(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 911/1. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a odůvodnila případné pozměňovací návrhy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Musím konstatovat, že první čtení této novely zákona o zaměstnanosti pod sněmovním tiskem 911 proběhlo na 53. schůzi dne 2. prosince 2016 a výbor pro sociální politiku projednal novelu zákona o zaměstnanosti dne 1. února 2017. V diskusi při prvním čtení vystoupili celkem čtyři poslankyně a poslanci a diskuse se vedla k uvedeným změnám v novele, především, jak už tady uvedla i paní ministryně, v rámci nekolidujícího zaměstnávání, úpravy a další úpravy a zpřesnění podmínek fungování agentur práce. Bylo tady také ale zdůrazněno kolegyní Adamovou, že i tento zákon prošel již velkým počtem novelizací, a opravdu bychom se měli jako zákonodárci zamyslet, zda je nutné tolikrát novelizovat tyto zákony.

Musím říci, že velká diskuse se vedla i na samotném jednání výboru pro sociální politiku. Zároveň bych chtěla říci, že jsem ráda, že diskuse alespoň na výboru pro sociální politiku byla dohromady i v rámci sněmovního tisku 903, tedy zákoníku práce, protože tyto změny, které jsou uvedeny v devětsetjedenáctce, tedy zákonu o zaměstnanosti, spolu úzce souvisí. Zatím v systému máme vloženo celkem osm pozměňovacích návrhů. Uvidíme, jak bude probíhat i toto druhé čtení, které pozměňovací návrhy, ke kterým se tedy přihlásí naše kolegyně a kolegové.

Dovolte mi, abych přednesla ještě usnesení výboru pro sociální politiku, které najdete v systému pod sněmovním tiskem 911/1 z 25. ledna 2017. Usnesení zní: K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 911. Po odůvodnění náměstků ministryně práce a sociálních věcí Petra Hurky a Jiřího Vaňáska, zpravodajské zprávě poslankyně Hany Aulické Jírovcové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 911, s těmito změnami a doplňky. Přijaté pozměňující návrhy na výboru pro sociální politiku máte tedy uvedeny ve sněmovním tisku 911/1. A za druhé zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny, a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám hezké odpoledne. Ráda bych chtěla pozdravit svoje kolegy z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, kteří tu čekají na zákoník práce.

Dovolím si vám představit svůj pozměňující návrh, který zamezí, anebo alespoň výrazně sníží diskriminaci zaměstnanců. Jedná se o pozměňující návrh k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, sněmovní tisk 911.

Všichni chceme žít ve svobodné zemi, kde každý z nás má stejná práva a stejné povinnosti. Všichni jsme velmi citliví na jakýkoli náznak diskriminace. Proto nechápu, jak je možné, že má ČR problémy při plnění mezinárodních závazků vyplývajících z Úmluvy Mezinárodní organizace práce číslo 111 o diskriminaci. Úprava mnou navrhovaná proto navrací do zákona širší výčet diskriminačních důvodů, než obsahuje antidiskriminační zákon, na který se zákon o zaměstnanosti odkazuje, a tento výčet se rozšiřuje o rodinný stav, o příslušnost k politickým stranám, o členství v odborech a zaměstnavatelských organizacích. Je přece samozřejmé, že zaměstnanec nemůže být diskriminován na základě jeho majetkového stavu, rodičovství, původu, určité sociální vrstvě. Nemluvě o pohlavní identifikaci, stavu a podobně. Zaměstnanec nesmí doplácet na to, že je členem odborové organizace ani politické strany. Bohužel moje poslední zkušenost z tohoto týdne, když jsem v pondělí měla schůzku s občany, kteří jsou zdravotně postiženi a jsou zaměstnáváni, a když byli u pohovoru se svým zaměstnavatelem, tak první, na co se zaměstnavatel ptal, zda jsou politicky organizováni, anebo dokonce zda jsou členy odborové organizace.

Jak je patrné, ne na všechny příčiny možné diskriminace na pracovišti myslí antidiskriminační zákon. Proto navrhuji tyto příčiny rozšířit a v dalších situacích se řídit již zmiňovaným zákonem. Tento výčet chci zapracovat do tohoto zákona a prostřednictvím tohoto zákona i do zákoníku práce.

Vážené kolegyně a kolegové, věřím, že mě v mém úsilí podpoříte a společně přispějeme ke zkvalitnění pracovních podmínek všech pracujících občanů této republiky. V podrobné rozpravě se pak přihlásím ke svému pozměňujícímu návrhu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Hnykové. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové, rozumím tomu, že zákony z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí jsou vždy předmětem velké diskuse, protože se střetávají rozličné pohledy na podnikání a ochranu zaměstnanců. Tento spor je legitimní, protože odráží politické priority jednotlivých politických stran a jejich programů. Zároveň ale ukazuje na skutečnost, kdo a jakým způsobem hájí zájmy občanů, tu zaměstnanců, tu podnikatelů. Jako sociální demokrat jsem přesvědčen, že daleko více je třeba chránit zaměstnance, protože ti vždy tahají za pomyslný kratší konec provazu.

A nyní konkrétně k tomu, o čem chci hovořit. V podrobné rozpravě se chci přihlásit ke svým pozměňujícím návrhům, které se týkají pracovních agentur. Určitě jako já jste i vy obdrželi dopis se stanoviskem Asociace pracovních agentur k novele zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který projednáváme, kde jsou vyjádřeny připomínky těchto agentur. Mohu souhlasit s názorem, že problém není s agenturami s povolením Ministerstva práce a sociálních věcí, ale ani tady bych si nebyl stoprocentně jist. Takže problém je s takzvanými pseudoagenturami, které údajně beztrestně zneužívají své zaměstnance a ve spolupráci s uživateli zastřešují švarcsystém a další podvodná jednání. Tím jsou až o 50 % levnější než legální agentury práce. Tolik z vyjádření asociace.

Já bych pouze dodal, že není něco v pořádku, když v sousedním Německu jsou takových pracovních agentur jednotky a v naší republice stovky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP