(18.30 hodin)
(pokračuje Snopek)

Ale podstatou mého vystoupení je to, abych se přihlásil k pozměňovacím návrhům. Jeden - pod číslem 4197 - byl vzat jako základ pro jednání hospodářského výboru a 13 hlasy byl schválen. Další dva pozměňovací návrhy jsem předložil a jsou uvedeny v tisku pod číslem 4475. Jeden z těch pozměňovacích návrhů bude podobný a týká se ochrany a bezpečnosti státu. To znamená, abychom chránili údaje týkající se manipulace, výroby, zpracování, skladování výbušnin a aby nebyly pochybnosti, jestli návrh hospodářského výboru je úplně správný, dovolil jsem si předložit i pozměňovací návrh, který upřesňuje schválený návrh hospodářského výboru, sice je charakteru legislativně technického, ale přece jen slovosled by mohl být napaden, proto i v tomto smyslu dopřesňuji tento pozměňovací návrh.

Děkuji za pozornost

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobrý večer, vážené paní a pánové. Děkuji kolegovi Snopkovi. Ještě pro jistotu přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 18.00 hodin Ing. Květa Matušovská a Vojtěch Adam.

Budeme pokračovat v podrobné rozpravě, a to vystoupením pana kolegy Uhlíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému načten pod číslem 4490. Odůvodnění jsem uvedl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Uhlíkovi. Další je pan poslanec Simeon Karamazov. A prosím sněmovnu o klid, ať můžeme pozměňovací návrhy správně zaznamenat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Chci se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 4433, který je takto uveden v systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karamazovi. Nyní pan poslanec Jan Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych se přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům pod číslem 4650 a 4651. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Birkemu. Nyní pan poslanec Pavel Antonín. Nevidím pana kolegu, jeho přihláška propadá na konec. Nyní pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu evidovanému pod sněmovním dokumentem 4659. Já jsem nevystupoval v obecné rozpravě, samozřejmě ten sněmovní dokument obsahuje i odůvodnění, ale přesto bych se stručně k tomuto návrhu také vrátil.

Jedná se o vyjmutí z povinnosti registrovat smlouvy, dobrovolné svazky obcí. Návrh už byl mnou podáván v době prvního projednávání zákona. Hlavním důvodem tohoto návrhu je skutečně minimální administrativní aparát věcně dobrovolných svazků obcí.

Dámy a pánové, máme 6 250 obcí, často obcí, které nemají ani 200 nebo 300 obyvatel, a je evidentně v zájmu veřejné správy, aby za účelem určitých činností se obce spojovaly. Již teď, pokud se založí dobrovolný svazek obcí, tak musí v zásadě naplňovat obdobné formální povinnosti jako každá jednotlivá obec. Například závěrečný účet dobrovolného svazku je schvalován nejen valnou hromadou toho dobrovolného svazku obcí, ale je předkládán na vědomí všem zastupitelstvům všech členských obcí. Jsem předsedou jednoho takového dobrovolného svazku obcí, který má 22 členů, 22 členských obcí, a to znamená, že musím garantovat to, že na vědomí závěrečný účet bude předložen všem zastupitelstvům. Není to skutečně vůbec jednoduchá záležitost. Závěr i rozpočet před schvalováním valnou hromadou musí být umístěn na elektronicky přístupné úřední desce všech členských obcí. A chci podotknout, že v posledních letech se požadavky na plnění formálních povinností neustále zvyšují a to výrazně podvazuje ochotu jednotlivých obcí tyto svazky neustále vytvářet nebo vůbec pokračovat v činnosti těchto svazků, zvláště pak když vedle svazků existují jakási sdružení nebo spolky obcí vzniklé podle občanského zákoníku a ty takto striktní povinnosti vůbec naplňovat nemusejí. Nejsou ani povinnými osobami podléhajícími zákonu o registru smluv.

Pozměňovací návrh je předkládán ve dvou alternativách. V alternativě A se jedná o zrušení povinnosti dobrovolných svazků obcí registrovat smlouvy podle tohoto zákona. Tato alternativa je podporována Svazem měst a obcí. V druhé, užší alternativě se povinnost vztahuje pouze na ty dobrovolné svazky, jejichž členem je obec s rozšířenou působností. Podle stávajícího znění zákona jsou osvobozeny z povinnosti registrovat smlouvy obce, které nevykonávají tzv. rozšířenou působnost, ale dobrovolné svazky obcí složené pouze z členských obcí bez rozšířené působnosti takovou povinnost mají, tzn. je tady zjevně určitá nelogičnost, přitom samozřejmě ta meziobecní spolupráce, sdružování těch obcí, se i z mé zkušenosti týká především těch nejmenších obcí, které si některé služby a činnosti zajišťují společně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní pan poslanec Lukáš Pleticha se svým vystoupením v podrobné rozpravě. Připraví se kolega Josef Uhlík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Děkuji, vážený pane předsedající. Já bych se přihlásil ke svým návrhům, které jsou podrobně odůvodněny v systému, a sice k návrhu 4483, dále 4484 a dále 4940.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane kolego. Můžeme pokračovat v podrobné rozpravě, a to vystoupením kolegy Josefa Uhlíka. Ten také se svou přihláškou propadá. Nyní pan kolega Petr Kudela. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, mám za to, že pan kolega Uhlík už svůj pozměňovací návrh předkládal a odůvodňoval.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já ho tady měl dvakrát přihlášeného, musím to respektovat podle elektronických přihlášek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Já se hlásím k pozměňovacím návrhům, které byly do systému načteny pod čísly sněmovního dokumentu 4930, 4936, 4632, 4491 a 4935.

Sněmovní dokument 4930, pozměňovací návrh, již jsem o něm v obecné rozpravě hovořil, je to pozměňovací návrh, kterým se navrhuje, aby z působnosti registru smluv byla vyňata školní hospodářství, protože tato školní hospodářství se pohybují v konkurenčním prostředí a povinnosti, které jim vyplývají z registru smluv, je mohou významným způsobem poškodit a pro stát či jejich zřizovatele, zejména na krajské úrovni, může způsobit toto poškození zvýšené finanční náklady.

Druhý pozměňovací návrh, 4936, ve své úvodní řeči komentoval pan místopředseda Bartošek. Tento pozměňovací návrh je inspirován stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Je zcela zjevné, že schváleným zákonem o registru smluv bychom dostali do složitého postavení firmy ve státním, krajském a obecním vlastnictví. Tento pozměňovací návrh je tedy podobný pozměňovacímu návrhu, který jsem hodnotil před malou chvílí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP