(15.40 hodin)

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, pane ministře, nebudu zde dnes hovořit o vrcholovém sportu, ač se mi ani trochu nelíbí často citovaný názor, že v existujícím systému vrcholového sportu nemá problematika dopingu řešení, protože já věřím, že kde je vůle, tam je cesta a cesta bývá často mnohem důležitější než její cíl. Jestliže nemá problém řešení v rámci stávajícího systému, nejde již o problém, ale o systémovou vadu.

Boj proti dopingu podporuje několik významných mezinárodních dokumentů. Boj proti dopingu se dotýká celého sportovního hnutí, všech jeho výkonnostních i věkových skupin. Jedním z nejdůležitějších cílů je informovat a vzdělávat sportovce, trenéry, ale i ostatní osoby, které se pohybují v tomto prostředí, o nebezpečí dopingu. V roce 1999 vznikl Antidopingový výbor České republiky, který je nejvyšším orgánem a výhradním odborným pracovištěm zabezpečujícím antidopingový program České republiky. Zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Kromě činnosti legislativní, informační a výchovné má také v gesci neméně důležitou roli zabezpečení dopingových kontrol.

Můžete mi prosím dát bližší informaci o rozpočtu Antidopingového výboru České republiky? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Daně Váhalové a paní kolegyně Valachová možná odpoví osobně, jinak její nástupce bude povinován z vaší interpelace.

Nyní pan poslanec Petr Bendl na ministra dopravy Dana Ťoka, připraví se pan kolega Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážený pane ministře, Ministerstvo dopravy se rozhodlo nepřipojit k žalobě na Německo ohledně zavádění mýta, které zvýhodňuje německé řidiče před ostatními, a proto mě zajímá, co tedy konkrétního, jestli něco jiného děláte pro to, aby naši řidiči v Německu nebyli diskriminováni, nebo jenom jestli čekáte, jak dopadne žaloba, kterou podaly jiné státy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Pan ministr odpoví. Je to jistě velmi zajímavé téma, které už delší dobu trápí naše řidiče a řidiče i jiných států po celé Evropě. Pan ministr si mezitím vypne mobilní telefon, aby nás to nerušilo. V pořádku, máte slovo, pane ministře. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tady pan poslanec Bendl prostřednictvím pana předsedajícího neřekl úplně pravdivou informaci. Za prvé, Ministerstvo dopravy se nerozhodlo, toto je záležitost, kterou probíral výbor pro Evropskou unii celé vlády, a celá vláda se rozhodla, že nebude iniciovat žalobu proti Německu kvůli mýtu, nebo kvůli dálničním známkám, abych byl úplně přesný. Ta situace ohledně diskriminace a nediskriminace není totiž tak jednoduchá, aby šlo říct, že tady jednoznačně k diskriminaci dochází. Nicméně vláda na výboru pro Evropskou unii přijala usnesení, že sama nebude iniciovat žalobu, nicméně pokud se některý z členských států Evropské unie rozhodne žalobu podat, tak Ministerstvo dopravy má přinést materiál, ve kterém přijde s analýzou, zdali se k takovéto žalobě přidat, nebo nepřidat. Takže toto je výsledek z pondělního zasedání vlády, kde se tato věc probírala, a existuje na to i usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Pan kolega Bendl má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já velmi děkuji za odpověď. Nevěděl jsem tuhle informaci, nemáme tak rychlý servis, abychom věděli, co všechno vláda projednala a jaké jsou její definitivní usnesení. Obrátím se tedy na pana premiéra napříště. Vy ho určitě vybavíte informacemi. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pan ministr nebude dál odpovídat. Interpelace je vyčerpána. Pokračuje tedy interpelace pana poslance Ludvíka Hovorky na ministra zdravotnictví a na stejného ministra se připraví paní kolegyně Kovářová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, ve vaší odpovědi na moji interpelaci ve věci úhrad Fakultní nemocnici u sv. Anny mě překvapila vaše odpověď, kde píšete, že nelze připravit úhradovou vyhlášku, která by zajistila rovnoměrné financování nákladů Fakultní nemocnice u sv. Anny, a tento problém bude možné definitivně odstranit pravděpodobně až v rámci připravované redefinice pravidel úhrady akutní lůžkové péče v návaznosti na projekt DRG Restart. K případnému sloučení s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie, které bylo odděleno od Fakultní nemocnice u sv. Anny v 90. letech, uvádíte, že i takový krok Ministerstvo zdravotnictví v delším časovém horizontu zvažuje. Nicméně musíme mít jistotu, že sloučením nedojde k destabilizaci tohoto poskytovatele vysoce specializované péče. Tím oddělením už došlo k destabilizaci Fakultní nemocnice u sv. Anny a v podstatě se tím dosud nikdo nezabýval.

Pane ministře, kde berete jistotu, že připravovaná redefinice pravidel úhrady akutní lůžkové péče v návaznosti na projekt DRG Restart zajistí plné financování a srovnání financování jednotlivých nemocnic? Jak se dosáhne sjednocení úhrad nemocnicím? Ví se, že jedna třetina nemocnic by zůstala zhruba na stejném, jedna třetina by dostala přidáno a jedné třetině by se muselo vzít, a to by muselo být politické rozhodnutí. Nechápu, proč už vlastně v dnešním systému nelze sjednotit úhrady, které byly kdysi nějak historicky nastaveny a neustále se jenom valorizují. Proč se nejde cestou aktualizace seznamu výkonů, když DRG Restart bude obsahovat jenom data zkreslená o bonusy zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaných materiálů? Zase tam nebudou tvrdá data za skutečně pořízené léky a zdravotnické prostředky.

Prosím tedy o odpověď na tyto otázky a zejména, jak se má sjednotit úhrada nemocnicím a jestli všechny nemocnice, to znamená i regionální a fakultní, budou mít za stejný výkon stejnou úhradu podle toho, k čemu dojde - průměr z programu DRG Restart. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Pan ministr jistě do 30 dnů odpoví.

Nyní paní poslankyně Věra Kovářová a posledním interpelujícím bude pan poslanec Petr Bendl. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, Sněmovna včera schválila návrh, který navýší daňové zvýhodnění pro dobrovolné dárce krve. Precizuje také pravidla týkající se dárců krvetvorných buněk. Otázka, kterou novela v důsledku kompromisu nakonec neřeší, je motivování veřejnosti, aby se zapsala do registru dárců krvetvorných buněk, respektive kostní dřeně. V době, kdy byla novela projednávána, jsem dospěla k dohodě s vaším předchůdcem, panem ministrem Němečkem, že namísto legislativního řešení, které se v tomto směru nezdálo zcela vhodné, bude řešení této otázky nelegislativní cestou za spolupráce ministerstva a zdravotních pojišťoven.

Vážený pane ministře, platí tento závazek i nadále? Pokud ano, co přesně a kdy podniknete, aby se v registrech dárců krvetvorných buněk, respektive kostní dřeně, rozšířily počty potenciálních dárců? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. A nyní poslední interpelující pan poslanec Petr Bendl na nepřítomného ministra financí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, Finanční správa využívá velmi často takzvané zajišťovací příkazy, kterými si chce zajistit platbu DPH. Toto však má dopad i na firmy, které pravidla dodržují a nikdy nepodváděly. Finanční správa jim ale zadržuje peníze. Proto se chci zeptat, proč je postupováno takto restriktivně. Jaký je objem peněz, které jsou takto zadržovány? Kolika firem se to týká a kolik z těchto firem se v minulosti dopustilo nějakého daňového deliktu? Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. To byl poslední interpelující v ústních interpelacích na členy vlády České republiky. Panu kolegovi Jaroslavu Holíkovi propadly interpelace, i když jsem byl připraven vzhledem k tomu, že jsme začínali hned po interpelacích na předsedu vlády, ho vyslechnout, ale není tady, takže jeho interpelace definitivně propadly.

Já vám všem děkuji. Končím dnešní jednací den s tím, že přerušuji jednání Poslanecké sněmovny. Zítra budeme začínat v 9 hodin bodem 344, to je otázka zbavení mlčenlivosti členů vyšetřovací komise, a bodem 338, to je závěrečná zpráva vyšetřovací komise na D47, dále body 90 a 20, to je občanský soudní řád, a bod 51 a další. To je realita zítřejšího dne.

Sice vidím kolegu Holíka tady, ale už jsem ukončil jednací den, nemohu tedy dělat nic jiného než respektovat vlastní rozhodnutí a kolegovi Holíkovi vzkázat, že bude možná lepší interpelace písemná. Dobře, hezké odpoledne, hezký večer a těším se s vámi zítra na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 15.50 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP