(11.20 hodin)
(pokračuje Jurečka)

U vína v obalu určeném pro spotřebitele, které bylo vyrobeno nebo plněno v České republice, se z důvodu ochrany spotřebitelů navrhuje uvádět povinně i na přední etiketě údaj o provenienci vína, § 16 odst. 4. Dále se zavádí dobrovolný logotyp § 16 odst. 5 na obalu vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označeným "vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky", což jsou opatření předkladatelem preferovaná a zajišťující odpovídající informovanost spotřebitele.

Zavádí oznamovací povinnost pro příjemce, § 14a, veškerého zahraničního nebaleného vína, tedy nejen sudového, a dalších zahraničních výrobků z révy vinné. Ukládá povinnost uskladnit nebalené víno od příchodu do České republiky na 10 dnů v místě určení - tedy ne na hranicích, ale v místě prvního příjmu vína, § 14b - pro účely případné kontroly ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Upravuje zvýšení horní hranice pokut za správní delikty pokut týkající se nově definovaného falšování vinařského produktu a porušení nově zavedených povinností v rámci boje s černým trhem s vínem nad 50 milionů korun. V případě skutečně rozsáhlých podvodů je dosavadní největší sazba do 5 milionů korun nedostatečná a nemá dostatečný preventivní účinek, protože nepostačuje ani na pokrytí nelegálního zisku, který pachatel z protiprávní činnosti může získávat nebo získává.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 33. schůzi dne 23. června 2016 a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Návrh zákona byl dále projednán ve druhém čtení dne 16. září a kromě pozměňovacích návrhů zemědělského výboru k němu uplatnili pozměňovací návrhy poslanci Petr Bendl, Vladimír Koníček, Antonín Seďa, Josef Šenfeld, Herbert Pavera a Petr Kudela.

Zemědělským výborem přijaté pozměňovací návrhy jsou v zásadě v souladu s koncepcí předkladatele vládního návrhu zákona a přispějí ke zkvalitnění, s výjimkou pozměňovacích návrhů č. A.I. a A.II., které za příjemce stanovují provozovatele potravinářského podniku, který je uveden v průvodním dokladu. Takové řešení svými dopady na trh s vínem neodpovídá konsenzu dosaženému s dotčenými subjekty v průběhu legislativního procesu a jde výrazně - výrazně - nad rámec míry regulace takto dosažené. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí se svázáním příjemce dle definice novely zákona s příjemcem uvedeným v průvodním dokladu, neboť se jedná o výrazně restriktivní opatření. Proto k těmto pozměňovacím návrhům zaujímám nesouhlasné stanovisko.

Stejně tak zaujímám nesouhlasné stanovisko k pozměňovacímu návrhu přijatému zemědělským výborem č. A.V. a změnám s ním souvisejícími, kterými se oproti vládnímu návrhu zákona zavádí povinnost - povinnost - výrobce při splnění stanovených kritérií uvést na obalu určeném pro spotřebitele logotyp specifikovaný prováděcím právním předpisem, přestože řada výrobců na obalu určeném pro spotřebitele již různá označení původu vinařských produktů používá, a to včetně vlastní podoby záklopky. V potravinovém právu je navíc obecně preferováno používání dobrovolných označení a slov vyjadřujících původ zemědělského produktu a potravin. Proto k tomuto pozměňovacímu návrhu a zavedení navrhované povinnosti zaujímám také výrazně nesouhlasné stanovisko.

V případě pozměňovacích návrhů na zrušení bodu 23, zejména pozměňovací návrh č. A.IV. a další změny s tímto související, kterým se navrhuje vypustit § 16 odst. 4 z vládního návrhu, tedy zrušení požadavku na uvedení provenience na přední etiketě obalu určeného pro spotřebitele, zaujímám neutrální stanovisko. Důvodem k tomuto stanovisku je možný nesoulad návrhu v této části s komunitární právní úpravou týkající se problematiky označování.

Ostatní pozměňovací návrhy přijaté zemědělským výborem přispívají ke zpřesnění vládního návrhu novely zákona, dále zpřesňují postavení Vinařského fondu ve vztahu aplikační praxe při administraci podpor poskytovaných Vinařským fondem. Přijaté pozměňovací návrhy také zpřesňují působnost Podpůrného a garančního rolnického (a lesnického) fondu v zákoně o zemědělství, neboť stanovují kritéria, na jejichž základě PGRLF ohodnotí žádosti o podporu a zakotvuje základní procesní pravidla v oblasti rozhodování PGRLF o žádostech o podporu, a proto s nimi souhlasím.

S pozměňovacími návrhy uplatněnými v rámci druhého čtení dne 16. září 2016 poslancem Petrem Kudelou rovněž souhlasím. (Zvedá se hladina hluku v sále.)

Ostatní pozměňovací návrhy uplatněné v rámci druhého čtení poslanci Petrem Bendlem, Vladimírem Koníčkem, Antonínem Seďou, Josefem Šenfeldem a Herbertem Paverou nejsou v souladu s koncepcí předkladatele a zejména neodpovídají konsenzu dosaženému s dotčenými subjekty v průběhu legislativního procesu, a proto s nimi nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane ministře, že vám vstupuji do vaší řeči, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, jestli máte potřebu mluvit, jděte do předsálí. Míra hluku je v sále velmi vysoká.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Tedy závěrem doporučuji schválení vládního návrhu zákona ve znění takto pozměňovacích návrhů, ke kterým já jako zástupce navrhovatele zaujímám zmíněná stanoviska. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Otevírám rozpravu, do které eviduji tři přihlášené. První vystoupí pan poslanec Pavera a připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nejprve jenom zareaguji na slova pana ministra, která říkal v souvislosti, kolik procent vzorků je falšovaného vína. Ona častokrát opakovaná nepravda se stává pravdou. Znovu musím upozornit, že to není pravda, že 30 procent vzorků kontrolovaných vín jsou falšovaná vína. Pouze necelých 5 procent jsou opravdu falšovaná vína. Takže znovu upozorňuji na to, že opakovaná nepravda se někdy stává pravdou, což není pravda. (Posměch v sále.) Tolik jenom upozornění na pana ministra.

Ale jinak bych rád obrátil vaši pozornost na svůj pozměňovací návrh, o kterém pan ministr řekl, že jej nepodporuje a nesouhlasí s ním. Věřím, že pochopíte, když ho zopakuji a když vám řeknu, proč byste ho mohli podpořit. A věřím, že ho nakonec podpoříte. Ten pozměňovací návrh je v systému uveden pod číslem 4612. A jinak v pozměňovacích návrzích je pod písmenem E, abyste věděli, kdy budete hlasovat o mém pozměňovacím návrhu.

A on jenom zněl tak, že za odst. 3 § 30 zákona se měl doplnit článek v tomto znění: Evidenční knihy vedené obchodníky, kteří nepoužívají enologické postupy, se skládají ze všech průvodních dokladů. Má se ulehčit menším prodejcům, menším obchodníkům, menším výrobcům to, aby nemuseli být zatíženi tolik byrokracií. Moc bych vás poprosil, když už valíme na všechny malé podnikatele i výrobce vín, prodejce vín další a další povinnosti, zkusme jim alespoň málo ulehčit v tom, že nebudou muset vést evidenční knihy.

A jenom zdůrazním, že cílem tohoto pozměňovacího návrhu je především opravdu zabránit nesmyslné a několikanásobné evidenci zboží, zjednodušit administrativní zátěž podnikatelů, a to vše v souladu s prováděcím předpisem nařízení Evropské komise 436/2009. Takže je to v souladu s nařízením Evropské komise. Není to nic proti ničemu. Naopak ulehčíme našim menším podnikatelům.

Děkuji vám za případnou podporu i za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Petrů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji. Vážený pane předsedající, musím reagovat na pana kolegu. Mám s sebou seznam pančovatelů za rok 2015. (Ukazuje papír.) Je tam celkem 349 porušení. A abyste se orientovali, jaká porušení: ve víně bylo například azobarvivo, syntetické z kamenouhelného dehtu - škodlivost 6. stupeň. Byl tam také tatrazin, zase syntetický z kamenouhelného dehtu - škodlivost 4. Byla tam také patentní modř, taktéž synteticky vyrobeno z kamenouhelného dehtu. Dále tam byla kyselina citronová, sacharóza, kyselina sorbová, maltóza, etanol z přidaného cukru, přídavek syntetického glycerolu, přídavek vody - to je to nejmenší, samozřejmě. Takže prosím, jestli kdo chce, abychom opravdu konzumovali a konzumenti dostávali kvalitní víno, podpořte návrh Ministerstva zemědělství a pozměňovací návrh zemědělského výboru.

Také vás mohu ubezpečit, že jestliže mezi těmi kontrolovanými osobami je porušení v jednom roce u firem, nebo u firmy 22krát, že se svými kolegy připravíme také návrh zákona, který změní kvalifikaci z přestupku na trestný čin. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP