Úterý 24. května 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

200.
Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslance Štěpána Stupčuka

Mandátový a imunitní výbor žádost o vyslovení souhlasu projednal a na lavice jsme obdrželi jeho usnesení číslo 159 ze dne 5. května 2016. Prosím předsedkyni výboru poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nám podala zprávu o projednání žádosti Krajského ředitelství Policie ČR, územní odbor Praha-venkov ZÁPAD oddělení služby kriminální policie a vyšetřování, o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance.

Než vám udělím slovo, tak vás požádám, kolegyně a kolegové, o ztišení, zvlášť tady v levé části. Jestliže řešíte věci, které nemají co do činění s programem nebo s projednávaným bodem, jděte do předsálí.

Prosím, pokračujte. Prosím, mluvte, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, dovolte mi, abych vás informovala o jednání mandátového a imunitního výboru ve věci vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání pana poslance Štěpána Stupčuka.

Dne 29. dubna 2016 obdržel předseda Poslanecké sněmovny žádost Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územní odbor Praha západ, o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Štěpána Stupčuka. Téhož dne byla žádost postoupena sekretariátu mandátového a imunitního výboru a všichni jeho členové měli možnost se se spisovým materiálem seznámit. Skutkový stav a předpokládaná právní kvalifikace byly obsaženy v žádosti policie.

Mandátový a imunitní výbor žádost policie projednal na své 38. a 39. schůzi, které se uskutečnily dne 5. května tohoto roku. Pan poslanec Stupčuk, který měl možnost se k žádosti policie osobně vyjádřit, v závěru svého vystoupení před členy mandátového a imunitního výboru požádal, aby byl vydán k trestnímu stíhání za skutek vymezený v žádosti policie.

Mandátový a imunitní výbor po posouzení, zda jsou dány podmínky pro omezení imunity člena Poslanecké sněmovny, přijal na své 39. schůzi usnesení číslo 159, které vám bylo rozdáno, a se stanoviskem výboru k žádosti policie vás seznámí také zpravodaj mandátového a imunitního výboru pan poslanec Roman Procházka.

Tolik tedy moje stručná zpráva o projednání žádosti Policie ČR o souhlas Sněmovny k trestnímu vydání pana poslance Štěpána Stupčuka mandátovým a imunitním výborem. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, paní předsedkyně. Prosím zpravodaje pana poslance Romana Procházku, aby se ujal slova. Prosím.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, přečtu vám usnesení číslo 160 mandátového a imunitního výboru z 39. schůze ze dne 5. května 2016.

Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově předsedkyně výboru Miroslavy Němcové, zpravodajské zprávě poslance Romana Procházky a poslance Martina Lanka a po rozpravě

I. bere na vědomí vyjádření poslance Štěpána Stupčuka,

II. doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání poslance Štěpána Stupčuka,

III. pověřuje předsedkyni mandátového a imunitního výboru, aby na 47. schůzi Poslanecké sněmovny předložila Poslanecké sněmovně toto usnesení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Prosím zpravodaje, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a spolu se mnou sledoval všeobecnou rozpravu, kterou tímto zahajuji. Do rozpravy eviduji jednu přihlášku a to je pan poslanec Štěpán Stupčuk. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi stručné vyjádření. Věřím, že je v mém zájmu, aby tato má osobní záležitost byla v co nejkratší době dořešena. Proto jsem se také vyjádřil na mandátovém a imunitním výboru v tom smyslu, aby doporučil Poslanecké sněmovně ke schválení návrh právě teď projednávaného usnesení. V tomto smyslu se tak s obdobnou žádostí obracím dnes na vás, abyste schválili svým hlasováním předložený návrh usnesení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a táži se, zda někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu a táži se, zda si v tento moment chcete vzít závěrečné slovo, pan zpravodaj. Není tomu tak. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Eviduji vaši přihlášku, pane zpravodaji. Prosím.

 

Poslanec Roman Procházka: Ještě jednou děkuji za slovo. Jak již ve svém úvodním vystoupení zmínila paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru, na závěr projednávání žádosti policie o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Štěpána Stupčuka přijal výbor dne 5. května 2016 usnesení číslo 159, které vám bylo rozdáno na lavice.

Dovolte tedy, abych přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanecká sněmovna podle čl. 27 odst. 4 zákona číslo 1/1993 Sb., Ústava ČR, a § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas s trestním stíháním poslance doktora Štěpána Stupčuka, narozeného dne 9. 3. 1976, pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 a 2 písm. a) trestního zákoníku pro skutek popsaný v žádosti Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje č. j. KRPS-44552-1256/TČ-2016-011671-SV ze dne 26. dubna 2016.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a táži se, zda někdo další se hlásí v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. I zde se táži, zda si pan zpravodaj nebo paní předkladatelka chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili vašimi kartami.

 

Návrh usnesení zazněl v podrobné rozpravě. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto přednesené usnesení, tak jak zde zaznělo, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 23, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro návrh 122, proti 4. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji.

 

Končím projednávání tohoto bodu a děkuji panu zpravodaji.

 

Otevírám další bod, a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP