(10.20 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já si skutečně vzpomínám na debatu, výhrady a dopisy ze Svazu měst a obcí. Byly tam zejména výhrady, že to dopadne na malé obce, které nemají takový aparát, a podobně. Proto zřejmě předkladatel zvolil číslovku 10 tisíc. Pokud je mi známo a pokud jsem si přečetl oba zákony, tak si myslím, že to vyplývá i z toho, že se rozšiřuje působnost NKÚ v podstatě na kontrolu veřejných prostředků. Pokud se rozšiřuje působnost na kontrolu veřejných prostředků, tak samozřejmě v oblasti NKÚ musí být zařazeny i obce, aby bylo možné kontrolovat i příspěvkové organizace obcí.

Toto si myslím, že je odpověď na předchozí výtku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Pavera.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, milé kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády.

Rád bych řekl něco ze zkušeností starostů. Mně někdy, když tady probíráme zákony, které mají kontrolovat samosprávy, připadá, že ani mnozí z vás neznají, že existuje nějaký zákon o obcích, který udává určitá pravidla o kontrolách fungování obce a podobně.

Ze své zkušenosti mohu říci, že na dotační tituly chodí kontroly od poskytovatelů dotace. Když vám někdo dá dotaci, poskytovatel dotace k vám přijde, zkontroluje, zda jste všechno splnili, jak jste měli podmínky ve smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud je to v pořádku, tak vám samozřejmě peníze ještě doplatí a zároveň vám řeknou, že musíte udržet pět let udržitelnost projektu. Nechápu, proč by měl ještě chodit někdo další na kontrolu, možná finanční úřad, možná kontrolní úřad a další, když už je jednou něco zkontrolováno a je to v pořádku. Každý člověk může najít samozřejmě nějakou jinou, další závadu. Hospodaření obcí je kontrolováno vždycky i kontrolním výborem a finančním výborem. Finanční výbor je ten, který se vlastně stará o rozpočty obce, jak obce v jednotlivých kapitolách využívají svých prostředků, a zároveň také i kontrolní výbor. Pokud by k něčemu došlo, tak by samozřejmě členové kontrolního i finančního výboru určitě přišli na to, že je něco v nepořádku, a upozornili by na to jak vedení obce, tak třeba i orgány činné v trestním řízení.

Co se týká dalších kontrol, každoročně hospodaření obce kontroluje z drtivé většiny krajský auditní orgán, který přijde dvakrát ročně a kontroluje fungování obce, zkontroluje účetnictví, výběrová řízení, smlouvy. Jsou i obce, které si to dělají jenom prostřednictvím krajského úřadu, jsou i obce, jako jsme třeba my, obec Bolatice, jednou za čtyři roky požádáme ještě auditní firmu, která nám ještě navíc zkontroluje celé naše hospodaření, celé naše fungování. A myslím si, že není nutné, aby ještě někdo další chodil na kontroly do obcí a měst. Kontrol je více než dost a myslím si, že úředníci ať už malých, nebo velkých obcí mají dost své práce na to, aby se věnovali tomu, čemu mají, to znamená fungování obce a zlepšování kvality života v obcích a městech.

Kdyby bylo po mém, tak bych samozřejmě vůbec nedával pravomoci NKÚ, aby chodili do obcí a měst, ale záleží samozřejmě na vůli Poslanecké sněmovny, jak se rozhodne pokračovat při projednávání tohoto bodu. Chtěl jsem vám jenom říct, že ten, kdo nemá zkušenost s řízením obcí a s tím, jak to funguje, potom samozřejmě může vymýšlet i takovéto zákony, jako je například tento. Děkuji. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Stupčuk, po něm pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, při logice toho, co říkal můj předřečník, by NKÚ vůbec nemusel být, protože i uvnitř státní správy existuje vnitřní výkon kontroly, takzvaný třístupňový, podle zákona o veřejné finanční kontrole. Tento zákon však říká, že nově má NKÚ podléhat kontrola veřejných prostředků. To je ta změna oproti současnému stavu, který vymezuje kontrolu pouze na prostředky, jimiž hospodaří stát a státní organizace. Opravdu v praxi není rozdílu mezi státními penězi a penězi, se kterými hospodaří kraje či se kterými hospodaří statutární města. Všechno to jsou veřejné finanční prostředky, jak jsou definovány v zákoně o veřejné finanční kontrole.

Pro pochopení toho, proč tady má vznikat nová působnost NKÚ a další jakoby systém, schéma kontroly, je to přece dáno tím, že charakter kontroly, kterou vykonává NKÚ, je unikátní už jenom proto, že kontrola je vykonávána podle úplně jiných účetních standardů, podle standardů EUROSAI, INTOSAI, ale hlavně především proto, že NKÚ je nezávislý. Všechny ostatní kontrolní subjekty, které jsou nadány pravomocí a působností, nejsou nezávislé, jsou většinou monokraticky řízené, ať už to jsou finanční úřady či jiné auditorské útvary jednotlivých organizačních složek státu. A je to právě NKÚ, který je nezávislý. Ta nezávislost je spatřována v tom, jak je konstituován, jakým způsobem je schvalován plán kontrolní činnosti. To znamená, plán kontrolní činnosti vždycky na začátku daného období, kdy je prováděna kontrola, stanovuje kolegium úřadu, které je také nezávisle konstituováno, a v tom je přece největší hodnota a přínos NKÚ, kontroly, kterou může vykonávat.

Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Pan poslanec Sklenák stáhl svoji faktickou poznámku. Já se táži, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže žádnou přihlášku nevidím, je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se paní ministryně a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru kontrolnímu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím, v tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 270. Přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 127, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přijat a tento materiál byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh ústavněprávnímu výboru jako výboru dalšímu. V obecné rozpravě padl návrh přikázat tento materiál výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Já se táži, zda má někdo ještě další návrh na přikázání výborům. Není tomu tak, v tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento materiál byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 271. Přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento materiál byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 272. Přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro návrh 126, proti 1. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas.

 

Já tedy konstatuji, že tento návrh byl dále přikázán ústavněprávnímu výboru a dále výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Předávám řízení schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP