(11.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Mnohem pohodlnější je to shodit ze stolu a říkat, že to je v rozporu s evropským právem. Opravdu udivuje ta lehkost, jak člen české vlády autoritativně říká, že něco je či není v rozporu s evropským právem. Je to úplně stejné, když to budu říkat já jako opoziční poslanec. Já nic takového netvrdím. Já jsem jenom citoval z toho rozhodnutí. Říkal jsem, že pokud by se to někomu nelíbilo, může podat podání a někdo bude posuzovat, jestli je to nad rámec toho, aby soutěže byly transparentní, nebo není. A nebudu to já ani žádný opoziční poslanec, který by to posuzoval možná s podezřením, že je to subjektivní. Ale úplně stejně, když se vrátím k jiné kauze, která v těchto dnech plní stránky tisku, tak přece lidé, kteří pracují na Ministerstvu financí, budou posuzovat, zda v jiném případě nedošlo k porušení dotačních pravidel, a nikdo v tom střet zájmů nevidí. Tak není to dvojí přístup? Není to dvojí metr? Neměli bychom zrušit i tohle, aby to tak nebylo?

Já nic takového nenavrhuji. Jenom říkám, že argumentujete podle toho, jak se vám to hodí, posunujete interpretaci a podobně. Nicméně souhlasím s tím, co říkal premiér. Tohle není hlavní bod tohoto návrhu zákona. (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám a prosím o klid i členy vlády, aby nerušili vystupující. Děkuji. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Ale až tady zpravodaj načte proceduru hlasování, tak si sami řekněte, odpovězte na otázku, zda ten zákon je dobře připraven, proč máme stovky pozměňovacích návrhů a skoro všechny z dílny vládních poslanců. Já bych pochopil, že by tuto námitku paní ministryně odrazila s tím, že to je zlovůle opozice, která nás zasypala stovkami pozměňovacích návrhů, chtějí úplně přepsat ten zákon, který my jsme jako vládní většina připravili. Ale já jsem říkal, můžete mě zkontrolovat. Když vezmu individuálně podané pozměňovací návrhy, tak jich je pouhých 16 z dílny všech opozičních stran a všech ostatních 334, buď podaných výborem, to znamená doporučených výborem a v každém výboru má vládní většina pohodlnou většinu, nebo individuálně vládními poslanci, je 334. Takže vy sami si přepisujete stovkami pozměňovacích návrhů ten vládní návrh. Říkáte, že je to výborně připravené. A jsem zvědav, kolik z nás, až budeme hlasovat, bude přesně vědět, o čem hlasuje.

Já pak mám k proceduře jeden dotaz, ale to si nechám až na okamžik schvalování procedury, abych nezatěžoval obecnou rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já zareaguji na předřečníka kolegu Zbyňka Stanjuru. Zaujala mě ta fakta, která tady uváděl. Ale já bych to ještě posunul kousek dál o tom, jak je to vlastně dobře připraveno. Kdyby paní ministryně mohla odpovědět. Protože my ty statistiky známe, kolik je tam těch pozměňovacích návrhů a o kolika z nich se bude hlasovat. Ale ke kolika má kladné stanovisko. A tohle procento, ke kolika bude kladné stanovisko ze strany předkladatele, to bude ten nejpádnější argument, který nám vypoví o tom, jak byla kvalitně udělána příprava. Samozřejmě to můžeme dělat tak, že si potom v rámci - při hlasování budeme dělat čárky, kolikrát zaznělo stanovisko předkladatele kladné a kolikrát ne. Ale protože nemám přednostní právo, už pak nebudu moct reagovat a už bude navíc po hlasování. Myslím si, že možná by bylo zajímavé znát, ke kolika pozměňovacím návrhům bude předkladatel mít kladné stanovisko. Pro mě to bude opravdu velké vodítko pro to, abych si udělal obrázek o tom, jestli ta původní materie byla dobrá nebo proč se musela tolik měnit. Tím nikam neútočím. Je v tom prostě zájem, fakt, faktum, nic jiného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si dovolím přednést legislativně technický návrh k svému pozměňovacímu návrhu P3, který jsem uplatnil ve třetím čtení k tisku 637. V textu mého pozměňovacího návrhu P3 jsou uvedeny odkazy na poznámku pod čarou číslo 10 a 11, které jsou již uvedeny v původním návrhu zákona. Pro upřesnění k svému pozměňovacímu návrhu uvádím, že poznámka pod čarou číslo 10 je tedy odkazem na zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, notářský řád, ve znění pozdějších předpisů, a poznámka pod čarou číslo 11 je odkazem například na zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, exekuční řád, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, notářský řád, ve znění pozdějších předpisů.

Já bych nyní ještě řekl pár slov na podporu svého návrhu, celého návrhu P3. Původní vládní návrh zavádí výjimku pro právní služby. Aby se právní služby nemusely řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek. Já jsem tímto návrhem umožnil, aby tato výjimka byla jenom do hodnoty zakázky dva miliony korun a na vyšší hodnotu zakázky na právní služby by se muselo vypisovat řádné výběrové řízení. Zdůvodnění je takové, že mám zkušenosti skutečně z minula. V řadě nemocnic přímo zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví docházelo k zadávání veřejných zakázek bez soutěže, bylo to v řádech třeba 15 i více milionů korun, a rozhodně si myslím, že by měly veřejné zakázky na právní služby od určité částky, tedy od těch dvou milionů korun, procházet řádným výběrovým řízením. Já vím, že to vysoutěžení je složitější, ale myslím si, že i pokud obecně nebude veřejná soutěž na právní zakázky, tak to povede ke zvýšení ceny právních služeb.

Nyní bych se ještě krátce dotkl pozměňovacího návrhu, svého pozměňovacího návrhu P1 a P2 v návaznosti na slova paní ministryně, která říkala, že chce kultivovat podmínky pro zadávání veřejných zakázek. Tak můj pozměňovací návrh číslo 1 chce, aby obchodní podmínky pro generálního dodavatele byly stejné i pro jeho subdodavatele. A je to proto, že jsou zkušenosti, že v řadě případů subdodavatelé mají daleko horší podmínky než ti hlavní dodavatelé. Pokud se týká pozměňovacího návrhu číslo 2, tak ten upřesňuje, že za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. V tom původním vládním návrhu bohužel to není, to z toho úplně zcela nevyplývá, a pokud někdo vypisuje veřejné zakázky prostřednictvím třetí osoby, pak by mělo být jednoznačné, že za úplnost odpovídá zadavatel. Myslím si, že by to rozhodně přispělo ke kultivaci zadávacího řízení.

A nyní bych se chtěl ještě dotknout toho posunutí limitu pro vícepráce na 50 %. Já vím, že to umožňuje evropská směrnice, ale dovedu také pochopit, že to povede k tomu, že zakázky se budou - že se vysoutěží s nižší cenou a poté dojde k navýšení o vícepráce, tedy bude povolen ten limit až do 50 %. Z tohoto důvodu doporučuji, aby byla ponechána částka původní, ten původní limit 30 %, který obsahuje vládní návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Hovorkovi. Posledním zatím řádně přihlášeným je pan poslanec Lukáš Pleticha. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych zde z důvodu zpravodaje načetl ještě pozměňovací návrh podle § 95 odst. 2. Jedná se o úpravy legtechu.

Jedná se za prvé - u pozměňovacího návrhu J3 je nutno uplatnit legislativně technické upřesnění, protože tím pozměňovacím návrhem se doplní v § 38 odst. 4 až 10.

Další legtech se týká pozměňovacího návrhu R72, kde načítám, že v § 278 má být doplněn odstavec 6, nikoliv 5, což má vazbu na pozměňovací návrh O1.

Dále je nutno uplatnit změnu v hlasovací proceduře proti usnesení garančního výboru, protože pozměňovací návrh A70 a R115 jsou k témuž. Čili potom v té proceduře nejprve vyjmenujeme pozměňovací návrh A70 do výjimek a v případě pozměňovacích návrhů pod bodem A a u hlasování o pozměňovacím návrhu R114 a R115 pak budu zmiňovat, že bude nehlasovatelné A70. A nebude-li R114 a R115 přijato, pak se teprve bude hlasovat o A70.

Takže děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP