(16.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím dalšího vylosovaného v pořadí a tím je pan poslanec Korte, který bude interpelovat pana ministra kultury. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, koncem minulého roku pronikla na veřejnost informace, že vzhledem k pokračující revitalizaci Klementina bude Národní knihovna České republiky během roku 2016 zcela uzavřena, a to nejméně do roku 2019. Národní knihovna má nezastupitelné postavení jakožto zdroj pramenného materiálu i sekundární literatury pro celou řadu vědeckých oborů. Vedení Národní knihovny o tomto svém kroku mlčí a je zjevné, že Ministerstvo kultury jakožto zřizovatel si neuvědomuje, že dlouhodobým uzavřením Klementina, navíc když je omezen provoz i knihovny Národního muzea, znemožňuje realizaci celé řady badatelských grantů, jejichž řešitelé jsou pod sankcemi povinni publikovat výstupy ze svých projektů v daných termínech.

Pane ministře, uvědomujete si, že svým rozhodnutím uzavřít Národní knihovnu před veřejností v podstatě obětujete celou jednu generaci bakalářů, magistrů, doktorandů a ohrožujete vědecké bádání pro celou řadu badatelů v celé řadě oborů?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče, musím hned na úvod svého vystoupení říci, že tyto informace jsou pouhými mediálními šumy, a mohu ujistit veřejnost, že žádný z interních provozů knihovny nebude po dobu rekonstrukce zastaven.

Revitalizace Klementina na přelomu let 2016 a 2017 vstoupí do další fáze, takzvané spojené třetí etapy, která v sobě zahrnuje mimo jiné hlavní čtenářské prostory, halu služeb a všechny studovny, všeobecnou, společenských a přírodních věd, vědeckých pracovníků, rukopisů a starých tisků, periodik, dále Knihovnu knihovnické literatury i v provizoriu umístěnou Slovanskou knihovnu, trakt po bývalé Státní technické knihovně, kde jsou dočasně umístěna některá odborná pracoviště knihovny. Součástí revitalizace budou hlavní skladiště fondů Národní knihovny včetně těch s nejvzácnějšími sbírkami a většina pracovního zázemí. Původně plánovaná postupná realizace stavebních prací není díky zpožděním, která stavba v předchozích fázích nabrala, možná. Celá revitalizace musí být dokončena v roce 2018, neboť to je časová hranice, po kterou je možné financovat práce z Programu péče o národní kulturní poklad. Souběžně musí proběhnout vzhledem k havarijnímu stavu rekonstrukce starého depozitáře knihovny v Hostivaři, kde je umístěna většina sbírek knihovny. Na konci roku 2015 byla zpracována nová architektonická studie s novou koncepcí rekonstrukce dosud nedokončených budov a prostor v rámci takzvané třetí etapy revitalizace a rekonstrukce Klementina. V současnosti probíhá schvalovací řízení orgány památkové péče. Následně bude zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Po příslušném schválení této dokumentace budou známy jednotlivé fáze rekonstrukce a podle toho se bude odvíjet uzavření konkrétních částí Klementina postupně v letech 2017 a 2018.

Jak už jsem v úvodu řekl, žádný z interních provozů knihovny nebude po dobu rekonstrukce zastaven. Národní knihovna bude kontinuálně doplňovat své fondy, zpracovávat je, digitalizovat, naplňovat jednotlivé báze a digitální knihovny. Pokud budou stavební práce v Klementinu zhotoveny podle současných předpokladů ke konci roku 2018, oživení provozu v Klementinu pro veřejnost v plném rozsahu po revitalizaci je předpokládáno do půl roku po dokončení stavby, to znamená v červnu, v červenci 2019. Co se týče samotného provozu knihovny během poslední etapy revitalizace, tak vedení Národní knihovny ve spolupráci s Ministerstvem vytipovalo vhodné jak z hlediska operativního vyhledávání fondů, tak z hlediska nosnosti náhradní prostory na přechodnou dobu, v nichž by bylo možné dočasně uložit fondy tak, aby z nich mohly být poskytovány standardní služby s vazbou na studijní místa. Jedná se de facto o vytvoření dočasné náhradní knihovny. Národní knihovna plánuje v brzké době tiskovou konferenci, na které představí nové architektonické studie a možné varianty provozu knihovny během renovačních prací.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a vidím pana poslance, že je na cestě k řečnickému pultíku, bude tedy pokládat doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Daniel Korte: Vážený pane ministře, já děkuji za tuto odpověď. Poněkud jste mě uklidnil, že knihovna nebude zabetonovaná. Nicméně já pocházím z akademické sféry a voliči se mě na to často ptají. Já chápu, že revitalizace Klementina je naprosto nezbytná a že musí být dokončena a je to žádoucí, protože je to úžasný objekt. Ale prosil bych vás, až vám budou známy konkrétní termíny, konkrétní opatření, jak ten provoz pro veřejnost bude probíhat, prosím, abyste mě o tom písemně informoval. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan ministr, poprosím, jestli bude reagovat.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Ano, děkuji. Každopádně velmi rád, protože je to důležitá otázka právě pro naši akademickou obec. Situace ohledně dočasného provozu je řešena, právě co se týká akademické obce, rovněž ve spolupráci s jejími zástupci jako uživateli veřejných služeb knihovny. Dne 21. ledna letošního roku proběhla v aule Filozofické fakulty otevřená diskuse generálního ředitele a mé náměstkyně paní doktorky Kateřiny Kalistové s akademickou obcí a studenty univerzity. Byla ustavena zvláštní pracovní skupina k řešení optimálního zpřístupnění fondů a poskytování služeb během rekonstrukce. Pracovní skupina se skládá ze zástupců Ministerstva kultury, Národní knihovny, Univerzity Karlovy, Akademie věd a dalších odborníků. První jednání se uskuteční 25. února letošního roku.

Ministerstvo je připraveno poskytnout finanční prostředky na úhradu náhradních prostor a stěhování. Vedení Národní knihovny intenzivně jedná s externími subjekty o pronájmu možných prostor, ve kterých by knihovna v letech 2017 a 2018 mohla poskytovat rozsáhlejší služby z univerzálního fondu včetně zahraniční produkce. Jako příklad mohu uvést Magistrát hlavního města Prahy, kde přichází v úvahu část Kongresového centra, nebo městské části Praha 1 a 7, kde přicházejí v úvahu čtyři možné objekty. Jednání probíhají i se soukromými majiteli objektů. Závěr jednání bych v tuto chvíli samozřejmě nerad předjímal, ale znovu opakuji, že žádný z interních provozů knihovny nebude po dobu rekonstrukce zastaven. Velmi dobře si uvědomuji význam právě pro akademickou obec a děkuji za podporu a zájem.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Dalším vylosovaným je pan poslanec Hovorka. Dříve než mu udělím slovo, dovolte mi načíst dvě omluvy, a to z pracovních důvodů se z dnešního jednání od 16 hodin omlouvá paní poslankyně Golasowská a z osobních důvodů od 19 hodin se omlouvá paní poslankyně Rutová. A já prosím pana poslance, aby přednesl, pokud tak chce učinit, svou interpelaci na omluveného pana ministra zdravotnictví.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v souvislosti s novelou zákona o zdravotních službách a s novým Národním zdravotnickým informačním systémem vyvstává mnoho otázek a pochybností o účelu a oprávněnosti shromažďování citlivých osobních dat ze zdravotnické dokumentace. Tímto shromažďováním a vyhodnocováním je podle zákona pověřen Ústav pro zdravotnické informace a statistiku. Ze zákona není zřejmé, jaká bude konečná podoba databází a jak budou jednotlivá data ochráněna. Nově bude umožněno předávání údajů i pro jiné účely, než pro jaké jsou vytvořeny dosavadní zdravotní registry. Evropská směrnice ale vyžaduje, že účel každé vytvářené databáze musí být přesně stanoven. To ale v tomto zákoně není. Ochranu dat tak není možné jednoznačně posoudit. Národní zdravotnický informační systém má být registrem veřejné správy, ale v žádném registru veřejné správy není možné, aby stejné osoby měly přístup ke všem datům a ke všem agendám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP