(15.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku pro prvé čtení, kterou je paní poslankyně Miloslava Vostrá.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já mám velmi jednoduchou úlohu, protože pan ministr tady v úvodním slově řekl podstatu této novely a myslím, že je zbytečné, abych to tady znovu opakovala.

Osobně tento tisk podporuji a podporuji i jeho schválení podle § 90. Myslím si, že získané informace umožní národním daňovým úřadům reagovat na škodlivé daňové praktiky odpovídajícím posouzením rizik a správně zacílenými daňovými audity. Tuto problematiku i agresivní daňové plánování jsme podrobněji probírali, pokud si vzpomínáte, v tisku 868, neboli směrnice DAC III, která předcházela DAC IV. A už jako zpravodajka jsem tehdy upozorňovala na to, že toto prochází legislativou a že nás čeká další novela.

Takže, jak říkám, z mého pohledu zpravodajky mi dovolte, abych doporučila schválit tuto novelu zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první se hlásí pan předseda klubu ODS. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jménem dvou poslaneckých klubů, a to ODS a TOP 09, vetovat projednávání podle § 90 odst. 2.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já registruji vaši námitku. Znamená to, že nebudeme moci pokračovat podle § 90 odst. 2.

Ptám se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy. (Zpravodajka Vostrá mimo mikrofon k předsedajícímu.) Pokud chcete navrhnout zkrácení lhůty, tak je potřeba tak učinit teď. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych navrhla zkrácení lhůty k projednávání na třicet dnů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. O tom budeme hlasovat. Pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Paní zpravodajka? Není tomu tak.

 

Vzhledem k tomu, že byla podána námitka, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Já jsem svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Zeptám se, zda je tady jiný návrh na garanční výbor. Pokud ne, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, aby garančním výborem byl výbor rozpočtový. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 234, přihlášeno je 154, pro 101, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali rozpočtovému výboru jako garančnímu.

 

Žádné další návrhy na přikázání nepadly. Zeptám se, zda někdo navrhuje ještě nějaký další výbor. Pokud ne, tak už to jediné, co nám zbývá k hlasování, je návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na třicet dnů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 235, přihlášeno je 154, pro 82, proti 11. Tento návrh byl přijat a já končím projednávání bodu číslo 42.

 

Otevírám bod

 

43.
Vládní návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí
/sněmovní tisk 1001/ - prvé čtení

Znovu prosím pana ministra financí Andreje Babiše, aby nám tento tisk uvedl, a prosím i pana zpravodaje Koníčka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, k projednání vám předkládám návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a s ním související návrh změnového zákona.

Návrh zákona nahrazuje dosud platný zákon o finanční kontrole. Současná právní úprava kontrol hospodaření byla vytvořena v rámci přípravy České republiky na vstup do Evropské unie a je bez významnějších změn účinná patnáct let. Praxe ukázala, že platný zákon je v mnohém nevyhovující. Návrh zákona je předkládán proto, že ve stávajícím zákoně o finanční kontrole není jasně stanovena osobní odpovědnost, není jasně stanovena povinnost chovat se hospodárně a není jasně vymezena role interního auditu v kontrolním systému. Z toho vyplývají neustálé potíže při řízení, kdy není jasné, kdo je za co odpovědný. Následné kontroly jsou vykonávány duplicitně a liší se ve svých závěrech.

Návrh zákona se aplikuje na finanční kontroly ve čtrnácti různých typech organizací, kterých je více než 18 tisíc, od ministerstva až po malou obec. Návrh zákona představuje již několikátý pokus o reformu systému kontroly veřejných financí.

V rámci komplikovaného připomínkového řízení se ukázalo, že prostá novelizace zákona o finanční kontrole není možná. Výsledkem jednání s připomínkovými místy bylo dosažení široké shody na tomto textu zákona, a to po více než deseti letech pokusů o novelizaci zákona o finanční kontrole. Předložená verze je tedy konsenzuální a zároveň je naplněním zákona, kterým je jasně definovaná odpovědnost za hospodaření v organizacích veřejné správy. Když úředník či politik podepíše rozhodnutí, tak za něj odpovídá.

Přestože je návrh zákona spojován s návrhem na rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, jde o dvě samostatné oblasti. Návrh zákona upravuje manažerskou kontrolu a interní audit. Jen okrajově se dotýká kontroly u příjemců dotací, kde nezavádí žádné podstatné změny. Nejvyšší kontrolní úřad je naproti tomu součástí systému externí kontroly, kontroly veřejnosti a parlamentu. Tyto kontroly mají různý předmět, způsob provedení i to, pro koho je kontrola určena. Je tedy nezbytné tyto dvě kontroly od sebe oddělovat.

Vláda návrh zákona schválila dne 19. prosince 2016. Dovoluji si vás požádat o schválení tohoto materiálu a jeho předložení Senátu České republiky k dalšímu projednání. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře, a prosím zpravodaje pana poslance Koníčka.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, předkládaný návrh zákona je velmi ambiciózní a chce komplexně nahradit dosud platný zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Je to tak, jak říkal pan ministr, už několikátý pokus, ale musím říct, že už poněkolikáté se s takovou rozsáhlou změnou přichází těsně před koncem volebního období, aby se pak mohlo říct: my jsme se snažili, ale nepodařilo se to doprojednat. Domnívám se, že i tomuto návrhu podobný osud hrozí. Návrhu před předložením do Sněmovny předcházela rozsáhlá diskuse v rámci připomínkového řízení a výsledkem je opravdu kompromis, o kterém se určitě povede rozsáhlá debata ve výboru.

Doporučuji propustit prvním čtením a přikázat kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám rozpravu. Mám zatím dvě přihlášky. Prosím pana poslance Vilímce a připraví se pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, nevím, jak dlouho se připravuje tento zákon. Pan ministr financí mluvil o deseti letech - to nevím - pokusů o změnu stávajícího zákona o finanční kontrole. Když se podívám na to stávající volební období, tak minimálně dva roky se o zákoně mluví. Ten zákon se připravuje, několikrát, nebo minimálně jednou zákon vrátila Legislativní rada vlády a dlouho se Ministerstvu financí nedařilo zákon připravit tak, aby jej schválila vláda a mohl být předložen Poslanecké sněmovně. Konečně je ale tady, a proto bych čekal, že to bude jednak norma kvalitní, prospěšná a že to také bude norma, která udělá trošku pořádek v současné džungli kontrol, odstraní ony duplicity a umožní kvalifikovanější debatu třeba o případném rozšíření pravomocí kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP