(9.10 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Budeme hlasovat o návrzích. Jako první budeme hlasovat o návrhu pana poslance Robina Böhnische, který chce zařadit sněmovní tisk 932, bod 165, Pařížská dohoda, ve čtvrtek 27. 10. jako čtvrtý bod po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 112, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro 121, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem pana poslance Böhnische je zařadit bod číslo 111, sněmovní tisk 742, zákon o ochraně zvířat, na úterý 8. 11. jako čtvrtý bod.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 113, přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro 92, proti 31. I tento návrh byl přijat.

 

Dále pan poslanec Jan Zahradník chce dnešní šestý bod, bod číslo 184, zákon o ochraně přírody a krajiny, vyřadit z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 114, přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 53, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda Stanjura žádá vyřazení bodu 149, zákona o státní službě, který byl zařazen na 8. 11. jako první bod, z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 115, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 63, proti 58. Návrh nebyl přijat.

 

Přečtu ještě omluvy. Pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček se omlouvá dnes ze schůze Poslanecké sněmovny z důvodu neodkladných pracovních záležitostí, paní poslankyně Ivana Dobešová se omlouvá dnes do konce jednacího dne z důvodu zpoždění letu z návratu z pracovní cesty, pan poslanec Igor Jakubčík se omlouvá do 11 hodin ze zdravotních důvodů a paní poslankyně Věra Kovářová se omlouvá z pracovních důvodů do 12 hodin.

To byly omluvy i pořad schůze. Budeme se zabývat body, jak byly zařazeny na program schůze.

 

Prvním bodem dnešního jednání je bod

 

180.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
/sněmovní tisk 653/ - třetí čtení

Nacházíme se ve třetím čtení tohoto výbušného tématu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, zpravodaj garančního hospodářského výboru pan poslanec Martin Novotný. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 653/3, který byl doručen 16. září. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 653/4. (V sále je silný hluk.)

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane ministře, moc se omlouvám, ale páni poslanci vás příliš nesledují, takže si dáme ranní minutu ticha. (Chvilku čeká.)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek S návrhem zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě jste se podrobně seznámili již v prvním a druhém čtení. Novela zejména zapracovává požadavky směrnice 2014/28/EU týkající se výbušnin pro civilní použití. Sjednocuje pojmy zákona o výbušninách a zákona o zbraních, zpřesňuje proces rozhodování v pochybnostech, zda některá věc je, nebo není výbušninou, zavádí závazná stanoviska obvodních báňských úřadů ve stavebním řízení týkající se staveb pro nakládání s výbušninami a rovněž provádí některé dílčí změny dosavadní právní úpravy na základě požadavků praxe.

Sněmovní tisk 653 byl projednán hospodářským výborem a v rámci druhého čtení byly načteny tři pozměňovací návrhy, které mají výlučně legislativně technickou povahu. S ohledem na již uvedené a na skutečnost, že se jedná o transpozici směrnice EU, navrhuji Sněmovně schválení tohoto návrhu zákona, a to ve znění tří legislativně technických pozměňovacích návrhů, které jsem vám zmínil. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Simeon Karamazov. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je trvalý hluk.)

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu dlouho zdržovat. Vše podstatné zaznělo v krátké rozpravě při prvním i druhém čtení. Dovolím si však několik poznámek, týkajících se přepravy výbušnin.

Za bezesporu kladný rys novely hodnotím změnu lhůty pro ohlášení přepravy Policejnímu prezídiu z 24 hodin na jednu hodinu, pokud jde o vozidlo vybavené sledovacím zařízením s GPS. Podél plánované trasy přepravy totiž rozhodně nestojí policejní těžkooděnci, aby převážený náklad chránili, takže nahlášení přepravy slouží spíše k tomu, aby policie měla přehled o tom, zda se vozidlo neodchýlilo ze své trasy, nikoli k tomu, aby stačila přijmout nějaké bezpečnostní opatření. V této situaci, kdy policie má přehled o aktuální poloze každého nákladního automobilu, je naprosto zbytečné nahlašovat přepravu 24 hodin předem. Vždyť subjekty obchodující s výbušninami jsou často běžné obchodní společnosti, které reagují na potřeby svých zákazníků. Pokud se zákazník v úterý dopoledne rozhodne, že potřebuje koupit výbušninu a ještě týž den ji doručit, není důvodu takovému postupu bránit, pokud je náklad převážen se systémem GPS.

Na závěr pak, byť to není předmětem této novely, mi dovolte několik podnětů, které v praxi zaznívají a jimiž by se myslím měla policie, potažmo Ministerstvo vnitra zabývat. Jde zejména o stávající elektronický systém pro nahlašování trasy přepravy výbušnin. Některá místa, a to dokonce i na území měst, v něm zcela chybí, a proto je nutné jako výchozí či konečný bod přepravy v elektronickém systému zadat místo sice blízké, ale nikoliv totožné. To ve svém důsledku pouze zvyšuje riziko, že policie bude telefonicky kontaktovat řidiče, jenž si žádného porušení nahlášení trasy přepravy nebude vědom. S tím souvisí i moje druhá výtka, a sice že stávající systém neumožňuje vytisknout naplánovanou mapu s přesnou trasou. Řidiči tak místo přesné mapy dostávají seznam nejrůznějších bodů, což samozřejmě snižuje uživatelský komfort a opět pouze zvyšuje riziko, že se řidič od naplánované trasy neúmyslně odchýlí. Zkusme se prosím těmito body do budoucna zabývat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele či pana zpravodaje. Není zájem. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. Prosím, pane poslanče.

Paní poslankyně Pecková má náhradní kartu číslo 54.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, protože jsem už v minulém čtení zdůrazňoval, že pozměňovací návrhy, které se objevily, byly staženy, a ty, které zůstaly, které jsem vzal na sebe já, jsou legislativně technické povahy, tak doporučuji, abychom o nich hlasovali en bloc, protože to jsou všechno nezpochybnitelné čistě legislativně technické úpravy návrhu. Toto stanovisko, tento návrh procedury, doporučuje i hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Takže budeme hlasovat pouze o legislativně technických úpravách a poté o návrhu zákona jako celku. O tom není myslím potřeba dávat hlasovat, pokud nikdo nemá námitku. Přivolám naše kolegy z předsálí. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Pan předseda Stanjura má námitku. Je tady námitka, abychom přece jen odhlasovali proceduru, takže budeme hlasovat nejprve o proceduře, jak ji navrhl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování o proceduře. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 116, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 145, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP