(15.30 hodin)
(pokračuje Golasowská)

Vážená paní ministryně, ptám se, zda je tato situace standardní a zda se vám zdá přiměřené jednání, kdy se posudková komise sice omluví, ale pět měsíců nedá o situaci vědět. Možná že tento případ není ojedinělý a na vyjádření posudkové komise čekají takto řady občanů.

Vážená paní ministryně, žádám vás o prošetření této záležitosti a také o to, abyste učinila nápravu a lidé s postižením se dočkali svých zpráv a práv také dříve, než zemřou. Děkuji za vaše sdělení, v jakém termínu bude pan Urban uvědoměn o dalším postupu. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Pavle Golasowské. Věřím, že do třiceti dnů paní ministryně Michaela Marksová odpoví.

Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka na ministra zdravotnictví, připraví se paní poslankyně Gabriela Pecková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, interpeluji vás opakovaně ve věci zdravotnických prostředků a zejména jejich certifikace a problémů jak výrobců, tak notifikovaných osob.

Trh, který tvoří vnitřní spotřeba zdravotnictví v České republice, představuje v současné době 24 mld. korun a tvoří mezi 7 až 8 % nákladů na zdravotní péči. Těch výrobců u nás je asi 2 931 a potýkají se s novými evropskými předpisy. Pro převážnou většinu firem, které jsou malé nebo střední, je velmi neekonomické budovat a udržovat zkušební infrastrukturu a v některých případech, jako jsou biologická hodnocení, klinické zkoušky apod., je to neekonomické a významně by to zvyšovalo náklady na vývoj, a tím i ceny konečných výrobků. Přestože v České republice jsou k dispozici zkušební technologie a odborníci schopní testy a zkoušky provádět, není na těchto pracovištích zajištěn elementární systém opatření zaručující a prokazující validitu poskytovaných výsledků a v procesu posuzování shody nejsou použitelné. Výrobci jsou nuceni hledat výrazně dražší služby v zahraničí. Výsledkem je zdražení a prodloužení procesu uvedení výrobků na trh a to má v konečném důsledku vliv na cenu a dostupnost zdravotnických prostředků. Omezení inovací u výrobců vytváří prostor pro stagnaci aplikovaného výzkumu, vývoje nových technologií a klinických metod a jejich užívání v praxi.

Mně se jedná o to, jestli Ministerstvo zdravotnictví může zajistit ve svých přímo řízených nemocnicích klinické hodnocení a klinický výzkum, samozřejmě za úhradu, a to z toho důvodu, že notifikované osoby, které jsou v České republice už jenom dvě, EZÚ a ITC Zlín, si nemohou dovolit zaplatit kvalifikované odborníky na klinická hodnocení, klinické zkoušky, ale potřebují externisty. A ti externisté pracují ve vašich nemocnicích. Je to široký problém, který vyžaduje koordinaci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví, a já vás prosím o výraznou pomoc těmto výrobcům a notifikovaným osobám. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní paní poslankyně Gabriela Pecková na přítomného ministra Roberta Pelikána, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Ještě jednou hezké odpoledne, dámy a pánové. Až do příchodu pana ministra Ťoka jsem se dmula pýchou, že budu jediný poslanec, kvůli kterému přijde pan ministr do sněmovny. Ale k věci.

Dnes je Mezinárodní den nezvěstných dětí. Během migrační krize zmizelo 30 tis. dětí. My jsme přebrali nyní předsednictví v Radě Evropy a k této příležitosti Ministerstvo spravedlnosti připravuje na 25. až 26. září konferenci, která má akcentovat právě práva dětí, děti migrující bez doprovodu apod.

V čem je velký problém zmizelých dětí? Především - v rámci Evropy je to s podivem, protože unifikujeme kdeco - neexistuje jednotná definice, co to takové zmizelé dítě je. Skutečně se to velmi různí. Například v Maďarsku nemaďarské dítě nemůže být nikdy zmizelé. Toto velmi komplikuje jak sdílení informací, tak potom pátrání po těchto dětech.

Pane ministře, já bych se chtěla zeptat, jestli v rámci našeho předsednictví, kdy my si určujeme priority a my máme v rukou otěže Rady Evropy v tuto chvíli, třeba nechystáte, neučiníte pokus nějakým způsobem definici zmizelého dítěte posunout směrem k jednotné definici, tak aby se po těchto dětech mohlo lépe pátrat a informace se mohly lépe sdílet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gabriele Peckové a pan ministr je připraven na odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem tedy skutečně jeden z mála přítomných, ale víceméně proto, abych vám řekl, že nejsem ten správný, protože problematiku pohřešovaných dětí řeší Ministerstvo vnitra. Já jsem dostal informaci při přípravě na tuto interpelaci, že ji řeší aktivně. Ale nechci tu mluvit za ministra vnitra. On se vám určitě rád sám pochlubí tím, co v tom dělá.

Pokud jde o mě, tak skutečně Ministerstvo spravedlnosti organizuje v rámci předsednictví Rady Evropy konferenci k problematice migrace dětí bez doprovodu, což je problematika zajisté související, úzce související, ale přece jen poněkud odlišná, protože naše gesce je poněkud odlišná. Takže při vší snaze, obávám se, že vám neumím lépe odpovědět, protože jsem přesvědčen, že to je problematika Ministerstva vnitra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Milý pane ministře, děkuji. Ale já jsem se na vás obrátila ze dvou důvodů. Jednak proto, že některé evropské státy skutečně mají tuto definici ze zákona, jiné nikoliv. A právě proto, že je ctí Ministerstva spravedlnosti tuto konferenci v září pořádat, proto jsem myslela, že by bylo vhodné nebo dobré v rámci našeho předsednictví se o toto pokusit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr, jestli chce ještě pokračovat? Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Tak já jsem určitě rád, že jste to téma otevřela. Já to i svým spolupracovníkům připomenu a uvidíme, třeba v tom i my dokážeme něco udělat. A když ne my, tak věřím, že na vnitru se o to opravdu starají. Zdá se mně z těch podkladů, že ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Tím je interpelace vyčerpána. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Jaroslav Holík. Protože je nepřítomen, také uvedu do pohotovosti paní kolegyni Váhalovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, na začátku tohoto volebního období jsme v Poslanecké sněmovně schválili dotační program, který měl sloužit rozšíření kapacit základních škol v okolí velkých měst, tedy v oblastech postižených tzv. suburbanizací. Tehdy mělo jít o přechodný nástroj na řešení palčivého problému, se kterým se potýkala města a obce, ve kterých infrastruktura zdaleka nepostačovala požadavkům. A právě na základě jejich podnětů jsem návrh na zřízení dotačního programu podala.

Ani po třech letech fungování programu, který podle mého přesvědčení prokázal svůj smysl, nejsou všechny oprávněné požadavky uspokojeny, což ostatně i vyplývá z odpovědi vašeho předchůdce na moji nedávnou interpelaci ve stejné věci. Vyplývá z ní i to, že ministr Babiš se rozhodl tento dotační program ukončit.

Zajímalo by mne, zda jsou pro ukončení skutečně dány důvody, tedy především do jaké míry byly uspokojeny požadavky vyplývající ze studie zpracované před zahájením programu. V případě, že zůstávají některé požadavky neuspokojené, bude skutečně postačující vypsání poslední výzvy letos na podzim, jak mě informoval váš předchůdce? Děkuji za odpověď. A prosím, aby vzhledem ke skutečnosti, že půjde o odpověď písemnou, byla podložena jasnými a klidně i vyčerpávajícími čísly, díky kterým bude možné si udělat o situaci obrázek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové a věřím, že bude odpověď na interpelaci zajímat velké množství poslanců této Sněmovny.

Kolega Holík stále není, čili i jeho druhá interpelace propadá. A nyní paní poslankyně Dana Váhalová, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP