(17.10 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Nejprve tedy budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 124, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro návrh 20, proti 66. Tento návrh byl zamítnut.

 

Jako druhý návrh padl návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vrácení tohoto návrhu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 125, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro návrh 20, proti 65. Konstatuji, že i tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 126, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro návrh 120, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale já se táži, zda má někdo návrh k tomuto přikázání dalšímu výboru nebo výborům. Žádné další návrhy nevidím, v tom případě vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 926/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede i v tomto případě ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tento návrh obsahuje novely čtyř základních zákonů z oblasti sociálního pojištění a lze ho označit jako technický, neboť se týká především způsobu provádění bez dopadu na sazby pojistného či nějaké podmínky nároku na dávky sociálního pojištění či jejich výši. Tyto změny vycházejí ze zkušeností s prováděním sociálního pojištění a z podnětů orgánů sociálního zabezpečení i pojištěnců, zejména z podnětů osob samostatně výdělečně činných.

Nejvýznamnější jsou změny v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení. Tam se především zjednodušuje placení pojistného na nemocenské a důchodové pojištění osobami samostatně výdělečně činnými, například se v těchto případech upravuje splatnost pojistného na nemocenské pojištění či na důchodové pojištění a navrhuje se umožnit platit pojistné a zálohy na pojistné v aktuálním a ještě v následujícím měsíci, tedy v období dvou měsíců bez sankce z prodlení, což je zejména vítáno pro ty OSVČ, které třeba nestihnou zaplatit pojistné ve stanovené lhůtě například z důvodu hospitalizace.

Potom u záloh na důchodové pojištění se zjednodušuje stanovení základu pro placení těchto záloh. U OSVČ s vedlejší činností se umožňuje v případě velkého poklesu příjmů prominout placení záloh na důchodové pojištění. Dosud může být pouze snížena výše zálohy.

V zákoně o nemocenském pojištění se například provádějí opatření ve prospěch zaměstnanců vykonávajících zaměstnání malého rozsahu nebo na dohodu o provedení práce. Také se umožňuje porodním asistentkám, pokud je těhotná pojištěnka v jejich péči, aby potvrzovaly žádost o peněžitou pomoc v mateřství, protože dosud toto mohl vykonat jenom lékař.

A v oblasti důchodového pojištění se například upřesňují ustanovení o vedení a poskytování údajů orgány sociálního zabezpečení zejména v případě, že oprávněný žije v cizině, nebo když se důchod vyplácí na účet. A zase je to s přihlédnutím k požadavkům na komplexnost právní úpravy a na praktické provádění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, já tedy navážu na paní ministryni. Tady budu mnohem vstřícnější než k tomu minulému návrhu. Je to v převážné většině případů skutečně spíš technický zákon a cílem tohoto zákona, a nejen cílem, ale je to i faktickou součástí, je v mnoha případech zjednodušení placení pojistných sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných.

Nechci tady opakovat nebo rozvádět to, co paní ministryně zde zmínila. Možná bych ještě vzpomenul, že další změnou v tomto zákoně je i určitá tolerance nepatrného zpoždění při platbě zálohy třeba na pojistném na důchodové pojištění, tj. penále se nebude platit v případě, kdy záloha bude zaplacena do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se platí. Nebo zrušení omezení pro určování maximální výše měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Změn je tam celá řada a věřím, že k těmto změnám proběhne odpovědná diskuse na výboru pro sociální politiku. Proto, aniž bych to chtěl nějak natahovat, skutečně tady není důvod ke kritice. Kdyby byl, tak bych to určitě natáhl a argumentoval, ale tady není důvod k nějaké větší kritice, alespoň tedy z mého pohledu, tak jako zpravodaj tohoto tisku 926 doporučuji tedy jeho postoupení do výboru, kde mohou být ještě některé věci upřesněny anebo upraveny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Nejprve tedy požádám pana poslance Opálku, aby vystoupil, a připraví se paní poslankyně Šánová. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, pořád osamocena z vlády, kolegyně, kolegové, jen stručnou poznámku. Navržené změny totiž nepředstavují zásadní věcné změny, jsou převážně provozně technického charakteru, ale přesto bych se u jedné změny pozastavil.

Obecně lze říci, že návrh přináší značné změkčení pro osoby samostatně výdělečně činné. To nemusí být na škodu. Ale chtěl bych říci k tomu, co říkal i pan zpravodaj, nezaplatí-li osoba samostatně výdělečně činná pojistné na nemocenské pojištění ve lhůtě splatnosti, nezanikne jí nemocenské pojištění a může získat nárok na dávky. A to je ten problém, který vnímám z pohledu historického, neboť právě z nemocenského pojištění zde vznikala různá spekulativní jednání, a já bych byl rád, tady asi už teď ne, ale na výboru, kdybychom mohli rozebrat situaci, jaké jsou brzdy k tomu, abychom se nedostali do situace, že by tato část mohla být opravdu zneužívána. Zneužívána z pohledu když nebudu nemocen, nezaplatím, když budu nemocen, rychle doplatím.

Toť vše. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Šánová. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP