(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji tři přihlášky. První vystoupí pan poslanec Vilímec a připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, paní ministryně na závěr svého expozé uvedla, že tento návrh zákona je výhodný pro důchody, pro důchodce. Ale on je hlavně prospěšný a výhodný pro vládu, která vládne, protože to je ten hlavní důvod předložení tohoto vládního návrhu zákona.

Víte, kdybych chtěl vyhodnotit některé legislativní počiny této vlády, tak bych to mohl zjednodušeně shrnout velmi lapidárně. Vedle nějaké snahy o centralizaci údajů o občanech, podnikatelích, něčím vstupu do soukromí, do individuálních svobod je zde v neposlední řadě také evidentní snaha o posilování výkonné moci, to znamená vládní úrovně na úkor Parlamentu jako zákonodárného sboru. Já nechci tady jít do minulosti a netýká se to úplně resortu paní ministryně, ale vzpomeňme si před rokem, když jsme debatovali, zda Poslanecká sněmovna nebo Parlament se má vzdát kontrolní pravomoci při vydávání dluhopisů. Nebo nedávno jsme schvalovali, byť my ne, ale vládní koalice schvalovala zákon o elektronické evidenci tržeb. Kdo pozorně četl ten návrh zákona, tak určitě musel zpozornět, když četl ustanovení, že vláda je oprávněna rozhodnout, že některé tržby a některé sektory budou vyjmuty z pravomoci nebo z dikce tohoto zákona. A takových věcí bych mohl - takových věcí je hodně a mohl bych pokračovat dále.

Dnes je zde opět norma, která zase ubírá Parlamentu pravomoc rozhodovat o zvýšení důchodů mimo zákonný mechanismus. Já jsem si velmi podrobně četl důvodovou zprávu. Ona je velmi stručná, protože sama paní ministryně mluvila o tom, že je to pouze dílčí změna pravidel, a vlastně se zabývá stručně historií schémat valorizace důchodů. A připomněla to i paní ministryně, že vláda o zvyšování důchodů, o mimořádném zvyšování důchodů, rozhodovala už před rokem 2011. Dokonce neměla ani ten horní limit. To je pravda a také to příliš dobře nefungovalo, byť to oprávnění využila pouze třikrát. Proto došlo k přijetí zákona v roce 2011, kdy nějaká svévolná možnost vlády, potažmo Ministerstva práce a sociálních věcí byla výrazně omezena. (V sále je hlučno.)

Ministerstvo práce a sociálních věcí se tedy nemohlo odchýlit od vymezených pravidel a zvyšovat -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám zvlášť levou část sálu o ztišení. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. To znamená, ministerstvo práce, jak víte, se nemohlo odchýlit od vymezených pravidel a zvyšovat důchody nad rámec exaktně vypočtené valorizace v pravidelném termínu.

Pan poslanec Stanjura přede mnou zde mluvil o tom, že je potřeba se podívat na ta pravidla, na ty indexy, nebo prostě na ta pravidla, podle kterých se valorizují důchody. Tam myslím, že je zakopaný pes, a ona ta pravidla nejsou úplně pro důchodce výhodná.

Ano, pohybujeme se v současné době jednak v situaci velmi nízkého růstu spotřebitelských cen, ekonomika roste a víme dobře, jak v roce 2014 a 2016 je vzhledem k tomu, že nebylo možné pro valorizační účely promítnout reálné zvyšování důchodů, tak víme dobře, že vlastně to navýšení důchodů podle toho valorizačního rámce by bylo v roce 2014 asi 69 Kč a v roce letošním pouze 40 Kč, což je ta základní výměra 9 %.

Já musím připomenout, že v roce 2014 tato vláda i Ministerstvo práce a sociálních věcí, potažmo Poslanecká sněmovna zareagovaly mimořádným, jaksi přechodným opatřením, mimořádným zvýšením částky procentní výměry důchodů až do úrovně 1,8 %. V minulém roce, a to by tady také mělo zaznít, z důvodu sporů v koalici na to vláda vlastně rezignovala. Nepřišla se zvýšením důchodů, ale přišla s jakousi finanční výpomocí důchodcům. Námi navrhované zvýšení procentuální výměry důchodu o 1,2 % Sněmovna, nebo vládní koalice odmítla, a tím vlastně, byť se nakonec zvýšil příspěvek, vlastně důchodce poškodila, protože ten jednorázový příspěvek se vůbec do toho valorizačního rámce nepočítá.

Já jsem si také přečetl v důvodové zprávě, snad jsem to dobře pochopil, že minimálně do roku 2020, alespoň to vyplývá z těch podkladů, z důvodové zprávy, vláda úplně nepočítá s využitím tohoto institutu nebo s využitím potřeb nějaké mimořádné valorizace, tak je to tam uvedeno. Také musím opakovat to, co bylo řečeno panem poslancem Stanjurou, že mi není úplně jasná konkrétní výše toho ukazatele. Jestli je to dáno tím, že to odpovídá 200 korun, nevím. Ta důvodová zpráva se vlastně pouze omezuje na konstatování, že o tzv. cílovém řešení, a já toto nepovažuji za cílové řešení, ale budiž, zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí diskutovali s pověřenými experti koaličních stran, kteří navrhli umožnit vládě zvýšení příjmů až do výše 1,7 %. To přímo cituji z důvodové zprávy.

Důvodová zpráva uvádí, že pro následující období, od roku 2017, bude již vývoj rozhodných statistických ukazatelů standardnější a podle aktuálních odhadů by se valorizace mohla odhadovat v rozmezí asi 200 až 300 korun měsíčně. Nevím, vycházím z údajů důvodové zprávy. Přečetl jsem si to tak, že tedy vláda pro období do roku 2020 neočekává nějaké vyšší zvyšování procentní míry vyplácených důchodů a využití toho mechanismu 1,7 %.

Já jsem samozřejmě přesvědčen, že stávající mechanismus není nastaven úplně ideálně pro důchodce, že je potřeba o tom vést skutečně debatu ve výborech, ale na druhé straně si nemyslím, že by tady měla dostat vláda jakýsi bianko šek, aby mohla svévolně zvyšovat důchody - vždy především před volbami, jak se také v minulosti někdy stávalo. V případě nějaké mimořádné situace, když je vůle, jako byla v roce 2014, tak se na to reagovalo, když není vůle, jak to bylo v roce 2015, resp. není dohoda na vládní úrovni s panem ministrem financí, tak se přišlo pouze s jednorázovým příspěvkem.

Já skutečně nějaké přesuny kompetencí Parlamentu vládě v této oblasti nepovažuji za úplně nezbytné a naopak takové omezování legislativní úlohy Parlamentu je spíše rizikové. Byl jsem zde v Poslanecké sněmovně, když se schvaloval zákon z roku 2011, a pokud si dobře pamatuji, tehdejší opozice příliš nekritizovala to, že vláda nemůže svévolně navyšovat důchody. Naopak to vlastně umožnilo opozici více do valorizace důchodů prostřednictvím novely zákona vstupovat.

Jinak pokud tady ta vláda bude mít tu možnost a nezmění se valorizační mechanismus, tak se to vždycky stane, bohužel, tématem pouze nějaké aktuální koalice, debat nějakých pověřených koaličních expertů a kontrola opozice - a může se stát, že v opozici v příštích volebních obdobích bude zase někdo jiný, ten, kdo je dnes ve vládní koalici - tak bude fakticky znemožněna. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP