(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nestává se často, že by opozice tleskala koaličnímu poslanci. Teď se to stalo. Prosím, pane ministře, za všeobecného veselí, o vaši odpověď.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, snad budu mít alespoň poloviční úspěch jako pan poslanec u opozice. Děkuji za ty dotazy. Je to otázka, kterou jsme také probírali na výjezdním zasedání s poslanci bezpečnostního výboru.

Přímo v koncepci vězeňství je uvedeno, protože to je dlouhodobá koncepce na deset let, tak je tam uvedeno, že je třeba ji dále rozpracovat do takzvaných akčních plánů, které budou vždy na rok a s dalším ročním výhledem, a ty potom pravidelně kontrolovat. Takže akční plán na rok 2016 s výhledem do roku 2017 již byl zpracován a začal být naplňován. Má celou řadu prvků. Těžiště je, pokud jde už o tu realizační fázi, kladeno do oblasti zvyšování zaměstnanosti vězňů. Dále přípravu projektu otevřené věznice, přípravu nové modelové ubytovny odpovídající koncepci a hledání řešení zejména otázky zdravotnické péče ve věznicích. Je to mnohem delší, nebudu tady s tím unavovat.

Pokud jde o zaměstnanost, kterou jsme si skutečně vytyčili vzhledem k aktuální ekonomicky příznivé situaci jako náš primární, nebo první cíl, tak se nám podařilo jenom za dosavadní část tohoto roku zvýšit zaměstnanost z čísla 6 022 vězňů v prosinci 2015 na 6 670 vězňů. To je nějaký údaj z minulého, pokud vím, nebo předminulého týdne. To znamená o 10 %. Celkově jsme si vytyčili pro tento rok jako plán zvýšení o 20 %, takže jak patrno, zatím tento velice ambiciózní plán plníme.

K tomu, abychom to dělali, tak jsme přijali celou řadu opatření. Intenzivně komunikujeme se zaměstnavateli. Vytvořili jsme jakési karty věznic, na kterých se zaměstnavatelé, nebo ti potenciální zaměstnavatelé, mohou seznámit s pracovní nabídkou ze strany těch jednotlivých věznic. To znamená, kolik je tam zaměstnatelných vězňů, pro jaké práce, v jakém rozsahu. Máme koordinátora zaměstnávání, který v případě, že třeba konkrétní věznice není schopna sama uspokojit tu poptávku, tak přebírá tu poptávku a případně ji předává jiné věznici nebo nějakým způsobem dělá nějaká centrální opatření atd., atd. Také se snažíme intenzivně hledat prostory pro budování dalších výrobních hal buď přímo ve věznicích, nebo v těsném okolí věznic, a ty ideálně potom budovat za finančního přispění těch zaměstnavatelů.

Pokud jde o otázku valorizace odměn odsouzených, tak my skutečně máme tento úkol, analyzovat tuto otázku. Z tohoto důvodu jsme také již sestavili pro to příslušnou meziresortní skupinu. Nicméně musím říci, že náš plán je nejprve razantně zvýšit zaměstnanost při současných odměnách, a teprve potom uvažovat o zvýšení těchto odměn. Připadá nám nelogické, pokud se nám dosud nepodařilo zaměstnat ty vězně ani za ty odměny, které jsou dnes nastaveny, tak je zvyšovat, a tím si vlastně ztěžovat ten úkol. Zároveň pro srovnání, když jsem se ptal v Německu nebo v Sasku, v Drážďanech, na odměny, které dostávají jejich vězni, tak jsem zjistil, že jsou v podstatě stejné jako ty naše. Takže to zvyšování, pokud pro něj bude prostor, tak rádi k němu přistoupíme, ale v tuhle chvíli to priorita není.

Pokud jde o otázku dalších aktivit a spolupráce s jinými orgány, tak my skutečně mnoho věcí řešíme meziresortně. Snažíme se jaksi prorazit tu izolovanost. Takže například jsme teď čerstvě udělali komisi pro systémové řešení vězeňského zdravotnictví. Samozřejmě s Ministerstvem zdravotnictví, s Ministerstvem vnitra, s Ministerstvem práce a sociálních věcí, obrany, vězeňské služby atd., atd.

Čas mi nějak uplývá, takže k zemědělské činnosti jenom řeknu... (Předsedající: Neuplývá, už uplynul, pane ministře. Moc se omlouvám.) Uplynul, tak se pochlubím - poslední věta. Zavádíme do věznic včelstva. Zítra máme velký den ve věznici Jiřice, otevíráme první úly. Já u toho bohužel nebudu, protože budu tady s vámi projednávat naše předlohy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Okamžik pravdy v dolní sněmovně vždycky vyvolá moment překvapení, když se pan ministr přihlásí k tomu, že se chlubí. Pan poslanec nemá doplňující otázku a my přikročíme k další interpelaci.

Pan poslanec Ludvík Hovorka bude interpelovat pana ministra Svatopluka Němečka ve věci požadavku Mladých lékařů na změny ve vzdělávání. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v minulém týdnu se na půdě zdravotního výboru uskutečnilo jednání poslanců se zástupci lékařských fakult a pana rektora Karlovy univerzity a také zástupců Mladých lékařů. Mě velmi zaujaly náměty, které nám byly předány. Jedná se o desatero námětů k řešení personální krize a klesající kvality vzdělávání lékařů.

Mladí lékaři upozorňují zejména na to, že vzdělávání lékařů se musí v nemocnicích stát jasnou prioritou a nesmí být podřízeno pouze provozním požadavkům. To znamená záplatování děr chybějících testovaných lékařů.

Za druhé - financování specializační přípravy musí být zajištěno ze státního rozpočtu a nemůže ležet pouze na bedrech nemocnic či samotných lékařů v přípravě.

Za třetí - povinné stáže musí být podstatně efektivnější. Musí vést k získání co nejvíce praktických zkušeností v co nejkratším čase.

Za čtvrté - akreditovaná zařízení by měla dát lékařům už při nástupu jasný harmonogram specializační přípravy a k plnění povinností musí docházet průběžně, nikoli až těsně před atestační zkouškou. Lékaři by měli mít chráněný prostor na samostudium před každou zkouškou.

Za páté - povinně vyžadované výkony musí být vybírány velmi obezřetně a v realizovatelných počtech. Jak nás upozornil kolega Svoboda, často ty požadavky například na chirurgické výkony byly v takových počtech, že kdyby je měli ti studenti uskutečnit, tak ani tolik výkonů se v České republice za rok neudělá.

Za šesté - důraz musí být kladem především na praktický nácvik dovedností a zkušenost s konkrétními výkony, ve kterých lékaře zaučují svědomití a jasně určení školitelé. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Za sedmé - bezpečná péče pro pacienty musí být vždy prioritou a kompetence lékařů v přípravě musí být jasně definovány s ohledem na jejich postup v procesu vzdělávání.

Děkuji za pozornost a za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych vás ujistil, že s požadavky spolku Mladí lékaři jsem seznámen a vnímám jejich význam. S představiteli spolku jsem se ve věci zkvalitnění specializačního vzdělávání lékařů opakovaně sešel a jejich požadavky se zaobírám.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu zákona o vzdělávání lékařů, zákona č. 95/2004 Sb., která je v současné době přikázána k projednání zdravotnímu výboru Poslanecké sněmovny po prvním čtení. O konečné podobě této novely a návrzích na její zlepšení stále vedeme diskuse se zástupci odborné veřejnosti včetně České lékařské komory, lékařských fakult a odborných společností. Jistě i podněty spolku Mladí lékaři budou cennou zpětnou vazbou a budou v této diskusi uplatněny.

Chtěl bych vás rovněž ubezpečit, že s představiteli Mladých lékařů se shodneme na tom, že kvalita vzdělávání lékařů musí být ve zdravotnických zařízeních jednou z priorit. Ministerstvo spolufinancuje vzdělávání lékařů prostřednictvím dotačního programu rezidenčních míst a v rámci tohoto programu budu usilovat o co nejvyšší navýšení finančních prostředků na tento program, určených tak, aby bylo specializační vzdělání pro lékaře co nejpřístupnější.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP