(12.00 hodin)
(pokračuje Heger)

Je k tomu však potřeba dodat, že ústavní princip nároku na zdravotní péči, která je specifikovaná zejména zákonem č. 48/1997 Sb., tak ústavní princip nároku na tuto péči nebude naplněn bez potřebné změny v tomto zákoně. Tento zákon vláda nepředložila a ani, pokud je mi známo, ho nemá ve svém legislativním plánu. Takže tady dojde ke konfliktu, který lze jednoduše popsat asi následovně. Jestliže v této zemi vypukne nějaké obrovské bezpečnostní riziko nebo vybuchne sopka a státní rozpočet se dramaticky sníží, je zcela logické, že se v takovéhle situaci musí snížit všechny náklady, které jdou ze státního rozpočtu. Takže všichni zaměstnanci pravděpodobně začnou brát menší platy, nebudou se opravovat silnice a podobně. Avšak nárok na zdravotní péči podle ústavního pořádku, který není dotažen do konce prováděcím zákonem, ten nárok na péči zůstane stále v maximální podobě, která už nyní činí velké problémy a způsobuje to, že ve zdravotnictví jsou všichni naštvaní. Jestliže dojde k zásahům a odčerpávání peněz z veřejného zdravotního pojištění, bude situace ještě horší, protože zcela flagrantně budou porušeny principy, kdy člověk má nárok a jeho zdravotní stav vyžaduje například urgentní zásah a nebude ho možno provést. S touto eventualitou náš systém zákonů nyní po přijetí tohoto zákona nebude počítat a je to záležitost, která zcela určitě protiústavní bude.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Byť zřejmě nebudu úspěšný, tak jako předkladatel nemohu učinit jinak než navrhnout, aby se hlasovalo ještě před bodem A o pozměňovacích návrzích D1 a D2. Jedná se víceméně o vyjmutí z povinnosti pro územní samosprávné celky z ostatních změnových zákonů. To se týká zákona o rozpočtovém určení daní, o přezkumu hospodaření a dalších. Ale jsem stále přesvědčen, že Sněmovna by měla rozhodnout, jestli chce, nebo nechce vyjmout. Proto navrhuji, aby hlasování o D1 a D2 bylo předsunuto před hlasování o bodu A. Jinak avizuji, byť to tam není napsáno, tak pokud neprojde bod D1, tak nemá cenu hlasovat o bodu D2.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Táži se, zda pan zpravodaj nebo navrhovatel nebo další zpravodajové si chcete vzít závěrečné slovo. Není zájem o závěrečné slovo.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, rozpočtový výbor jednak schválil pozměňovací návrhy pod písmeny A1 a A2. Další pozměňovací návrhy pak byly podány na plénu při druhém čtení. K nim se tedy garanční rozpočtový výbor vyjádřil. Stanoviska budu přednášet.

Chci říci, že návrh na zamítnutí nebyl podán. Co se týká hlasovací procedury, ta byla schválena garančním rozpočtovým výborem. Zaregistroval jsem námitku pana kolegy Vilímce. O té asi necháte hlasovat. Já bych měl, nebo mám samozřejmě ctít hlasovací proceduru a budu ji také podporovat tak, jak byla navržena v rozpočtovém výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Požádám vás tedy, abyste přečetl proceduru, jak ji navrhuje rozpočtový výbor, a poté abyste uvedl změnu, která je navržena. Pak dám hlasovat o jednotlivých variantách. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Hlasovací procedura schválená rozpočtovým výborem je následující. Nejprve bychom měli hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou jsem přednesl v předchozím vstupu v obecné rozpravě. Dále bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmeny B1 až B17 jednotlivě, nebo sdruženě s tím, že z některých vyplyne, když budou schváleny, že některé další pozměňovací návrhy nebudou hlasovatelné. Pak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C pana kolegy Stanjury. A poté pod písmeny D1, D2 pana kolegy Vilímce. Pan kolega Vilímec navrhuje, abychom předřadili D1, D2, resp. zařadili to hlasování ihned po hlasování legislativně technických úprav. Své stanovisko jsem řekl. Já trvám, tak jako rozpočtový výbor, abychom hlasovali ve smyslu přijaté hlasovací procedury na rozpočtovém výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nejprve tedy dám hlasovat o protinávrhu proti navržené proceduře pana poslance Vilímce, aby hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmeny D1 a D2 byla zařazena hned pod legislativně technické úpravy.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento protinávrh v proceduře hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 60, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 42, proti 80. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o postupu hlasování, o proceduře, tak jak byla navržena garančním výborem.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro proceduru, jak byla navržena garančním výborem, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 61, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti 1. Konstatuji, že s návrhem procedury byl vysloven souhlas.

 

Nyní vás tedy požádám, abyste přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko garančního výboru. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Nyní bychom měli hlasovat o legislativně technických úpravách, jak jsem je přednesl v obecné rozpravě. Moje stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nikoliv vaše stanovisko, ale stanovisko garančního výboru.

 

Poslanec Václav Votava: Omlouvám se. Stanovisko garančního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pane ministře, vaše stanovisko? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 62, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 135, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrhy A1 a A2 současně. Pokud tedy bude přijat A1, je D1 nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko výboru? (Kladné.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 63, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Nyní bychom hlasovali B1, B5, B9. Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 64, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro návrh 100, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP