(17.00 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Pan poslanec Zlatuška navrhl přikázání školskému výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání školskému výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 361, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 15, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Pilný navrhl přikázat tento návrh zákona zdravotnickému výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání zdravotnickému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 362, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Hájek navrhl přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání hospodářskému výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 363, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Poslední, pan poslanec Skalický navrhl přikázat tento návrh výboru pro obranu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání výboru pro obranu, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 364, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 66, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Poslední návrh, který tady zazněl, je návrh na zkrácení lhůty na 54 dnů tak, jak jej navrhla paní poslankyně Černochová.

Zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení lhůty na 54 dnů k projednání. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 365, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 98, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán ústavněprávnímu výboru jako garančnímu, dále výboru pro bezpečnost a lhůta byla zkrácena na 54 dnů. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona a děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

 

54.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 881/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, vážený pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů. Cílem předkládaného návrhu zákona je zajistit větší ochranu zdraví osob a zvířat a snížit administrativní náročnost pro chovatele v případech, kdy je to při zachování nezbytných veterinárních požadavků na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty možné.

K zajištění větší ochrany osob a zvířat návrh zákona zejména přesunuje některé povinnosti z chovatele hospodářských zvířat na chovatele bez rozdílu toho, zda chovají hospodářská zvířata, nebo zvířata v zájmovém chovu, s cílem udržet nebo zlepšit příznivý nákazový stav v chovech hospodářských zvířat i zájmových zvířat a volně žijící zvěře. Stanovuje úkony, na které je ze státního rozpočtu poskytován příspěvek na jejich provedení, např. alergologický test na tuberkulinaci, odběr vzorků pro laboratorní vyšetření a provedení povinných vakcinací proti vzteklině.

Doplní v souladu s požadavky Českého svazu včelařů do zákona tzv. prohlížitele včelstev, který bude oprávněn v ochranných pásmech v případě potvrzené nebezpečné nákazy včel prohlížet včelstva. Chovatel včel bude mít možnost rozebrání včelího díla svěřit prohlížiteli včelstev nebo si prohlídku svých včel provede sám jako doposud.

Upřesňuje prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby. Upřesňuje okruh osob, pro které je určeno maso a orgány jatečních zvířat z domácí porážky, přičemž maso a orgány z domácí porážky jsou určeny pro spotřebu osoby tvořící domácnost chovatele, jedná-li se o maso a orgány ze skotu, nebo osoby tvořící domácnost chovatele nebo pro spotřebu osoby blízké, jedná-li se o maso a orgány ostatních zvířat. Zvyšuje se věk pro domácí porážku skotu ze 24 měsíců na 72 měsíců, přičemž omezuje domácí porážku skotu staršího 24 měsíců a mladšího 72 měsíců na tři kusy ročně.

Dále zavádí povinnou registraci útulků pro toulavá zvířata, aby všechna tato zařízení mohla být pod veterinárním dozorem. Zavádí povinnost oznámení chovu pěti a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců.

Ke snížení administrativní zátěže pak návrh zákona zejména nahrazuje povinnost chovatele požádat o povolení domácí porážky skotu a jelenovitých z farmového chovu povinností ohlásit tuto porážku a zkracuje lhůtu pro nahlašování této porážky na tři dny z dosavadních sedmi dnů.

Dále umožňuje chovatelům hospodářských zvířat provádět ve svém hospodářství některé veterinární úkony, jako např. injekční aplikace léčiv.

V návaznosti na úpravu některých ukládaných povinností a zejména s ohledem na dosavadní průběh legislativního procesu bych chtěl tímto současně požádat o možnost zkráceného projednání ve výborech Poslanecké sněmovny na 30 dnů, což také ten návrh předložím v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Marii Pěnčíkovou, aby se ujala slova. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. V tomto prvém čtení začínáme projednávat zákon, který máte v systému jako sněmovní tisk 881, a to už bohužel od 26. července loňského roku. Jedná se o novelu veterinárního zákona, která je už teď hodně diskutovaná odbornou veřejností. Cílem návrhu je, jak už tady docela podrobně představil pan ministr, zajištění ochrany zdraví osob a zvířat a snížení administrativní náročnosti pro chovatele v případech, kdy je to při zachování nezbytných veterinárních požadavků na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty možné.

Novela řeší celou škálu problémů, ať už to zmiňované zpřesňování některých povinností chovatelů zvířat, tak úpravu prodeje malého množství vlastních produktů, povinnosti včelařů, ale i třeba částečná úprava tzv. množíren. S ohledem na nutnost úprav řady těchto problémů rozhodně doporučuji propustit tento tisk do druhého čtení a budu doporučovat jako garanční výbor výbor zemědělský a doporučuji i zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů zmiňovaných panem ministrem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Ještě načtu omluvy. Paní poslankyně Jitka Chalánková se omlouvá dnes od 16.40 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Petr Adam se omlouvá od 17.15 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů. Paní poslankyně Jana Pastuchová se omlouvá od 18 hodin z osobních důvodů. Paní poslankyně Zelienková se omlouvá od 17.30 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Jaroslav Holík se omlouvá od 18 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Karel Pražák se omlouvá od 16 hodin z pracovních důvodů.

Otvírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já si dovoluji položit dotaz na předkladatele. Chápu, že asi není odpověď k dispozici ihned, ale prosím, zda by to tedy bylo možné v rámci druhého čtení. Vzhledem k tomu, že tento návrh zákona se zabývá i chovem a humánní porážkou zvířat, zda by nám tady pan ministr zemědělství mohl říct ve druhém čtení, co je pravdy na tom, že v AGRO Jevišovice se zcela nehumánním způsobem chovají a nehumánně vraždí krokodýli. Mě ta informace znepokojila a myslím si, že projednávání tohoto návrhu zákona je vhodným okamžikem, kdy bychom si měli říct, jestli je to pravda, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezký a příjemný podvečer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Jenom krátce bych chtěl říci, že zrovna tento zákon, který máme před sebou a který budeme projednávat v následujících týdnech, je i vhodnou příležitostí k tomu, jak říkala kolegyně Pěnčíková, i k tomu, aby se do něho vešel nějaký pozměňovací návrh, který by nějakým způsobem zhoršil situaci množírnám, které tady v České republice ve velkém bují a vlastně produkují řadu jak štěňat, tak i jiných zvířátek.

Věřím, že najdeme společnou řeč k tomu, abychom do toho zákona vložili takový pozměňující návrh, který pomůže v boji proti těmto množírnám.

Ve druhém čtení si dovolím načíst pozměňující návrhy, které by mohly tuto situaci řešit, i po dohodě s odborníky ze Státní veterinární správy apod. Děkuji vám za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP