(Jednání pokračovalo v 16.52 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Pro pořádek chci říct, že panu senátorovi jsem po uzavření rozpravy ze slušnosti udělil slovo, aby on sám za sebe zhodnotil průběh rozpravy, byť jednací řád toto neupravuje. Z toho důvodu mu nemohu udělit opakovaně slovo. Každopádně jsme našli řešení v tom, že se otevře opět rozprava, aby pan senátor mohl reagovat na předchozí rozpravu s přednostním právem.

Pane ministře, hlásíte se? Prosím, dávám vám slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já bych vás ráda pozdravil v této odpolední hodině a řekl, že se těším na rozpravu, která se právě rozproudí. (Pobavení a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji za spolupráci. Díky tomu, že je otevřena opět rozprava, prosím, pane senátore, dávám vám slovo.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, ctěné poslankyně, poslanci, děkuji za tu možnost. Pokusím se ji nezneužít.

První věc. Vážený pane ministře financí, já se omlouvám. Neuvědomil jsem si, že rozpočet Ministerstva financí je součástí státního rozpočtu, čili tuto svoji výtku stahuji. Myslím si, že i omluvit se člověk musí umět.

Teď k dalším věcem, co chci říci. Já jsem tady uvedl tři argumenty, proč ten zákon nemá být schválen a má být zamítnut. Argument číslo jedna - neústavnost, resp. protiústavnost. Reakce navrhovatele nulová! Žádné vyvrácení této mé připomínky.

Druhý argument - zákon je diskriminační vůči obcím. To se týkalo paragrafu 14 a paragrafu 17. Reakce navrhovatele - § 14 nulová, opět žádné vyvrácení toho, co jsem říkal. Paragraf 17 - povídání o 60 %, které nebylo pravdivé, neboť skutečně, reálně existují případy, kdy není pro obce možné, aby dál investovaly, protože všechny obce, které se zadluží více než 60 %, budou uvedeny v rejstříku Ministerstva financí, všichni to budou vědět a ten starosta si už nikdy nedovolí žádnou investici. Všichni, kdo dělali v samosprávě, to víme, že pokud jste někde na nějakém trestním seznamu, tak už si nikdy nic jako starostové, resp. zastupitelstva nedovolíte.

Připomínka číslo tři - zákon je byrokratický a děravý jako cedník. Reakce navrhovatele nulová! To znamená, z celkem tří argumentů poloviční odpověď na jeden argument. To znamená z jedné šestiny odpověď na mé výhrady.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pan ministr. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já se omlouvám. Já tedy budu reagovat na tu ústavnost, ale znovu opakuji, že náš návrh je úplně stejný, jak předložila ODS panem Kalouskem v květnu 2012. Rozdíl je, že tehdy to byl ústavní. My jsme ho také měli ústavní. Pravdu má pan poslanec Stanjura, že bohužel v rámci koalice jste nenašli pochopení od počátku u ČSSD. To je pravda.

A ohledně ústavnosti můžu říct, že právníci Úřadu vlády potvrdili, že dle jejich názoru není návrh protiústavní. To, že lze některá práva obcí a krajů omezit zákonem, vyplývá například i z nálezu Ústavního soudu. Zákonná úprava pozastavení převodu podílu na výnosu daní nezasahuje do ústavně zaručeného práva na samosprávu. Ústavou obecně vyjádřené právo na samosprávu jistě nesmí být zákonodárcem vyprázdněno, je však jisté, že zákonodárce má široký prostor pro určení záležitostí, jež je nejlépe spravovat na místní nebo oblastní úrovni bez větších zásahů ústřední státní moci. Z ustanovení Ústavy i Charty lze dovodit, že zákonná omezení a pokyny pro působení územní samosprávy jsou přípustné. Ve svém souhrnu samozřejmě nemohou tato pravidla územní samosprávu úplně odstranit. Jednotlivá úprava však může být poměrně přísná a svazující, jsou-li k tomu důležité ospravedlnitelné důvody. Nález Ústavního soudu spisová značka Pl. ÚS 34/02.

Ústava říká, článek 101:

1) Obec je samostatně spravovaná zastupitelstvem.

2) Vyšší územní samosprávní celek je samostatně spravován zastupitelstvem.

3) Územní samosprávní celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodařit podle vlastního rozpočtu.

4) Stát může zasahovat do činnosti územně samosprávních celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem.

Návrh vůbec nenařizuje, jak mají obce naložit s majetkem, tj. na jaké účely mají prostředky použít. Návrh pouze říká, že v případě nadměrného předlužení by měla obec zvolnit a dát do pořádku své finance. To je všechno.

A zbytek, znovu opakuji, je to stejný návrh, jak jste předkládali, pravice, 2012, jenom tehdy byl ústavní. My jsme ho také měli ústavní. Nešlo to, tak aspoň doufám, že budeme mít normální zákon, protože to potřebujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nikoho dalšího do rozpravy přihlášeného nevidím. Není tomu tak? (Hlásí se posl. Vilímec.) Prosím, pane poslanče. Dobře, stahujete svoji přihlášku. Děkuji.

Vzhledem k tomu, že nikoho dalšího nevidím, rozpravu končím. Pro pořádek se tedy ještě jednou zeptám, zda pan ministr si chce vzít závěrečné slovo v tento moment. Není tomu tak. V tom případě zpravodajové. Nejprve se táži pana poslance Václava Votavy, jestli chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan poslanec Jiří Koubek, jestli chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan poslanec Martin Plíšek? Také ne. A paní poslankyně Soňa Marková? Také nechce závěrečné slovo. Děkuji.

Než přistoupíme k hlasování - původně byla avizována přestávka. (Gestikulace předsedy klubu ČSSD.) Dobře, nebudete si brát přestávku.

Eviduji vaši žádost o odhlášení. Já tedy přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Odhlásím vás všechny a požádám, abyste se opětovně přihlásili svými kartami. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Požádám tedy o nastavení kvora, které už je.

 

A já tedy před hlasováním přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti podle sněmovního tisku 412/10."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 149, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 104, proti 62. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

 

Děkuji jak panu ministrovi, tak panu senátorovi a končím projednávání tohoto bodu.

Není otevřena rozprava. Je to... (Vysvětlení z pléna.) Samozřejmě, ohledně hlasování. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP