(18.30 hodin)

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji, pane místopředsedo. Je to výsledek kompromisu mezi Poslaneckou sněmovnou, ale hlavně mezi Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Senát navrhuje vložit do zákona nejen osvobození od poplatků za zábor zemědělského půdního fondu, za výstavbu rodinných domů v zastavěném území, další výjimku na snížení odvodu při budování veřejně prospěšných staveb mimo zastavěná území. Platnou výjimku pro budování veřejně prospěšných staveb v zastavěném území považují někteří senátoři za nedostatečnou a prosazují snížení odvodu pro budování blíže nespecifikovaných záměrů. Znovu se vracíme k termínu významně prospěšných staveb.

Významným rizikem je skutečnost, že požadavek senátorů nejenom oslabuje ochranu původního fondu v České republice vložením dalších výjimek do zákona, ale především vlastní aplikační dopad takovéhoto typu ustanovení. Rozsáhlé soukromé sportovní a rekreační areály, lyžařská střediska a podobně by rozhodnutím zastupitelstev mohly získat významné ekonomické zvýhodnění na úkor ochrany zemědělského půdního fondu, a to zcela bez vlivu státních úřadů.

Zákon se ze Senátu vrací do Poslanecké sněmovny a je velmi důležité, abychom si uvědomili popsaná rizika senátních pozměňovacích návrhů. Doporučuji, abychom setrvali na schválené verzi Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Josefu Kottovi. Nyní pan kolega Robin Böhnisch - má zájem o vystoupení zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, výbor pro životní prostředí nebyl garančním výborem, nicméně dovolte mi jenom ve stručnosti potvrdit slova mého předřečníka. Výbor pro životní prostředí přijal velmi podobný pozměňovací návrh, který byl potom základem finální sněmovní verze. Domníváme se, že sněmovní verze je velmi vyvážená a splňuje to podstatné, co předkladatelé návrhu zákona požadovali. To znamená především ulehčení výstavby rodinných domů, kde se výrazně snižuje odvod za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Návrh Senátu je dle mého soudu příliš široký a obával bych se v případě přijetí senátní verze něčeho, co bych nazval potenciálním developerským eldorádem ve volné krajině pod zástěrkou veřejné prospěšnosti. Dovolím si vás proto požádat o schválení verze sněmovní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Robinu Böhnischovi. Pan kolega František Adámek, jestli má zájem. Není tomu tak. Otevírám rozpravu. Jako první v rozpravě vystoupí pan senátor Karel Kratochvíle a potom už dám prostor jak pro přihlášené, tak pro faktické poznámky. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Karel Kratochvíle: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, od 1. dubna 2015 vstoupila v účinnost novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 41/2015 Sb., která kromě dalšího přinesla zásadní dopady do života měst a obcí, ale i krajů, a v neposlední řadě také do výstavby rodinných domů. Od výše uvedeného data je zpoplatněno vynětí ze zemědělského půdního fondu pro stavby komunikací ve vlastnictví krajů a obcí. Dále pak došlo nově ke zpoplatnění vynětí ze zemědělského půdního fondu mimo zastavěné území pro stavby pro bydlení nebo veřejně prospěšné stavby umisťované mimo proluku o velikosti do půl hektaru.

Senát proto navrhuje v novelizačních bodech 11 a 30 návrhu zákona úpravu odvodů za vynětí ze zemědělského půdního fondu pro stavby rodinných domů včetně souvisejících staveb pro vlastní potřebu nebo veřejně prospěšných staveb v tom smyslu, že za prvé v zastavěném území se pro tyto stavby nevyžaduje souhlas orgánů ochrany zemědělského půdního fondu s odnětím, tedy nejsou stanovovány odvody. Za druhé, v zastavitelné ploše bude u těchto staveb vyžadován souhlas orgánů ochrany zemědělského půdního fondu a budou stanovovány odvody, avšak bez použití ekologické váhy vlivu.

Návrh Senátu má zvýšený efekt k ochraně zemědělského půdního fondu. Senát je přesvědčen, že stavebníci daných staveb budou daleko více motivováni k uvážení, zda stavbu realizovat v zastavitelné ploše a tak se vystavit povinnosti platit odvody za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu, či využít pozemků v zastavěném území obce, kde nebude poplatek stanovován. Jedná se tedy o jistou formu environmentálního přístupu, který si klade za cíl vyvážit ryze fiskální zájmy.

Ekonomický nástroj ochrany zemědělského původního fondu současně zůstane zachován, jeho výše však nebude bránit realizaci stavby, neboť dojde k odstranění případů vysokých odvodů, mnohdy v řádu až statisíců korun v rámci odnětí zemědělské půdy pro realizaci individuální výstavby rodinných domů či v řádu až milionu (milionů?) korun za odnětí zemědělské půdy pro výstavbu veřejně prospěšných budov. Dle výpočtu Ministerstva životního prostředí by se mělo jednat o odvod maximálně 180 Kč/m2. Tj. odvod za odnětí zemědělské půdy o výměře 200 m2 pro jeden rodinný dům se zpevněnými plochami bude činit maximálně 36 tisíc korun proti současným 360 tisícům.

Institut veřejně prospěšná stavba je zaveden již ve stávajícím znění zákona a neměl by tedy v aplikační praxi činit problémy.

Je dobré zdůraznit, že základní nástroj ochrany zemědělského půdního fondu jsou územní plány, kde jsou v procesu projednávání a schvalování orgány ochrany přírody a orgány ochrany zemědělského půdního fondu účastníky s rozhodujícím stanoviskem.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátoru Kratochvílemu a v rozpravě - faktická poznámka paní poslankyně Miroslavy Němcové? Ne. Tak potom faktická poznámka poslance Herberta Pavery, připraví se pan poslanec Bendl s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezký a příjemný podvečer, dámy a pánové. Já jenom bych chtěl říct krátce k podpoře senátního návrhu to, že opravdu chápu - sice jsem členem zemědělského výboru a samozřejmě vím, že zemědělská půda je velmi cenná pro budoucnost České republiky, ale současně se ve mně bije i pozice starosty obce, kde je nutno zajistit i rozvoj obcí a měst, a proto si myslím, že bychom měli podpořit i tu slevu za poplatky za odvody ze zemědělského půdního fondu nejenom u rodinných domků, ale i u veřejných prospěšných staveb, protože škola i sportoviště na vesnici jsou velmi důležité a vesnice opravdu nemají tolik peněz na vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Daleko větším problém, který jsme tam schválili, je úleva pro výstavbu nějakých skladovacích hangárů a podobně. To si myslím, že vůbec tam nemělo být. To mělo být z toho zákona venku. Protože to bude mnohem víc pozemků, které vlastně ztratíme ze zemědělského půdního fondu, a tam si myslím, že jsme udělali drobnou chybu. Děkuji.

A jenom připomínám, protože mám ještě chviličku - prosím vás, v atriu Poslanecké sněmovny je krásná výstava o našem ještě krásnějším regionu Hlučínska. Tak nezapomeňte se tam jít podívat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP