Středa 22. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

217.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných
hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb.,
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 201/2012 Sb.
/sněmovní tisk 861/ - třetí čtení

Místo u mikrofonu již zaujal pan ministr průmyslu a obchodu a vítám i pana zpravodaje hospodářského výboru, pana poslance Kolovratníka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 861/3. Ten byl doručen 20. ledna tohoto roku, usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 861/4.

Vzhledem k tomu, že pan ministr již stojí u řečnického pultu, tak je evidentní, že si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy, a má slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v prvé řadě bych chtěl poděkovat jak předsedovi garančního hospodářského výboru, tak zpravodaji tohoto tisku a v neposlední řadě i plénu Poslanecké sněmovny za přípravu a průběh druhého čtení návrhu novely zákona, kterým se mění zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích.

Já bych připomněl, že předložená vládní novela je hlavním nositelem transpoziční povinnosti ČR vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Předložený návrh zákona zavádí nutné definice a opatření související s vytvořením infrastruktury pro alternativní paliva, která dosud v národní legislativě nejsou dostatečně zakotvena. Současně přibližuje spotřebiteli výhody alternativních paliv. Kromě povinností, které jsou implementací části směrnice 2014/94/EU, předložený návrh zákona upravuje a zpřesňuje některá stávající ustanovení.

Návrh zákona byl projednán hospodářským výborem nejprve 20. září 2016 a pak následně po ukončení lhůty pro pozměňovací návrhy dne 16. listopadu minulého roku. K návrhu zákona bylo v termínu uplatněno několik pozměňovacích návrhů a ministerstvo jakožto předkladatel zákona se plně ztotožnilo se stanoviskem hospodářského výboru vydaným dne 21. listopadu loňského roku i s obsahem těchto pozměňovacích návrhů, které výbor doporučil Poslanecké sněmovně přijmout.

V průběhu druhého čtení dne 20. ledna 2017 byly ještě uplatněny další pozměňovací návrhy, které byly garančním hospodářským výborem projednány dne 25. ledna, a současně bylo vydáno usnesení číslo 346 s doporučením výboru k dalšímu hlasování. S postojem garančního hospodářského výboru souhlasím, a proto mi dovolte, abych vás požádal o podporu těch pozměňovacích návrhů, které tento výbor doporučuje.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu a zeptám se, zda se do rozpravy někdo hlásí. Pan zpravodaj, prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Nebudu zdržovat tím, že bych opakoval, co řekl zástupce předkladatele, tedy pan ministr průmyslu, ale přesto ze své pozice, z pozice zpravodaje, bych opačně rád poděkoval jak jemu, tak jeho kolegům, pracovníkům Ministerstva průmyslu a obchodu. Skutečně jsme tento zákon projednali v korektní pracovní atmosféře. Jak už to bývá zvykem, když byl zákon otevřen, byť je tedy, jak bylo řečeno, nosičem, resp. transpozicí evropské legislativy směrem právě k těm alternativním palivům, tak se samozřejmě stal jakýmsi nosičem a byla snaha odborné dotčené veřejnosti implementovat další požadavky, ať už to byli zástupci malých čerpacích stanic, anebo velkých sítí. Jsem rád, že kolegové z ministerstva byli ochotni si požadavky vyslechnout, hovořit o tom.

Jak už to v životě bývá, ne všemu je možné vyjít vstříc při zachování selského rozumu. Já bych to hodnotil tak, že nakonec jsme rozumné minimum a rozumný kompromis našli. A plně se ztotožňuji se slovy pana ministra, jsme v naprosté shodě, co se týká garančního výboru, co se týká pozměňovacích návrhů, které budou označeny pod písmenem A a vycházejí z druhého čtení, jak byly projednány ve výboru, tak i pak dalších čtyř pozměňovacích návrhů, které jsme do druhého čtení předložili jako jednotliví poslanci. V podrobné rozpravě vás s těmi návrhy seznámím. U tří je vysloven souhlas jak ze strany předkladatele, tak výboru a u jednoho nesouhlas. A já tedy prosím, abychom hlasovali tak, jak bylo domluveno, resp. předjednáno na hospodářském výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Kolegyně, kolegové, já vás opravdu prosím, abyste rozpustili ty diskusní hloučky. Já už o to žádám poněkolikáté... A já jsem vás varoval. Tak prosím pana ministra kultury, pana předsedu Kováčika a další, aby svoji diskusi přenesli mimo jednací sál.

Dále do rozpravy? Pokud nikdo, tak rozpravu končím a prosím pana zpravodaje, aby nám sdělil návrh procedury.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh procedury vychází z usnesení, které je označeno pod sněmovním tiskem 861/3 z hospodářského výboru. Navrhujeme tedy nejdřív hlasovat legislativně technické úpravy, poté pozměňovací návrhy označené písmenem A. Jsou to standardně pozměňovací návrhy garančního výboru, v tomto případě hospodářského. Poté hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem D jako Dušan pana poslance Milana Urbana, potom písmeno B jako Boris poslance Petra Kudely. A protože pan poslanec Kudela ve svých návrzích zasahuje do dalších pozměňovacích návrhů, mých konkrétně, které jsou označeny písmenem C, tak tady budeme mít takovou tu rozdvojku, takže v případě, že by byly přijaty pozměňovací návrhy pod písmenem B, tak by se stala nehlasovatelnou část písmene C § 5a odst. 1 poslance Kolovratníka. Hlasovali bychom pouze o zbylém § 5a odst. d) a poté o zbylém návrhu pod písmenem C poslance Kolovratníka, sněmovní dokument 5411. Pokud Petr Kudela nebude přijat, můžeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích pod písmenem C. Tím bychom se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. A nakonec hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh nebo si přeje vystoupit k návrhu procedury. Pokud tomu tak není, budeme o návrhu procedury hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 41, přihlášeno je 166, pro 139, proti 1. Tento návrh byl přijat. Prosím tedy pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak nyní prosím hlasování o legislativně technických úpravách.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra o stanovisko. (Souhlasné.) Výbor? (Také souhlasné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 42, přihlášeno je 165, pro 143, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní prosím o hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem A z garančního hospodářského výboru. V jedné větě především navrhuji vyloučit z působnosti tohoto zákona tzv. malé dobíjecí stanice. Jsou to stanice, které jsou určeny buď pro vlastní spotřebu v domácnostech, nebo v bytových družstvech a sdružení vlastníků jednotek, případně malé stanice do 3,7 kilowattu u jednostopých vozidel.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Také souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 43, přihlášeno je 168, pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za podporu. Nyní tedy ty jednotlivé pozměňovací návrhy. Nejdřív písmeno D. Autorem je pan poslanec Milan Urban. Vlastně všechny ty pozměňovací návrhy se odehrávají ve skupině kolegů z hospodářského výboru. V tomto případě pan poslanec Urban navrhl zpřesnění, nebo lepší vymezení oprávnění pro kontrolní orgán, což je Česká obchodní inspekce, a nově vymezil jako správní delikt také případ, kdy by nebyla poskytnuta uživatelům elektrických vozidel možnost jednorázového dobití.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Také souhlasné stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu

Je to hlasování číslo 44. Přihlášeno je 168, pro 150, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další pozměňovací návrh je pod písmenem B, předložil ho Petr Kudela, poměrně rozsáhlým způsobem navrhl, aby provozovatelům neveřejných čerpacích stanic byla uložena povinnost registrovat se tak, aby nevznikal prostor pro uplatnění nezdaněných pohonných hmot.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Stanovisko záporné.) Výbor? (Také záporné stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 45. Přihlášeno je 168, pro 12, proti 120. Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Tím nemáme žádnou komplikaci nebo souvztažnost s písmenem C, a můžeme ho tedy hlasovat. Na výboru jsme nakonec ty pozměňovací návrhy moje pod písmenem C rozdělili na tři části, takže se vám za to omlouvám, ale musím teď tu proceduru dodržet, budeme tedy hlasovat třikrát. Nejdříve prosím hlasování o pozměňovacím návrhu C, § 5a odst.1.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Kladné stanovisko.) Výbor? (Také kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 46. Přihlášeno je 168, pro 152, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, ještě se omlouvám. Tady u toho návrhu jsem vám v té jedné větě nepředstavil, o čem je, je to o umožnění nebo zpřesnění možnosti nákupu pohonných hmot od vydavatelů palivových karet, říká se tomu někdy také fleetové kary.

Nyní tedy prosím u tohoto návrhu ještě o druhou část, která řeší stejnou věc, a je to § 5a odst. 2. Stále jsme u písmene C.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 47. Přihlášeno je 168, pro 155, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní poslední ze série hlasování o pozměňovacích návrzích, opět písmeno C, je to sněmovní dokument 5411. Tento návrh jsem také podal já, je to drobný krok na ochranu spotřebitele, jednoduše zavedení povinnosti, aby cena prodávaného stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu nebo vodíku byla na těch výdejních místech označena, resp. srovnána se standardní cenou motorového benzinu nebo motorové nafty.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlas.) Výbor? (Také souhlasné stanovisko.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 48. Přihlášeno je 168, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Mám za to, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Potvrzuji, děkuji kolegům za ústavní většinu všech návrhů, a nyní můžeme opravdu hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 91/2011 Sb., kterým se mění zákon číslo 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona číslo 201/2012 Sb., podle sněmovního tisku 861, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasujeme v hlasování číslo 49. Přihlášeno je 167, pro 156, proti nikdo. Konstatuji, že se zákonem byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné dopoledne. Než otevřu další bod, přečtu omluvu. Z dnešního odpoledne se z jednání schůze Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Igor Jakubčík.

 

Otevírám dalším bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP