(13.00 hodin)
(pokračuje Valachová)

Sankce v případě excesu, že by někdo neposílal děti do školky v tom ohledu, že by to mohlo mít dopad právě na jejich přípravu na povinnou školní docházku, jsou úplně stejné jako nyní, to znamená je to ten krajní případ kontaktování orgánů sociálně-právní ochrany dětí, žádným způsobem právní úpravu neměníme.

Dámy a pánové, budu vám samozřejmě k dispozici z hlediska těch témat, která vás zajímají ve školství, i v rámci kuloárů či seminářů, konferencí v rámci nadcházejících měsíců. Děkuji vám za projednání školského zákona ve výborech i na plénu i za věcnou debatu napříč politickým spektrem. Děkuji vám a prosím vás o podporu vládního návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní se ptám paní zpravodajky, jestli chce mít závěrečné slovo. Není tomu tak, v tom případě ji vyzvu, aby nás jako zpravodajka garančního výboru seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila, sdělila tedy stanovisko garančního výboru. O totéž požádám vždycky paní ministryni. Paní zpravodajko, prosím, váš návrh. (V sále je silný hluk.)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne, dámy a pánové, stojím tady dneska opravdu v nelehké roli, protože projednáváme školský zákon. K základnímu materiálu přišlo mnoho pozměňovacích návrhů. Složité bylo to, že mnohé cílily do jádra stejného problému, a proto bylo velmi složité, ne pro mě, ale hlavně pro legislativu zpracovat ty pozměňovací návrhy tak, aby pokud je přijmeme, či nepřijmeme, zákon zůstal dobrý a kvalitní. Proto se vám dopředu, kolegové, omlouvám za to, že budu pomalu a podrobně celou proceduru načítat. Pokud ji schválíte a budeme podle ní hlasovat, budu se snažit vysvětlovat ještě jednotlivé body.

Takže jestli dovolíte, pokusila bych se načíst a seznámit vás s procedurou tohoto zákona. Opravdu není jednoduchá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajko, já tedy znovu požádám sněmovnu o klid, protože ten hluk je přílišný a procedura opravdu není jednoduchá. A prosím i vaše stranické kolegy, aby se konečně ztišili. Děkuji. Pokračujte.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Takže přistoupím k seznámení vás s procedurou vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, sněmovní tisk č. 611.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, procedura k tomuto tisku. Ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí. Můžeme tedy hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které vzešly z jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a z druhého čtení tohoto návrhu zákona, tak jak jsou všechny uvedeny ve sněmovním tisku č. 611/4. O těchto návrzích jednal a hlasoval výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční výbor na své 24. schůzi 2. března t.r. a přijal usnesení, které je obsaženo ve sněmovním tisku 611/6. Nejprve si vás dovolím seznámit s celou procedurou hlasování, na které se usnesl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu usnesením č. 155, kterou bychom následně schválili, a potom bych si dovolila vás provést celým hlasováním.

1. Takže za prvé. Jako první by bylo hlasováno o legislativně technických úpravách uvedených v tisku 611/6 pod číslicí 1. V dosavadním bodu 9 vládního návrhu zákona se za slova "v § (?)" vkládají slova "odstavec 3". V dosavadním bodu B2 se za slova "v § 44" vkládají slova "odstavec 3". V bodě A29 se za slova "na jejím území" vkládají slova "a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově".

2. Druhé hlasování by bylo společné hlasování o návrzích I16, I17, I18 a I19. Jsou to pozměňovací návrhy kolegy Laudáta, jedná se o individuální vzdělávání na druhém stupni. Tyto pozměňovací návrhy jsou totožné s návrhy A7, A26, A27 a A28, proto o těchto již nelze více hlasovat.

3. Další by bylo hlasování o A1, A2, A3, A8, A17, A18, A19, A22, A23, A24, A25, A29 a A31. Jedná se o pozměňovací návrhy z usnesení školského výboru.

4. Dále bychom hlasovali o návrzích G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15 a G16, to jsou pozměňovací návrhy kolegyně Maxové, která navrhuje zrušení spádových obvodů u mateřských škol. Návrhy G11 až G16 jsou totožné s návrhy G3 až G8. Proto o G3 až G8 nemůžeme již více hlasovat.

4.1. Dále bychom hlasovali o G1 a G2, je to opět návrh poslankyně Maxové, upravuje přednostní přijímání dětí od čtyř let věku do mateřských škol, ale pouze nebudou-li schváleny návrhy G9 a G10. Tyto věcně souvisí s G3 až G8, které se staly již nehlasovatelnými.

4.2. Hlasování o A30 včetně A4, A20 a A21, to jsou pozměňovací návrhy školského výboru. Upravují lesní mateřské školky, spádovou mateřskou školkou nemůže být lesní mateřská školka, definice lesní mateřská školka. Ale pouze nebude-li schválen G15.

4.2.1. Naopak bude-li schválen pozměňovací návrh G15 a A30 se tímto stane nehlasovatelným, musíme samostatně hlasovat o A4, A20 a A21, pouze bude-li schváleno G15.

5. Jako další hlasování bychom hlasovali o návrzích H1 až H15, to jsou pozměňovací návrhy kolegy Novotného, který navrhuje zavést povinné jednotné přijímací zkoušky pro všechny střední školy.

5.1. Hlasování o A10 včetně A9, A12, A13, A14 a A15 pouze nebude-li schválen H10. Jedná se o usnesení výboru pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, upravuje jednotné přijímací řízení na sportovní gymnázia.

5.1.1. Naopak nebude-li schválen H10 a A10 bude nehlasovatelný, musíme samostatně hlasovat o A9, A12, A13, A14, A15. Pouze bude-li schváleno H10 a A10, bude nehlasovatelný.

5.2. Další by bylo hlasování o návrhu A11, pouze nebude-li schválen návrh H10. Usnesení výboru pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, zvýšení váhy jednotné přijímací zkoušky z jedné poloviny na 60 %.

5.3. Dále bychom hlasovali o C7, pouze nebude-li schválen H10. Jde o pozměňovací návrh kolegyně Semelové, stanovení hranice úspěšnosti u jednotlivých přijímacích zkoušek zvláštním nařízením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

6. Další by bylo hlasování o A16, je to usnesení výboru pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, upravující problematiku tzv. mladých techniků.

6.1. Hlasování o návrhu L4, pozměňovací návrh kolegy Fiedlera, který také navrhuje úpravu této problematiky, pouze nebude-li schváleno A16.

7. Dále bychom hlasovali B1, B2 a B3, to jsou pozměňovací návrhy poslankyně Bohdalové, a to je mateřská škola od dvou let od roku 2020.

8. Dále bychom hlasovali B4, což je zase můj pozměňovací návrh, prodloužení šestiletého funkčního období ředitele školy v případě pro uvolnění pro výkon veřejné funkce.***
Přihlásit/registrovat se do ISP