(17.10 hodin)
(pokračuje Schwarzenberg)

Za druhé, abychom motivovali naše mladé a vůbec diplomaty, tudíž aby jejich kariérní řád byl jasný, aby nebyli překvapeni, že najednou z různých jiných důvodů, méně ze služebních, by měl přednost najednou úplně někdo jiný, který přišel z úplně jiného povolání a teprve se zahraniční politiku učí v praxi. To je smysl našich pozměňovacích návrhů. Ten zákon, který takto vítáme, ještě snad vylepšit, aby byl ještě pokud možno co nejobjektivnější a co nejvíc motivoval mladé diplomaty, aby vstoupili do služby, aby si byli jistí svou kariérou a nebyli ohroženi ve své kariéře náhlými změnami v personální politice. O tom jsou naše návrhy, které pan poslanec Plíšek předložil.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolegyni Chalánkovou požádám ještě o strpení, protože pan poslanec Gabal se přihlásil také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Gabal: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Já bych navázal na předřečníka vaším prostřednictvím. Je potřeba si u toho zákona říct odpověď na jednu otázku: Chceme, aby lidé do zahraniční služby vstupovali s kariérní diplomatickou perspektivou, anebo chceme, aby to mohli obcházet politickými protekcemi? Myslím, že současný návrh není dost důsledný v tom, aby podpořil ten kariérní princip. Proto vítám pozměňovací návrhy, které tam došly, a budu se velmi zajímat o názor zahraničního výboru jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Gabalovi také za dodržení času k faktické poznámce. A teď řádně přihlášená paní poslankyně Jitka Chalánková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych odůvodnila svůj pozměňovací návrh, který je vložen do systému pod číslem 5838 a nahrazuje dříve vložené pozměňovací návrhy, které byly vloženy pod čísly 5815 a 5824. Přihlásím se potom v podrobné rozpravě formálně k pozměňovacímu návrhu 5838, který je nahrazuje.

Je to pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů, zákon o zahraniční službě, tedy sněmovní tisk 994. Zde předkládám dva návrhy na dvě změny:

Část první. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Poskytování diplomatické ochrany upravuje zvláštní zákon."

A část druhá. V § 4 odstavec 3 zní: "(3) Zastupitelské úřady zřizuje a ruší na návrh ministra zahraničních věcí České republiky (dále jen 'ministr') vláda České republiky (dále jen 'vláda'). Před zřízením nebo zrušením zastupitelského úřadu podle odstavce 2 písm. a), b) a e) informuje vláda zahraniční výbory obou komor Parlamentu České republiky."

Odůvodnění bodu 1. Vyberu část, protože celý text máte vložený do systému: Diplomatická ochrana občanů státu v zahraničí je, anebo by měla být, nedílnou součástí zahraniční služby. Zatím tomu tak není, protože Česká republika a její právní řád s poskytováním diplomatické ochrany svým občanům vůbec nepočítá. Přestože Ministerstvo zahraničních věcí již asi dvacet let zvažuje přípravu zákona, který by upravoval podmínky poskytování diplomatické ochrany našim občanům, dokonce snad v této věci již v minulosti proběhly dílčí legislativní práce, takový zákon stále neexistuje a není ani známo, zda je stále připravován. Absence tohoto zákona ztěžuje pomoc státu českým osobám v cizině. Neexistují pravidla, jak o diplomatickou ochranu žádat, kde o ni žádat, za jakých podmínek a kde. Při extrémním výkladu by dokonce bylo možno dospět až k závěru, že diplomatickou ochranu Česká republika poskytnout nesmí, protože k takové činnosti chybí zákonné zmocnění.

Návrh zákona o zahraniční službě předložený vládou s diplomatickou ochranou vůbec nepočítá. To není akceptovatelné. Lze to řešit rozsáhlým přepracováním návrhu. Protože představitelům Ministerstva zahraničních věcí i zaměstnancům Ministerstva zahraničních věcí na urychleném přijetí zákona o zahraniční službě mimořádně záleží, navrhuje se pouze doplnit § 1 zákona navrženým způsobem tak, aby byla diplomatická ochrana v zákoně alespoň zmíněna jako součást zahraniční služby. Zmínka o zákonu o diplomatické ochraně tak fakticky nejen zaváže vládu, aby zákon o diplomatické ochraně v krátké době připravila a předložila Parlamentu k projednání, ale především se dočasně stane jedinou zákonnou oporou pro poskytování diplomatické ochrany v českém právním řádu.

Odůvodnění bodu 2. Podle návrhu má být zřizování a rušení zastupitelských úřadů plně v kompetenci ministra zahraničních věcí, který by měl pouze povinnost informovat o tom předem vládu. Rušení a zřizování velvyslanectví není jen administrativní, resp. finanční rozhodnutí, ale do značné míry i otázka politická. Návrh směřuje k tomu, aby o zřizování a rušení zastupitelských úřadů nerozhodoval jednotlivec, ale vláda jako kolektivní orgán výkonné moci. Současně návrh zavazuje vládu, aby o zřízení nebo zrušení zahraničního úřadu předem informovala zahraniční výbory Poslanecké sněmovny a Senátu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové za její vystoupení. To byla poslední řádně přihlášená do obecné rozpravy. Ptám se, jestli... Ano, prosím pana poslance Plzáka, který se hlásí do obecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče. Prosím.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, vy jste nebyl na tom druhém jednání našeho zahraničního výboru, ale dokonale vás nahradil váš náměstek. Byl jsem jeden z těch, který se více tázal, možná až to kolegům nebylo příjemné. Ale bylo to proto, protože jsem zjistil při čtení zákona, že vlastně já jako poslanec, i když jsem členem zahraničního výboru, prostě nevidím do střev toho ministerstva, nevidím do těch chodů, do té kuchyně, takže jsem si řadu věcí musel nechat vysvětlit.

Já zde nebudu dlouho zdržovat. Mně se jedná jen o ty pozměňovací návrhy.

My se jistě sejdeme jako garanční výbor nad pozměňovacími návrhy ještě jednou. Mně v těch pozměňovacích návrzích není jasné, proč se něco opětovně nemůže jmenovat personální rada, když už se to jednou tak jmenovalo, proč to má být poradní nebo profesní grémium. Co se změní v tom, když dobrá snaha možná omezit politiky v tom, aby nahrazovali kariérní diplomaty na diplomatických postech... Kam až ta snaha může zajít, nebo v jaké míře. Já samozřejmě také preferuji to, aby odcházeli do zahraničí kvalitně vzdělaní lidé, kteří nás budou dobře zastupovat, a nejsem příznivec nějakých trafik, ale zase bych úplně nevylučoval tu možnost, aby někdo, kdo pracoval léta třeba - samozřejmě já jsem lékař, nemyslím sebe - v zahraničním výboru a pracuje dobře, aby jednou nemohl náš stát někde zastupovat.

Takže ještě asi tu debatu povedeme a nechám si to od vás vysvětlit. Vím, že pan náměstek vám zpracuje k pozměňovacím návrhům dokonalé stanovisko, a budu se tázat opět na příštím zahraničním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plzákovi. Pan ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se hlásí do rozpravy. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Dámy a pánové, mně tady jeden z vás řekl, že má pocit, že jsem nemocný, že jsem nevystoupil v důkladnějším a zapálenějším projevu, vzhledem k tomu, že můj kolega je přesvědčený, že ten zákon je docela výjimečný a že to není běžná věc. Tak jsem šel do sebe, že je asi pravděpodobně nějaká chyba, že jsem to tady uvedl tak stručně. Ujišťuji pana kolegu, že i já pokládám za zásadní věc, aby ten zákon uspěl. To neznamená, že bych v tom ochabl, naopak. Spíš jsem se nechtěl pouštět do debat s tím, že vím, že je tady práce hodně, a tady mi připadá, že jsme se poměrně slušně dohodli ve výborech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP