(13.20 hodin)
(pokračuje Semelová)

Pokud jde o některé pozměňovací návrhy, které už tady zazněly, tak pokud jde o tzv. sabatikl, tedy tvůrčí volno na půl roku, já tomu rozumím u vysokého školství. Tam to má svoji logiku, i když i tam jsou podmínky, které se musí splnit. A pokud se nesplní, tak je daný člověk sankcionován např. tím, že vrací peníze atd. Nicméně v regionálním školství, na školách základních, na školách středních já to vidím jako velký problém, pokud jde o organizaci a pokud jde vůbec o to, kdo bude učit. Já bych určitě byla všemi deseti pro, aby se pomohlo učitelům, aby se podpořili učitelé. Ale právě v tomto případě si myslím, že to zhorší pozici učitelů ostatních, kteří se budou muset podělit o tu práci. Bude to mít dopad na žáky. A vezměte si, že na základních školách žáci potřebují mít určitou stabilitu, určitý klid, a ne aby se jim na půl roku vyměnil učitel, který je tam bude učit. Zvlášť když v těch třídách teď jsou zařazeny děti, které mají různé specifické problémy, specifické poruchy učení, chování atd. atd. Jsou zařazeni v některých třídách i autisté. Tady prostě potřebují opravdu stálého učitele, který se jim bude věnovat. Zároveň vidím jako problém v tomto případě to, že nemůžeme sehnat na školy v současné situaci učitele technických, přírodovědných předmětů, cizích jazyků, IT atd. atd., a už vidím, jak se nám tam budou hrnout kantoři na půl roku.

Já prostě nemůžu souhlasit s tím, co zbytečně zatěžuje učitele, co je odvádí od jejich práce, kterou mají v prvé řadě vykonávat, a to je výchovně vzdělávací proces. To je jejich prvořadým úkolem. Myslím si, že to, že budou velmi zatíženi administrativou, to, že tam bude ten formalismus, a různé další projekty, které se k tomu přidávají, inkluzi ani nebudu zmiňovat, to všechno má dopad na ně, má dopad na žáky - a mám teď na mysli v tom negativním smyslu.

Na závěr bych tedy chtěla říci, že já vidím jako nutné, aby se v našem školství situace stabilizovala, aby se nelítalo stále od pangejtu k pangejtu, jak se říká, aby se snížila administrativa, zvýšily platy. A tady souhlasím s paní ministryní, která prosazuje zvýšení platů o 10 % u pedagogických pracovníků. Jako nutné vidím zvýšení platů u nepedagogických pracovníků. To všechno působí společně s tím, jaké jsou utvářeny podmínky k tomu, aby jednak učitelé na našich školách zůstávali, a zůstávali rádi, a také aby přicházeli noví učitelé. To všechno bude samozřejmě záležet i na rozpočtu kapitoly školství, na tom, co dostane ze státního rozpočtu.

Takže se samotnou novelou my máme problémy z těch důvodů, které jsem tady zmiňovala. Nicméně jsou některé pozměňovací návrhy, které si myslíme, že přispějí k lepšímu a které podpoříme. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Poslední zatím přihlášenou je paní poslankyně Ivana Dobešová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se také ve třetím čtení vyjádřila k návrhu zákona č. 563 o pedagogických pracovnících.

Myslím, že jsem poměrně podrobně hovořila již ve druhém čtení, kdy jsem popisovala, jaká je realita v terénu a jaký je návrh současného zákona. Já bych se v současné době pouze pozastavila u svého pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem I1, který se snaží pozměnit pozměňovací návrh paní poslankyně Bohdalové pod písmenem A19. To, co mě vedlo k sepsání jiného pozměňovacího návrhu, je konstatování v závěru části A19, že ministerstvo zajišťuje profesní rozvoj učitelů uskutečňovaný dalším vzděláváním prostřednictvím právnické osoby jím zřizované za účelem zajišťování profesního rozvoje pedagogických pracovníků. My jsme s paní ministryní o tom včera hovořili. Paní ministryně se mi snažila vysvětlit své důvody, proč tento pozměňovací návrh nepodporuje. Já se obávám, že mě a část odborné veřejnosti nepřesvědčila, protože si myslím, že může být v budoucnosti tento pozměňovací návrh zavádějícím a počátkem toho, aby zde opravdu existovala pro profesní rozvoj - a tím nemyslím jenom metodické komise, ale celkové vzdělávání pedagogických pracovníků - pouze jedna organizace zřizovaná Ministerstvem školství.

V té diskusi se často uváděl NIDV jako organizace, která si v současné době tuto ambici dělá, protože je zřizovaná Ministerstvem školství za tímto účelem, ale která bohužel do dnešního dne tuto ambici nenaplňovala řádně. A proto na úrovni krajských organizací vznikaly jiné vzdělávací organizace, zřizované kraji, které tuto službu školám poskytovaly. Já nemohu hodnotit, jak působí krajská organizace tohoto typu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v jiných krajích než ve Středočeském. Ale ve Středočeském kraji tato organizace funguje velmi dobře. Má velmi nízké ceny, za které své služby poskytuje, a myslím si, že i učitelé jsou s fungováním této organizace spokojeni.

Já nechci předvídat, co budoucnost přinese. Chci jenom upozornit na toto nebezpečí, jak by se v budoucnu tento paragraf mohl vykládat. A musím tedy za sebe říct, že mě paní ministryně svým výkladem nepřesvědčila. Proto prosím, vážené kolegyně a vážení kolegové, pokud uznáte, že můj pozměňovací návrh je smysluplný, podpořte jej a já vám za to dopředu děkuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Jestliže se nikdo další nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo paní ministryně, příp. paní zpravodajky. Není zájem.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Přivolám naše kolegy z předsálí. Prosím nyní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělila k nim stanovisko garančního výboru. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážená paní ministryně, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás nyní seznámila s návrhem procedury hlasování o sněmovním tisku 959, je to zákon č. 563/2004.

Ve druhém čtení návrhu zákona dne 23. února 2017 nebyl podán návrh na zamítnutí tohoto zákona. Pozměňovací návrhy k tisku 959 po druhém čtení jsou uvedeny v tisku 959/4. O těchto návrzích jednal a hlasoval garanční výbor na své 38. schůzi dne 22. března tohoto roku a přijal usnesení č. 214, které je uvedeno ve sněmovním tisku 959/5. Garanční výbor doporučil Poslanecké sněmovně následující proceduru hlasování. O věcném obsahu jednotlivých pozměňovacích návrhů vás budu informovat při vlastním hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Tedy jednotlivé pozměňovací návrhy budeme hlasovat takto - seznámím vás s procedurou:

Jako první by bylo hlasování o legislativně technické úpravě. V bodu H3 za slova "bodu 42" doplňujeme slova "v § 29g".

Dále budeme hlasovat body A1, A2, A4 až A6, A9 až A15, A20 až A26, A28 až A38, A40 a A41.

Třetí hlasování by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu I11 (v návrhu uvedeno I1).

Čtvrté hlasování. Dále budeme hlasovat o bodech A16 až A19. A tady upozorňuji, že bude-li schválen A16, je nehlasovatelné D1. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP