(12.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

S dotacemi a návratnými finančními výpomocemi nesouvisí podle bodu 17 článku 1 novela rozpočtových pravidel, která na základě kontrolního nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu mění ustanovení rozpočtových pravidel upravujících vládní rozpočtovou rezervu. Účinnost zákona se navrhuje k 1. lednu 2018. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s krátkou zpravodajskou zprávou.

Navrhovaná novela zákona upravuje proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. V současné právní úpravě je uvedeno, že vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, vydá písemné rozhodnutí, které obsahuje požadované náležitosti. Na výše uvedená rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.

Výše uvedená právní úprava poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu je však v souvislosti s vývojem právního řádu a s vývojem judikatury překonaná. Současný právní stav se tedy jeví jako dlouhodobě neudržitelný. Je proto třeba upravit vztah poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ke správnímu řádu. Navrhuje se proto jednostupňové správní řízení, tedy žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc se nebude moci rozhodnutí, kterým bude ukončeno správní řízení, odvolat ani proti němu podat rozklad. Vyloučena bude i obnova řízení. Soudní přezkum rozhodnutí v návrhu vyloučen není a účastník řízení se tedy bude moci obrátit se správní žalobou na soud. Toliko moje krátká zpravodajská zpráva. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Vilímec, kterému dávám slovo. Poté pan zpravodaj.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Jak pan ministr a pan zpravodaj uvedli, návrh tohoto zákona, když se přidržím pouze těch rozpočtových pravidel, tak se to vlastně týká jednoho paragrafu, paragrafu 14. Nechci opakovat to, co zde bylo řečeno. Ten paragraf 14 skutečně upravuje stávající způsob poskytování dotací a je evidentní, že musí dojít i v souvislosti se soudní judikaturou k nějaké změně.

Na druhé straně tady nezazněla jedna věc, a ta by tady zaznít měla, a proto jsem se také přihlásil, čekal jsem, jestli to někde vzpomene, nevzpomenul to ani pan ministr financí ani pan zpravodaj. Jednak i ten zjednodušený proces, jak to nazvalo Ministerstvo financí, poskytování dotací a návratných finančních výpomocí beztak povede k nějakým rozpočtovým dopadům, které jsou tam uvedeny, zhruba 50 milionů, dokonce z té důvodové zprávy vyplývá, že u jednotlivých poskytovatelů dotací ta změna by vedla k navýšení o 78 pracovních míst. To si myslím, že by mělo zaznít. Ale hlavně by měla zaznít jedna věc. A tady bych požádal o pozornost, i o pozornost pana ministra financí. Z dikce tohoto návrhu zákona totiž vyplývá, že fakticky nebude možné poskytnout žádnou dotaci ani návratnou finanční výpomoc bez předchozí učiněné výzvy poskytovatele, tedy nebude moci již napříště poskytnout dotaci ani návratnou finanční výpomoc na základě individuálně podané žádosti, tzn. na základě tohoto zákona už by žádná obec nebo kdokoli další se nemohli obracet ne na Ministerstvo financi, ale na jakýkoli resort se žádostí o pomoc v situaci, kdy nastane třeba nějaká havarijní situace. To je třeba si uvědomit a je to poměrně vážná věc. Já jsem obecně pro to, aby takových těch individuálních dotací výrazně ubylo. To, myslím, je na místě. Ale zase je třeba si uvědomit, že mohou nastat případy, kdy ten stát vlastně se zbavuje jakékoli možnosti vlastně formou dotace nebo návratné finanční výpomoci řešit nějakou tíživou situaci. Také mi není moc jasné, hlavně pokud se týká těch návratných finančních výpomocí, jak se to vlastně bude poskytovat. Na základě nějaké zveřejněné výzvy umožňující neohraničenému počtu všech potenciálních žadatelů takovou žádost o návratnou finanční výpomoc podávat. To si nedokážu vůbec tedy představit, protože ta návratná finanční výpomoc se přece používá a vždy používala spíše k nějakému překlenutí tíživé situace konkrétního žadatele, a ne, aby se podala výzva neohraničenému počtu žadatelů. Podávejte si žádosti o návratnou finanční výpomoc.

Rozumím tomu a nerozporuji to, že je třeba zpřísnit ty podmínky a způsob poskytování dotací, konec konců vyplývá to i z té soudní judikatury, nemělo by to však vést k tomu, že se vlastně stát zbaví možnosti v určitých případech pomoci na základě velmi zdůvodněné individuální žádosti. Víte, takový ten boj za absolutní transparentnost vede totiž potom až k absurdním výsledkům a podle mého soudu tady v tomto případě i k určité ztrátě zdravého rozumu. Vím, že Ministerstvo financí, abych navrhoval jinou úpravu, legislativní rada vlády to právě zamítla, ale já to tady říkám poctivě, protože to je vážná věc a určitě rozpočtový výbor by měl tuto změnu nebo tuto novelu brát jako velmi vážnou, jako novelu se zvláštními dopady, a nikoli pouze technickou. Víte, ono něco podobného, abych dal určitou paralelu, bylo, jestli si vzpomenete, navrhováno svého času i v případě rozpočtových pravidel územních rozpočtů. Také se víceméně navrhovalo, aby kraje nebo obce nemohly jinak než nějakou předchozí výzvu poskytovat dotace nebo návratnou finanční výpomoc, pak se od toho ustoupilo, protože se to dostávalo zcela mimo reálný život na těch obcích nebo třeba i krajích, protože by žádní hasiči atd. nemohli dostat žádnou dotaci.

Já jsem skutečně přesvědčen, že by rozpočtový výbor, neboť jsem i připraven se toho účastnit, měl nalézt nějaký akceptovatelný způsob, který nebude v rozporu samozřejmě s tou soudní judikaturou, jak tato pravidla nastavit v souladu, a to podotýkám, se zdravým rozumem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám děkuji, pane poslanče. S přednostním právem je přihlášen pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ještě než navrhnu zkrácení lhůt, tak bych reagoval na to, co tady řekl pan kolega Vilímec. Určitě se o tom pobavíme v rozpočtovém výboru, i když pan kolega v rozpočtovém výboru není, ale nic mu nebrání, aby podal, tak jako v podstatě činí i v jiných případech, aby podal nějaký pozměňovací návrh. Těm ostatním, kteří nejsou členy rozpočtového výboru, bych chtěl sdělit, že tu praxi, kterou jsme dříve měli v rozpočtovém výboru, že jsme otevřeli ten bod, stanovili jsme termíny na pozměňovací návrhy, tzn., že jsme nedoprojednali ten bod nebo ten zákon, a po podání pozměňovacích návrhů jsme teprve o nich hlasovali v dalším jednání rozpočtového výboru. Tak vzhledem k tomu, že jsme v určitém časovém presu již nyní s ohledem na termín konání voleb, tak jsem nadán možností vyhlásit ten termín dopředu po prvním čtení a při jednání rozpočtového výboru, když to bude na programu, tak už potom budeme schvalovat. Nebudeme tedy přerušovat to jednání, ale rovnou schválíme ty případné pozměňovací návrhy. Tak to jenom pro ty, kteří mají zájem a chuť podávat pozměňovací návrhy do rozpočtového výboru. Dostanou všichni avízo, všichni členové Poslanecké sněmovny dostanou avízo, do kdy je termín podání pozměňovacích návrhů do sekretariátu rozpočtového výboru. To jsem jen považoval za nutné vám sdělit.

Nyní bych, pane místopředsedo, podal návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech, a to o 30 dnů, tedy na 30 dnů. Děkuji.

 

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane zpravodaji, já jsem si váš návrh poznamenal a táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Vzhledem k tomu, že žádnou další přihlášku nevidím, končím obecnou rozpravu a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, pan navrhovatel nebo pan zpravodaj. Není tomu tak.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP