního rozpočtu to číslo opravdu není vysoké. A nechme si to třeba na ten rozpočtový výbor, nebo dneska, nebo příště. Vám nevadí, když parlament a vláda něco slíbí, i když je to jiná vláda, např. řekne, že to bude na rok nebo na dva, že to je krizové opatření, a je to sedm let? A když někdo přijde s tím, že ten starý slib tady neučinil ani on, ale úplně někdo jiný, a nebyla to vláda občanských demokratů, a že si myslí, že je čas díky tomu, že se ekonomice daří, to vrátit na tu úroveň? Dokonce ty navržené sazby jsou vyšší než před 1. lednem 2010. Já to opravdu nepovažuji za populismus. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. To bylo vystoupení zástupce předkladatelů a zároveň předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury, ale také zároveň poslední přihláška v podrobné rozpravě. Ptám se, jestli se hlásí ještě někdo další do podrobné rozpravy. Není tomu tak.

V podrobné rozpravě sice byl navržen konkrétní postup, ale zamítnutí návrhu zákona se hlasuje až na začátku třetího čtení, čili není nic, o čem bychom mohli hlasovat na konci druhého čtení. Já tedy po skončení podrobné rozpravy ukončím i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 53.

 

Podle schváleného pořadu schůze je před námi bod

 

49.
Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové,
Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 238/ - druhé čtení

Je to sněmovní tisk 238, tedy je tady už velmi dlouho, jsme ve druhém čtení. Žádám, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Zdeněk Ondráček. Zároveň požádám pana poslance Jana Farského, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem pro tento tisk. Požádám ještě o klid sněmovnu. A máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, ano, jak pan místopředseda zmínil, tento sněmovní tisk už je zde dlouho. Do Poslanecké sněmovny doputoval 25. 6. 2014, takže za tři čtyři týdny bychom oslavili krásné třetí výročí zaparkování tohoto návrhu zde. Po dvou letech byl projednán v ústavněprávním výboru, a to už 18. 3. 2016. Poté jsem zde před vámi stál celkem sedmkrát, kdy jsem vás žádal o zařazení tohoto, myslím si, bezproblémového bodu na projednání ve druhém čtení. Třikrát jste mi vyhověli, ale nikdy na projednání nedošlo, čtyřikrát jste můj návrh zamítli.

Ve zkratce řeknu, o co jde. Je to poměrně jednoduché. Jedná se o pozastavování řidičských oprávnění pro rodiče zletilých dětí do 26 roků věku, kteří neplní svoji vyživovací povinnost na své dítě. Vláda, která tento pozměňovací návrh projednala, zaujala neutrální stanovisko a po projednání v ústavněprávním výboru jsme společně s legislativou, za což děkuji, připravili komplexní pozměňovací návrh, který upravuje některé legislativně technické nedostatky původního návrhu včetně úpravy nabytí účinnosti takového zákona. Takže v podstatě nic kontroverzního a myslím si, že budeme moct brzo přistoupit ke třetímu čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi za jeho úvodní slovo. Opakuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 238/2. Požádám zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Jana Farského, aby informoval o jednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Ústavněprávní výbor projednal tento tisk pod číslem 238 loni 23. března s tím, že doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila a přijala ho ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který nijakým způsobem nezasáhl do obsahu, ale vyřešil legislativně technické připomínky, které legislativa k tomuto návrhu měla. Nic tedy nebrání tomu, aby druhé čtení proběhlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pravděpodobně není zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě, když nikdo nevystupoval.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, písemnou přihlášku nemám, mohu tedy skončit i podrobnou rozpravu ve druhém čtení. Nepadl žádný... Aha, omlouvám se. Pan kolega Marek Černoch se hlásí do podrobné rozpravy. Takže v podrobné rozpravě pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Černoch: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl v zastoupení poslance Fiedlera přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem 6559 ke sněmovnímu tisku 238. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Čili do podrobné rozpravy jeden pozměňovací návrh. Ještě někdo, abych někoho neopomněl? Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím. Opakuji, že žádný procedurální návrh, který bychom měli hlasovat na konci druhého čtení, nepadl. Mohu tedy ukončit projednávání bodu číslo 49, poděkovat zástupci navrhovatelů, zpravodaji.

 

A můžeme pokračovat. Dalším bodem našeho schváleného pořadu schůze je bod

 

345.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslance Josefa Novotného a poslance Jaroslava Borky

K bodu jsme obdrželi na lavice usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 198 a 199 ze dne 6. června 2017. Máme tedy všechny předpoklady, abychom mohli projednávat tento návrh.

Požádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nám podala zprávu o projednání žádosti Policie České republiky, a to Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců. Ještě než vám dám slovo, paní předsedkyně, požádám zpravodaje tohoto výboru pana poslance Martina Plíška a Matěje Fichtnera, aby byli připraveni ke svému vystoupení, případně zaujal jeden z nich místo u stolku zpravodajů. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, předstupuji před vás, abych vás informovala o průběhu projednávání žádosti Policie České republiky, Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, expozitury Ústí nad Labem, která byla směřována Poslanecké sněmovně, předána předsedovi Poslanecké sněmovny a policie žádá o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Josefa Novotného a poslance Jaroslava Borky.

Dne 2. května, kdy byla tato žádost doručena předsedovi Poslanecké sněmovny, tak stejného dne tato žádost byla předsedou Sněmovny postoupena mandátovému a imunitnímu výboru. Jeho členové měli možnost seznámit se s předloženým spisovým materiálem. Se souhlasem dozorujícího státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze se s usnesením Policie České republiky ze dne 25. dubna 2017 o zahájení trestního stíhání seznámili také oba poslanci. Poslanec Josef Novotný za přítomnosti svého právního zástupce a poslanec Jaroslav Borka se ke skutkům vymezeným v žádosti policie osobně vyjádřili. Projednávání věci na 50. schůzi výboru byli přítomni také zástupci orgánů činných v trestním řízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP