(9.50 hodin)
(pokračuje Pleticha)

Ten druhý legislativně technický návrh se týká zákona o civilním letectví a zní následovně.

V dosavadní části 58., změna zákona o civilním letectví, za prvé v bodě 2 se text § 88 odst. 1 písm. I nahrazuje textem "§ 88 odst. 1 písm. J".

Za druhé. V bodě 8 se slova "§ 93b odst. 4 písm. a) až f)" nahrazují slovy "§ 93b odst. 4 písm a) až d)".

Za třetí. V bodě 14 v § 94 odst. 1 písm. a) bodu 1 se slova "nebo d" a slova "nebo f" zrušují.

Za čtvrté. V bodě 14 § 94 odst. 1 písm. a) bodu 2 se slova "bodu 4 nebo písm. e)" nahrazují slovy "bodu 1" a slova "až h)" se zrušují.

Za páté. V bodě 14 v § 94 odst. 1 písm. d) se slova "nebo d" nahrazují slovem "nebo" a slova "nebo f, § 93 odst. 2 písm. e)" a slova "až h)" se zrušují.

Za šesté. V bodě 14 § 94 odst. 1 písm. e) se slova "bodu 4" nahrazují slovy "bodu 1).

Takže toto je znění legislativně technických návrhů a potom k tomu dalšímu budu mít ještě návrh změny hlasovací procedury.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To bychom probrali až v diskusi o proceduře. Prosím pana poslance Vilímce.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem si vědom, že tento sněmovní tisk neměl ambici opravovat zjevné chyby v dalších zákonech, ale tímto sněmovním tiskem se otevřelo několik desítek, možná i stovek zákonů. A víte, ono těch příležitostí s postupujícím volebním obdobím, s přibližujícím se koncem volebního období ubývá, jak opravit některé zjevné chyby a nedostatky v těch zákonech, které jsme přijali.

Já jsem si dovolil načíst pozměňovací návrh v části 97. tohoto návrhu zákona. Jedná se o změnu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vysvětlím, proč jsem to udělal.

V souvislosti s projednáváním - a podotýkám nestandardním projednáváním - zákonů o rozpočtové zodpovědnosti byly také přijaty novely nejrůznějších zákonů včetně novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Bohužel tím, jak na poslední chvíli se podávaly pozměňovací návrhy, tak došlo právě v tomto změnovém zákonu k evidentním chybám, které zatěžují samosprávy, zatěžují obce. Proto jsem se pokusil, byť jsem si vědom, že ambice tohoto zákona nebo tohoto sněmovního tisku taková úplně nebyla zpočátku, proto jsem si dovolil načíst pozměňovací návrhy. Protože ta novela, nebo některé body novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly přijaty v souvislosti se zákonem o rozpočtové zodpovědnosti, neslouží ke cti Poslanecké sněmovny a neslouží ke cti legislativnímu procesu a jeho kvalitě. Takže samozřejmě je možné vznášet připomínky, že tento zákon se týká spíše ministra financí, nikoli ministra vnitra, ale přesto jsem se pokusil ten pozměňovací návrh podat.

Pozměňovací návrh obsahuje vlastně dva body. Je to písm. E, dva body, bod A, který je vyloženě legislativně technickou připomínkou, protože v době, kdy tento návrh zákona byl předložen, tak ještě nebyl doprojednán a schválen zákon o rozpočtové odpovědnosti, tak se tam pouze doplňuje číslo právního předpisu.

A pokud se týká stěžejní části pozměňovacího návrhu bodu B, tak ta skutečně reaguje jednak na určité chyby, které se vyskytly při projednávání zákona o rozpočtové zodpovědnosti. Ty chyby nebyly ani odstraněny Senátem, protože Senát, jak známo, vlastně celou tu trojici sněmovních tisků vrátil, takže nemohl ty chyby odstranit. Takže se kupříkladu stalo, že povinnost např. zveřejňovat návrhy rozpočtových opatření na úředních deskách byla zrušena, ale sankce zůstala. Sankci prostě nikdo nezrušil a starostové se bojí, ona ta sankce je až do milionu korun. A starostové se bojí a volají, jestli to platí, či to neplatí. Pak se jedná o další věci, které nadměrně zatěžují obecní samosprávy, dobrovolné svazky obcí, fakticky některé věci nelze asi dobře plnit, přitom ty sankce skutečně jsou poměrně vysoké. Ten pozměňovací návrh má jedinou ambici. Zrušit to, co je, abych použil včerejší terminologii pana předsedy vlády, co je mimo reálný život obcí, co prostě není možné ani v mnoha případech v případě obcí, nebo hlavně dobrovolných svazků obcí, ale někdy i příspěvkových organizací plnit. A myslím, že příští volební období bude mít dost prostoru, dost místa, aby se v nějaké velmi zevrubné odborné debatě a hluboké debatě rozhodlo, co z těchto formálních povinností skutečně mají ty obce, malé příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí plnit a co je jenom další zatěžující byrokracie a administrativní náročnost.

Nechci to rozebírat úplně podrobně, protože vím, že ten prostor tady na plénu Sněmovny není. Děkuji vám za vstřícnost při posuzování těchto návrhů. Jsou to návrhy, které jsem podal ve snaze zabránit problémům, které skutečně novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přináší obcím, přináší dobrovolným svazkům obcí, ale i krajům. Děkuji vám. A pokud schválíte pozměňovací návrhy, tak myslím, že budete postupovat rozumně. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo, hezké dopoledne, dámy a pánové. Nedělám to příliš často, takže prosím, abyste mě neobvinili z toho, že to dělám z důvodu nějakého obstruování. Ale navrhuji vrátit tuto normu do druhého čtení. A to z důvodu, že jsem byla upozorněna Vojenskou policií na to, že některá ustanovení tohoto zákona neobsahují jejich návrh, který se právě týká Vojenské policie.

Konkrétně v § 16b odst. 1 textu § 16 odst. 1 písm. c) se má nahradit něco textem, v § 16 odst. 2 za slova "Policie České republiky" se vkládají slova "a Vojenská policie". A slova "v blokovém řízení" se nahrazují slovy "příkazem na místě".

Přečtu vám to z toho odůvodnění: Jednou z povinností řidiče je prokázat se při kontrole v souladu se zákonem 168/1999 Sb. zelenou kartou. Vojenská policie v souladu s § 9 zákona o Vojenské policii provádí dohled nad bezpečností provozu vozidel ozbrojených sil a dále všech účastníků provozu v chráněných objektech, § 3 zákona č. 300/2013 Sb. Je proto potřebné, aby Vojenská policie v rámci dohledu nad bezpečností provozu vozidel disponovala oprávněním kontrolovat platnost pojištění, a to požadováním předložení zelené karty řidičem vozidla. V případě zajištění porušení stanovené povinnosti je rovněž potřebné oprávnit vojenské policisty obdobně jako příslušníky Policie České republiky k projednání přestupku řidiče příkazem na místě.

Z tohoto důvodu ještě bych vám přečetla jednu změnu, která se také týká něčeho podobného, a to nově zařadit: Přestupek podle § 64 odst. 1 písm. c) a § 67 odst. 1 písm. f) může projednat příkazem na místě vojenský policista. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP