Úterý 17. ledna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

4.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
/sněmovní tisk 413/7/ - zamítnutý Senátem

Já děkuji panu ministrovi a panu senátorovi, že zůstali u stolku zpravodajů. Usnesení Senátu nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 413/8.

Prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a o zamítnutí tohoto návrhu zákona se vyjádřil pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pokud nemá zájem, není podmínkou jeho vyjádření. Tak se ptám, jestli mají zájem o vyjádření jednotliví zpravodajové, a to zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Votava. Nemá zájem. A paní poslankyně - zpravodajka výboru pro zdravotnictví Soňa Marková, také nemá zájem. V tom případě otevírám rozpravu. Jako první chce vystoupit pan senátor Vystrčil. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, pokud jste přehlasovali Senát v případě toho prvního zákona z těch tří, tak jediné logické řešení je, že přehlasujete Senát i v těch ostatních dvou zákonech. Všechno ostatní by bylo nesmyslem a způsobilo by tady stav, který by byl velmi těžce aplikovatelný a vznikly by veliké problémy. Tudíž je jen na vás, jak dále se budete rozhodovat, ale já jsem považoval za slušné, abych vám řekl, pokud to náhodou někdo neví, že pokud jste v prvním případě Senát přehlasovali, tak logické je, abyste ho přehlasovali ve druhém a třetím případě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Miloši Vystrčilovi. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho písemně přihlášeného nemám. Jestli se nikdo nehlásí do rozpravy. Hlásí, ano, pan poslanec Vilímec se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem chtěl vystoupit ještě po otevření rozpravy v minulém bodě, ale akceptoval jsem dohodu předsedů poslaneckých klubů. Tak řeknu to, s čím jsem chtěl vystoupit v tom minulém bodě, v tomto bodě, protože ono to všechno spolu souvisí.

A chci se ohradit proti tomu, že si pletu cash-flow s dluhy obcí. Já jsem vůbec, pane ministře, o cash-flow nemluvil ve svém proslovu, ve svém vystoupení. Já si skutečně nepletu cash-flow, tedy tok peněžní hotovost, s dluhy obcí. On totiž ani ten zákon o cash-flow nemluví. Ten mluví skutečně, skutečně o dluzích a mluví prostě o nějakých těch pravidlech, která jsem zde zmiňoval.

Pak bych chtěl ještě dvě věci poznamenat. Pan ministr hovořil o tom, že dluhy obcí dnes činí, nebo územních samospráv, činí asi 5 % celkového dluhu. Tudíž že to není žádný problém. Ano, v tom se shodujeme. Není to z hlediska dluhu žádný problém. Ale to pravidlo, těch 60 %. To neplatí pro obce jako celek. Vy jste to jaksi posuzoval s těmi 60 %. To platí pro každou jednotlivou obec a není to žádná teorie, protože podle údajů Ministerstva financí a podle prezentace Ministerstva financí, kterou jsme oba pozorně zhlédli na jednání komise o změnách rozpočtového určení daní, tak těch obcí, které to nesplňují, těch 60 %, v tuto chvíli, ale nejsou to jenom malé obce, ale jsou to i velká statutární města, je 505. Je to méně, než 10 % celkového počtu obcí, ale je to poměrně velké množství, abychom nad tím mávli rukou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vladislavu Vilímcovi za jeho vystoupení a ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování podle § 97, odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Kvorum je nastaveno. Já vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Rozhodneme v následujícím hlasování. Ale já ještě zagonguji a přivolám kolegy a kolegyně zpět do sálu, abychom mohli rozhodnout. Stav přítomných se stabilizoval, můžeme tedy zahájit hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti podle sněmovního tisku 413/7."

Zahájil jsem hlasování číslo 150 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 150 z přítomných 151 poslance pro 100...

 

A vidím, že je zájem o kontrolu zápisu o výsledku hlasování... Prosím pana poslance.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážené dámy a pánové, dovolte, abych se vám omluvil, ale já jsem se trošku zabýval počítačem a provedl jsem něco, co bylo jinak, než jsem měl vůli, to znamená, zpochybňuji hlasování. To je vše. Děkuji. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já bych prosil...

 

Poslanec Jiří Petrů: Aby to bylo správně - hlasoval jsem pro, a mám křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak dobře. Ano, je to bezprostředně, nebudu komplikovat naši situaci.

 

O námitce proti zápisu o výsledku hlasování dám rozhodnout bez rozpravy v hlasování číslo 151, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 151, z přítomných 156 pro 150, proti nikdo.

 

Budeme tedy opakovat závěrečné hlasování o návrhu v tisku 413/7, protože bylo uznáno, že zápis o hlasování není v souladu s vůlí poslanců.

Zahájil jsem hlasování číslo 152 a ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 152, z přítomných 157 poslanců pro 103, proti 50. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu senátorovi. Ještě nepůjdou od stolku zpravodajů, protože poté, co načtu došlou omluvu pana poslance Daniela Korteho, který se omlouvá od 17.15 do 19 hodin, budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP