(17.00 hodin)
(pokračuje Bendl)

Proto jsem přesvědčený o tom, že s tím má přijít především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a pak samozřejmě zřizovatelé. Principiálně by do vybavování škol pomůckami měli myslím mluvit právě jejich zřizovatelé. Nedávno jsme posílili rozpočty krajů o 3,5 miliardy a myslím si, že by se tomu kraje, pokud jim na takovémto typu školství záleží, mohly více věnovat, jsou-li tam nějaké nedostatky.

Tento návrh rozšiřuje dotační tituly z tzv. národních zdrojů, o kterých se v poslední době hodně hovoří. Chtěl bych, když tady otvíráme nový dotační titul, říci něco k těm stávajícím. Zemědělský výbor na svém, nebo na některém ze svých jednání doporučil ministrovi zemědělství, aby všechny nespotřebované výdaje v tom kterém daném kalendářním roce, to znamená peníze, které má sice rozpočtovány, ale neutratí je, aby ty finanční prostředky v rámci jednotlivých dotačních titulů směřoval především na podporu živočišné výroby. A podíváte-li se do dotačních titulů a do jejich posílení, zjistíte, že ministr zemědělství příliš nerespektoval potřebu živočišné produkce. Ale co respektoval nejvíc, bylo udržování a obnova kulturního dědictví venkova, kde vznikl - já tomu říkám spíš takový velký medvěd grizzly, kdy v minulosti byla Poslanecká sněmovna často kritizována za fakt, že si jednotliví poslanci v rámci projednávání státních rozpočtů vydobyli podporu tu či onde na méně či více veřejně prospěšné aktivity. Tady vznikl program v rámci právě těch dotačních titulů, který navýšil ministr zemědělství ze 40 milionů na 400. Já tomu pracovně říkám kapličky. Ne že by to nebylo potřeba, ale uvnitř resortu zemědělství jsou myslím jiné priority a dotační programy na obnovu venkova, případně dotační programy, které vytvářejí samy kraje nebo ostatní ministerstva, Ministerstvo pro místní rozvoj apod., zcela určitě pokryjí i takovouto oblast, a to v situaci, kdy zemědělství se potýká s řadou jiných problémů, zejména se suchem, v této situaci posilujeme v oblasti dotačních programů právě rekonstrukce kapliček. To je největší prioritou našich dotačních programů v letošním roce.

Proto si nemyslím i v souvislosti s tím, co se tady děje, že musí vzniknout právě v kapitole Ministerstva zemědělství dotační program na nákup jednotlivých strojů a zařízení do škol zřizovaných Středočeským krajem. Co bych určitě podpořil, a bylo by to systémové řešení dlouhodobé, místo nákupu v tuto chvíli nových moderních strojů na jednotlivé školy spíše dlouhodobě podporovat různé praxe u privátních firem, tak aby se studenti mohli učit na nových strojích v praxi, a ne aby se každé dva tři roky musely nakupovat výjimečným dotačním titulem z Ministerstva zemědělství stroje nové a podobně. Myslím si, že systémovější by bylo podpořit spíše praxe u privátních firem než nakupovat nové stroje na střední školy. Proto tento návrh nově vzniklého dotačního titulu nepodpořím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. S přednostním právem pan ministr, po něm pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Chtěl bych zareagovat na některé skutečnosti, které tady uváděl pan poslanec Bendl.

Vážený pane poslanče Bendle prostřednictvím pana předsedajícího, jako bývalý ministr zemědělství byste určitě měl vědět, že říci v průběhu roku, že dáte veškeré finanční prostředky na pokrytí dotací, to my děláme. Jenomže nevymyslíte navíc dotační titul jenom tak. Všechny dotační tituly, které máme notifikovány a které jsme připravili i pro letošní rok nově, což je dotační titul číslo 19 a 20, tak veškeré dotační tituly máme plně finančně pokryté a směřují tyto peníze do živočišné výroby. A dneska jsme se dostali na hranu, kde je velice komplikované i ze strany zemědělců, nejenom ze strany ministerstva a Státního zemědělského intervenčního fondu, vymýšlet další, nové dotační tituly pro živočišnou výrobu, které dávají ještě určitou logiku a nejsou příliš velkou administrativní zátěží pro žadatele i pro Státní zemědělský intervenční fond a Ministerstvo zemědělství.

Takže ta výzva, která tady zazněla, abychom dali finanční prostředky na národní dotační tituly, tak ta je naplněna. Všechny návrhy dotačních titulů v letošním roce mají stoprocentní obálku, která je notifikovaná. Jdeme na ty maximální stropy, kterými můžeme do zemědělství a do zemědělské prvovýroby živočišné dostat finanční prostředky. Takže tolik, řekněme, k té polemice, jestli těch padesát milionů korun můžeme dát teď někam jinam v rámci notifikovaných dotačních titulů, odpovídám, že prostě v letošním roce už to není možné.

Vnímám tu výraznou potřebu mít tady opravdu vytipovaná kvalitní centra odborné přípravy, která bude stát dlouhodobě finančně podporovat a kde zvýšíme úroveň žáků. Samozřejmě, to uznávám, je především na krajích a na MŠMT, aby to dělaly dlouhodobě a systémově, nicméně když vidím stav, který tady je, tak se snažím pro ten sektor alespoň těchto třicet klíčových center odborné přípravy finančně nastartovat a zvyšovat úroveň těchto zařízení.

Pokud jde o ten zmiňovaný dotační titul 16, obnova drobného kulturního dědictví na venkově, tak ten vznikl z několika důvodů. Tím prvním bylo, že po skončení programovacího období Programu rozvoje venkova 2007 až 2013 zůstalo určité bílé místo na mapě, kdy samotní starostové přišli a řekli: My bychom potřebovali některé typy investic pokrýt po tom skončeném programovacím období PRV. Proto tento dotační titul tady vznikl. A není v částce 400 milionů, ale v částce - skutečnost letošního roku je 240 milionů. Dále bych řekl, že to je také naplnění koaliční smlouvy. Koaliční smlouva ve svém druhém bodě v kapitole Zemědělství a venkov hovoří o tom, že chceme posilovat rozvoj venkovských oblastí a venkova jako takového.

A to poslední, co jste zmiňoval, praxe u privátních firem, no to už se dva roky děje. Dva roky je podpora a přispíváme částí finančních prostředků na studenty středních škol a učilišť, kteří jdou dělat praxi k soukromým firmám, tak financujeme část nákladů na jejich odměnu v rámci takovéto praxe. Takže to už tady máme zavedeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezký a příjemný podvečer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Jenom krátce zareaguji na předkládaný dotační program.

Tak jak tady bylo řečeno panem kolegou Velebným, zemědělský výbor podpořil tento dotační titul a samozřejmě také já jsem zvedl pro tento dotační titul ruku a zvednu ji. V současné době v Poslanecké sněmovně ale samozřejmě říkám, že to není úplně systémové řešení, protože tak jak už tady bylo řečeno, mělo by se to řešit jak přes kraj, tak i přes Ministerstvo školství. Ale dobře, pokud chceme pomoci, aby do našeho zemědělství šli mladí lidé dobře vybavení vědomostmi z praxe, tak samozřejmě je fajn, že ty peníze půjdou do těch třiceti center, která budou vychovávat budoucí zemědělce. A já věřím, že většina z nich zůstane v zemědělství, protože si myslím, že i přesto, že stát se k mladým zemědělcům nechová úplně dobře a nepodporuje je tak, jak by mohl a jak by měl, aby měli větší chuť do zemědělského podnikání, tak jsem přesvědčen, že i tady tyto peníze mohou přispět k tomu, že mladí lidé, kteří se budou vzdělávat na těch školách, přece jen zůstanou v zemědělství a budou pracovat na poli. Protože my je potřebujeme. My nepotřebujeme, aby tam pracovaly velké firmy, které budou řídit zemědělství odněkud z Václaváku, ale aby tam na venkově byli zemědělci především mladí a menší, kteří se budou starat o půdu, budou osévat přesně osevními postupy, tak jak to dělali naši dědové i pradědové, aby půda byla chráněna a půda tam zůstala. Protože všichni víme, že v poslední době jsme ztratili tolik množství tun kvalitní zemědělské půdy, že už je nenávratně pryč.

Takže ano, je to nesystémové, ale určitě to my v TOP 09 také podpoříme. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP