(17.40 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, protože pan řádný zpravodaj pan kolega Beznoska je omluven, tak bych se s vaším dovolením ujal role zpravodaje za něj. Nevím, jestli je třeba o tom hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Není, jsme ve druhém čtení a jde o rozhodnutí výboru.

 

Poslanec Václav Votava: Dobře, takže já bych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru k tomuto tisku. Rozpočtový výbor na své 38. schůzi dne 30. března 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu, devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, přijal toto usnesení: za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, schválila bez připomínek, za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem také učinil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravy, když do obecné rozpravy ve druhém čtení nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. V tom případě asi nebude zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Zahajuji rozpravu podrobnou a tam eviduji přihlášku pana předsedy rozpočtového výboru, pana poslance Votavy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Ještě jednou děkuji, pane místopředsedo. Já bych si dovolil jednak se za kolegu Beznosku přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům, které tedy byly podány jím, dnes nemá možnost k tomu vystoupit, nicméně hlásím se k nim já. Je to pozměňovací návrh, který je uveden jako sněmovní dokument 3972 a sněmovní dokument 3973. Odkazuji na vyhotovení a odůvodnění, které je samozřejmě součástí toho pozměňovacího návrhu.

A dále bych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je jako dokument č. 4078, též tedy odkazuji jednak na citaci toho pozměňovacího návrhu, tak jak je v systému, a samozřejmě i na odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Žádný návrh na hlasování, který by byl předložen ve druhém čtení, nemáme, končím druhé čtení tohoto návrhu, bod číslo 19. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu předsedovi rozpočtového výboru a budeme pokračovat.

 

Dalším bodem je

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
/sněmovní tisk 639/ - druhé čtení

Pan kolega Holeček jako zpravodaj je na místě zpravodajů a z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, novelu daně z nabytí nemovitých věcí jsem zde již podrobně představil v rámci prvního čtení. Proto mi dovolte, abych se zmínil pouze o třech zásadních tématech.

Prvním a nejdůležitějším tématem je změna spočívající ve sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele a s tím související odstranění možnosti volby poplatníka a institutu ručení. Jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka odstraňuje řadu obtíží. Například je-li dnes poplatníkem převodce, nabyvatel hradí fakticky daň převodci v ceně za nemovitou věc. Nabyvatel však nemá jistotu, zda mu v budoucnu nevznikne z titulu ručení povinnost zaplatit daň ještě jednou. To chceme odstranit. Dále v současné době jsou časté případy, kdy rozvádějící se manželé prodávají nemovitou věc a nejsou schopni se dohodnout, kdo bude daň platit. Nově tyto případy odpadnou, neboť daň bude platit výlučně nabyvatel. Navíc nabyvatel je poplatníkem daně v drtivé většině států Evropské unie. Není třeba se obávat, že by změna způsobila problémy při financování nákupu nemovitých věcí, banky se této změně přizpůsobí a poskytnou úvěr i na financování této daně.

Druhým tématem, které zmíním, je úplné osvobození nabytí nemovitých věcí územními samosprávnými celky, a to v souvislosti se změnou osoby poplatníka. Zdanění případů, kdy poplatníkem je územní samosprávný celek, není ani důvodné ani účelné, neboť by znamenalo pouze transfer peněžních prostředků mezi jednotlivými veřejnými rozpočty. V této souvislosti podporuji pozměňovací návrh přijatý rozpočtovým výborem, aby územní samosprávné celky nemusely ani podávat daňové přiznání.

Za třetí zdůrazňuji, že návrh nikterak nemění sazbu daně, která by tak měla zůstat na čtyřech procentech. Případné snížení sazby o jeden procentní bod by znamenalo propad výnosu daně o cca 2,8 miliardy korun.

Navrženou účinnost návrhu zákona je nutné posunout, proto souhlasím s pozměňovacím návrhem přijatým rozpočtovým výborem, který nově stanovuje účinnost na první den třetího měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi a konstatuji, že návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 639/1 a 2. Žádám tedy zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jiřího Holečka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor projednal tento sněmovní tisk dne 17. února, kdy se rozhodl svým usnesením toto projednávání přerušit, a následně projednal tento sněmovní tisk 30. března 2016 a přijal následující usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. k dani z nabytí nemovitých věcí, sněmovní tisk 639.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Schillerové, zpravodajské zprávě poslance Holečka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, sněmovní tisk 639, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v systému pod číslem 639/2. Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu České republiky. Tak jsem učinil. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám přihlášenu paní poslankyni Věru Kovářovou a pana poslance Vilímce. Nejdříve tedy paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, v rozpočtovém výboru jsem předložila pozměňovací návrh, který se týká povinnosti podávat daňové přiznání obcí a dobrovolnými svazky obcí. Je to tak, že podle této novely by měly být obce a dobrovolné svazky obcí zcela osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí. Přesto jim však zůstala povinnost podávat daňové přiznání k této dani, což znamená zachování administrativní zátěže, a to jak na straně územního samosprávného celku, tak i na straně státu, a to v situaci, kdy v konečném důsledku nebude žádná daň vybrána. V případě zrušení této povinnosti by např. u obce s cca dvěma tisíci obyvateli mohlo dojít k časové úspoře v řádu několika málo desítek hodin. Proto jsem také navrhla zrušení povinnosti podávat daňové přiznání, protože se domnívám, že naplňuje zásadu efektivity. Jsem moc ráda, že rozpočtový výbor tento můj pozměňovací návrh přijal, a doufám, že tomu bude tak i ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Vilímec. To je zatím poslední v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP