(14.50 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, Poslanecká sněmovna přijala v lednu usnesení, které se týká dálnice D8 a příčin sesuvu na dálnici D8. Toto usnesení jednak mluví o zveřejnění všech analýz příčin sesuvu a další část se týká nezávislého forenzního auditu stavby dálnice, který bude zahrnovat jednak přípravu stavby, projektování atd. A potom také příčiny sesuvů a sanaci sesuvů atd. atd. Chtěl bych se jenom zeptat. Termín byl stanoven červen 2017. Chci vědět, jestli tedy vláda, nebo Ministerstvo dopravy již zadalo příslušný audit a jestli termín bude dodržen. Prosím o poskytnutí těchto informací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Karel Fiedler bude ve své další interpelaci interpelovat pana premiéra ve věci kontroly prováděných exekucí a postihů za chyby. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že téma exekucí opravdu trápí velké množství občanů, které se blíží milionovému počtu a počet prováděných exekucí nebo evidovaných exekucí v tuto chvíli v České republice je 4,7 miliony, pokládám toto téma za velmi aktuální, obzvláště když Exekutorská komora a její kontrolní komise se nachází ve stavu, kdy bývalému předsedovi byl pozastaven výkon exekuční činnosti, protože došlo k jeho obvinění a případ, pokud vím, řeší policie. A jak jsem zjistil, tak Exekutorská komora tento případ řešila tím, že jej přesunula z pozice předsedy kontrolní komise na pozici člena této komise.

Já se pozastavuji nad tím, jak člověk, který sám porušuje exekuční řád, pravidla, která má dodržovat, může vykonávat kontrolu nad ostatními. Pokládám to za absolutně nedostatečné a nevyhovující stav. Myslím si, že tato Poslanecká sněmovna by se měla velmi vážně zabývat tím, že sama dohlédne, nebo začne se zabývat tím, jak je prováděna kontrola prováděných exekucí. Těch kauz, o kterých slyšíme, že tam došlo k pochybení, k porušení zákona ze strany exekutorů - já se tady v žádném případě nechci zastávat těch dlužníků, dluhy, které vyrobili, za ty jsou odpovědní a mají platit. Je ovšem otázka, jestli všechny ty exekuce jsou dnes vedeny oprávněně. Já mám velmi vážné pochybnosti a mám i statistické údaje o tom, že řada těch exekucí je prováděna na základě rozhodčí doložky, což také odporuje platné legislativě.

Můj dotaz je, zda Poslanecká sněmovna přistoupí k tomu, aby se začala zabývat touto problematikou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Olga Havlová bude interpelovat pana premiéra ve věci soukromé bezpečnostní služby. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji opět za slovo. Vážený pane předsedo vlády, obrátili se na mne zástupci soukromých bezpečnostních agentur, že ústřední orgán státní správy, kterého jste předsedou, tedy vláda ČR, převzal 8. listopadu loňského roku, tedy v roce 2016, žádost o určení ústředního orgánu státní správy jmenovaného v § 1 zákona č. 2/1969 Sb., v platném znění, podle kterého jste povinen projednat podání a stanovit minimální ceny služeb poskytovaných v rámci koncesovaných živností zahrnující ostrahu majetku a osob. Do dnešního dne jste v souladu s ustanovením § 42 správního řádu neodpověděli do 30 dnů, zda jste vůbec zahájili řízení nebo neshledali důvody k jeho zahájení.

Musíte si být vědom situace, že soukromé bezpečnostní agentury zaměstnávají nezanedbatelné množství pracovníků, a proto se ptám, kdo je za tento stav přímo odpovědný, jak se k této věci stavíte a kdy bude učiněna náprava. Věřím, že když budu dostávat písemnou odpověď, již bude náprava učiněna a budu to mít v jeho odpovědi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Bude paní poslankyni odpovězeno písemně. A jsme u poslední interpelace na pana premiéra. Pan poslanec Karel Fiedler bude pro změnu interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci ignorace trvalého porušování exekučního řádu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já dokončím dnes tohle téma, protože ho pokládám za velmi palčivé. Už jsem to tu zmiňoval v té své první interpelaci.

Případ z roku, tuším, 2013, Exekuční úřad Praha-východ, kde soudní exekutor prodal nemovitost své vlastní firmě, kde byl jednatelem jeho bratr. Tady je ta věc, kdy exekutor porušuje pravidla v tom, že podniká, což je nepřípustné. Já se pozastavuji nad tím, jak to, že tento případ může existovat dále a že došlo možná ke kárnému postihu za to, že k tomuto došlo. Avšak je to zjevný rozpor, který přetrvává. Další případ, už jsem ho zmínil také v předešlé interpelaci, týká se Exekučního úřadu Ostrava. Dokonce prezidentka Exekutorské komory. Ta samá věc. Prodává nemovitost své firmě, tedy ne své vlastní, ale má tam 96% podíl, což je de facto to stejné. Čili občané postihovaní exekucemi jsou povinni dodržovat všechno, zaplatit vše, ale exekutoři trvale nejsou povinni respektovat to, co říká exekuční řád. Ptám se, kdy Poslanecká sněmovna připustí projednávání těchto problémů v Poslanecké sněmovně? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak a to byla poslední interpelace na pana premiéra. A my volně přejdeme na interpelace na členy vlády. První interpelace na pana ministra vnitra Milana Chovance přednese paní poslankyně Jitka Chalánková, která se bude ptát na věci doručování Českou poštou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, většina právních úkonů je platná doručením. K doručení ve velké většině případů dochází prostřednictvím České pošty. Je v zájmu odesílatele mít doklad o tom, kdy k doručení došlo, a proto bývají důležité písemnosti posílány s dodejkou. Až sem je to v pořádku. Mít doklad o doručení je však často v zájmu nejen odesílatele, ale i adresáta. I on může mít zájem prokázat třetím osobám, kdy skončil určitý právní vztah nebo začala běžet či skončila určitá lhůta a v důsledku toho nastal určitý právní následek.

Má otázka zní, jak to má adresát udělat, jestliže mu odesílatel odmítne součinnost a Česká pošta podle svých interních předpisů nesmí ani na výslovnou žádost adresáta adresátovi potvrdit den doručení. Přijde vám taková praxe České pošty normální? Připravíte změnu zákona v tom smyslu, aby adresát automaticky měl právo na vydání potvrzení, kterého dne došlo k doručení písemnosti doručované doporučeně, popř. do vlastních rukou či na dodejku? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni, které bude odpovězeno písemně. Dostáváme se k druhé interpelaci. Pan poslanec Ludvík Hovorka bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka ve věci úskalí zákona o univerzitních nemocnicích. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, na úvod chci podotknout, že si cením toho, že jste dorazil na interpelace, i když jste byl na ošetření u zubaře. Váš předchůdce si takové násilí většinou nedělal.

Ale nyní tedy k zákonu o univerzitních nemocnicích. Chci se zeptat, proč je takový spěch a takový tlak na to, aby ten zákon tak rychle prošel projednáváním ve vládě a v Poslanecké sněmovně, když údajně se k tomu negativně vyjádřila i Legislativní rada vlády. Proč se o tom řádně nediskutuje a proč nejsou k tomu doloženy nějaké analýzy? Proč se místo zákona o síti neziskových nemocnic, který byl obsažen ve vládním programovém prohlášení, najednou přijímá zákon o deseti největších zdravotnických zařízeních? Proč tento zákon neřeší ty největší problémy fakultních nemocnic, kterými je problémová spolupráce mezi fakultami a mezi nemocnicemi samotnými a kdy jsou problémy s rozdílným placením lékařů na jedné straně z fakulty, na druhé straně z nemocnice? Není hlavním důvodem, aby bylo možno tedy bez vlivu Poslanecké sněmovny rozhodnout o příslušných změnách v těchto nemocnicích nebo o zbytkových nemocnicích, který tento zákon neobsahuje? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP