(16.20 hodin)

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený pane ministře, v minulých dnech jste neprojevil schopnost držet jazyk za zuby a udělal jste vyjádření o věcech, které ve standardně fungujícím státě jsou předmětem utajení či státního tajemství z důvodu jak obhajoby konkrétní bezpečnosti našich občanů, tak i třeba našich aliančních závazků. Za tuto věc jste byl z mnoha stran kritizován včetně výzev k odstoupení ze strany i vašich koaličních partnerů. Mně přijde zajímavější, jak se k celé věci stavíte s několikadenním odstupem. V dnešním rozhovoru jste uvedl, že jste o této věci nechtěl flagrantně lhát. Proto se vás chci zeptat, až se vás příště v nějaké třeba nepříliš spřátelené zemi zeptají, jaké je důležité vojenské tajemství České republiky nebo slabé místo našeho bezpečnostního systému, jestli také v odpovědi nebudete chtít flagrantně lhát.

Zároveň v rozhovoru říkáte, že máte důležitější věci na práci - třeba zasedání aliančních ministrů obrany. Mně toto vaše vyjádření připomíná ten známý výrok Jana Wericha, že podružnosti jako co s penězi, které vydělám, kdy mám odejít z domova, kdy se mám vrátit, to řeší manželka. A takové zásadní věci, jako je náš vztah k Tchaj-wanu, to dělám já. Chci se vás proto zeptat, jaké důležitější věci na práci máte, pane ministře, než je právě obhajoba bezpečnostních zájmů našich občanů a naše alianční závazky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Seďu, který bude interpelovat ministra kultury. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Vážený pane ministře, obracím se na vás v souvislosti s výstavbou stavby italského investora u Anežského kláštera v Praze. Podle zveřejněných informací památková inspekce vašeho ministerstva zrušila pro nezákonnost dvě souhlasná závazná stanoviska magistrátních památkářů, kteří původně s navrhovanou podobou stavby souhlasili. Údajně tento italský investor podal k vašim rukám návrh na rozklad a žádal vás o zrušení rozhodnutí památkové inspekce. Vy sám jste se měl údajně obrátit na rozkladovou komisi s žádostí o zaslání stanoviska. Ta prý doporučila, aby se návrhu na rozklad nevyhovělo a respektovalo se rozhodnutí této inspekce.

Chci se proto zeptat, pane ministře, protože se s názorem rozkladové komise řídit nemusíte, jak jste rozhodl či rozhodnete, zda svým rozhodnutím porušíte či neporušíte správní řád a zda vyhovíte či nevyhovíte investorovi.

Česká média spekulují, že jste obdržel Zlatý odznak od Italsko-české obchodní komory, jejímž členem představenstva je právě tento italský investor. Je také s podivem, že pravomocné rozhodnutí památkové inspekce nelze přezkoumat ani proti němu nelze podat návrh na rozklad či rozkladové řízení vůbec zahájit.

Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím pana ministra o reakci.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče, chtěl bych se nejprve dotknout té závěrečné části vašeho dotazu. Omlouvám se za úsměv na tváři. Ano, skutečně jsem v závěru loňského roku obdržel Zlatý odznak Česko-italské obchodní komory za podporu italské kultury. A musím říci, že do těch spekulací v médiích jsem vůbec nevěděl, že tam je nějaká vazba. Ten odznak jsem dostal od pana velvyslance, respektive od komory prostřednictvím pana velvyslance za to, že k Itálii mám letitý vztah díky svým kontaktům hlavně nebo díky své práci ve svém původním působišti jako mluvčí České biskupské konference, kdy jsem do Itálie velmi často jezdil, a má to konotace spíše s městem Římem. Takže to je trošku úsměvné, ale vůbec to nechci jakkoliv relativizovat, ale odmítám to naprosto.

Ale teď k věci samé. Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy vydal v letech 2012 a 2014 dvě závazná stanoviska, kterými z hlediska zájmu státní památkové péče vyslovil přípustnost výstavby bytového domu v Praze 1 u Anežského kláštera. Tato kladná závazná stanoviska magistrátu byla napadena ze strany občanských sdružení podněty k přezkumu. Památková inspekce Ministerstva kultury na základě těchto podnětů věc prošetřila a následně vydala rozhodnutí v přezkumném řízení, kterým obě závazná stanoviska magistrátu zrušila pro nepřezkoumatelnost, to je pro jejich nedostatečné odůvodnění. Magistrát tak bude muset vydat nová závazná stanoviska a řádně je odůvodnit.

Toto rozhodnutí památkové inspekce je nyní napadeno rozkladem stavebníka ze dne 7. prosince 2015 v podání nazvaném jako rozklad odvolatele proti rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 13. listopadu 2015, napadajícím rozhodnutí Ministerstva kultury o přezkumu a následném zrušení závazných stanovisek Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče, ze dne 12. prosince 2014 ve věci přípravy a realizace novostavby bytového domu v Praze 1 v ulicích U Milosrdných, Kozí, Malá Klášterská, tzv. maršmeloun.

Ministerstvo kultury jako orgán státní památkové péče příslušný podle ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu přezkoumalo na základě podnětů dvou spolků a jedné osoby citovaná závazná stanoviska magistrátu a napadeným rozhodnutím je zrušilo. K namítnuté absenci argumentů týkajících se věcné správnosti vydaných závazných stanovisek Ministerstvo kultury uvedlo, že tato otázka je předmětem odvolacího řízení, a nikoliv předmětem přezkumného řízení správního řádu. Provedením věcného hodnocení daného návrhu by ministerstvo zásadním způsobem vykročilo z mezí správního uvážení a dopustilo by se naopak tvrzené nezákonnosti.

S ohledem na skutečnost, že rozhodnutí o rozkladu proti napadenému rozhodnutí ministerstva ze dne 13. listopadu 2015 ještě nebylo vydáno a řízení o rozkladu tedy ještě nebylo ukončeno, nemohu k němu podávat další informace věcného ani procesního charakteru. Rozhodnutí o rozkladu bude vydáno v nejbližší době.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane ministře, za odpovědi. Nicméně pořád hrozí to, že pokud někdo vědomě poruší správní řád, tak může dojít také k žalobě a skončí vlastně celá kauza u soudu. Takže bych se chtěl zeptat, zda se nebojíte z hlediska náhrady škody.

A potom jsem se chtěl zeptat, nebo vás spíš požádat o to - říkáte, že odvolací řízení správního řádu nebylo ukončeno, takže až bude ukončeno, jestli byste mi mohl poskytnout informaci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Ano, je to v tuto chvíli u rozkladového řízení a já skutečně nemohu jakkoliv toto řízení komentovat, nota bene právě proto, že ještě ukončeno nebylo. Až bude, tak samozřejmě vám informaci poskytnu.

A co se týká té otázky, jestli se bojím, nebo ne. Ne, určitě ne. Tady je třeba opravdu postupovat podle všech předpisů a já v tuto chvíli skutečně nevím, jaké vyznění ta rozkladová komise mi přinese. Takže skutečně v tuto chvíli nemohu říct nic víc. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím dalšího vylosovaného, tím je pan poslanec Petr Bendl, který bude interpelovat pana ministra dopravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové.

Pane ministře, vláda přes odpor opozice prosadila vládní návrh zákona o vlivu staveb na životní prostředí, aniž by akceptovala pozměňovací návrh, který by býval velmi zjednodušil postup významných staveb, které Česká republika má ve svém plánu investovat, staveb, které prošly projednáváním vlivu stavby na životní prostředí. V důsledku existence tohoto vládního návrhu zákona dnes jsou pozastaveny v podstatě téměř všechny významné stavby v České republice, což ve svém důsledku, kdyby se to nepodařilo zprůchodnit v Bruselu, bude z mého pohledu opravdu vážně představovat katastrofu v oblasti stavebních prací, hospodářskou v oblasti investic, které Česká republika má projednat, řeknu profinancovat a plánuje profinancovat do budoucna.

Pan ministr životního prostředí mi tady před chvílí na interpelaci řekl, že bude rozhodnuto do konce února. A já se vás chci zeptat, zda máte nějakou variantu řešení v případě, že v Bruselu česká vláda neuspěje, protože pak budete muset všechny stavby, všechny významné stavby, které Česká republika má, vrátit zpátky na úplný počátek projednávání, což nás vzdálí těmto významným investicím opravdu o spoustu let zpátky a ztratíme nejenom čas a nejenom peníze, ale opravdu významný rozvoj České republiky do budoucna. Proto prosím, kdybyste byl schopný na toto odpovědět. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP