Úterý 19. ledna 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
/sněmovní tisk 571/ - druhé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám představil předkládaný návrh zákona. Máte před sebou návrh zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu a další související zákony.

Návrh zákona má především za cíl implementaci několika evropských právních předpisů.

Prvním je revidovaná transparenční směrnice s transpoziční lhůtou 26. listopadu 2015, jejímž cílem je podpořit malé a střední emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na burze, a to snížením administrativní zátěže. Ruší např. požadavek na uveřejňování mezitímních zpráv statutárního orgánu. Rovněž posiluje sankční pravomoci dohledových orgánů.

Druhým evropským předpisem je směrnice Omnibus II s transpoziční lhůtou 31. března 2015 a účinností od 1. ledna 2016, která upravuje zpřístupnění konečných podmínek nabídky emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na burze.

Třetím evropským předpisem je přímo vykonatelné nařízení o zlepšení vypořádání obchodu s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, jehož cílem je sjednocení požadavku pro vypořádání obchodu s finančními nástroji Evropské unie a pravidel pro činnost centrálních depozitářů cenných papírů. Toto zjednoduší zejména přeshraniční obchody s cennými papíry.

Čtvrtým evropským předpisem je směrnice UCITS V upravující činnost depozitářů investičních fondů s transpoziční lhůtou 18. března 2016. Tato směrnice má za cíl zvýšit ochranu majetku investorů v investičních fondech.

Další úpravy dotčených zákonů jsou vyvolány výkladovými nejasnostmi a potřebou reagovat na vývoj trhu a odrážejí se v nich poznatky z praxe. Navrhované změny sledují zatraktivnění fondového podnikání, zjednodušení procesních otázek v oblasti kapitálového trhu, jakož i harmonizaci správních poplatků na úseku finančního trhu.

Návrh zákona byl konzultován a vytvářen ve spolupráci s ČNB a odbornou veřejností ze soukromé i akademické sféry.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 571/1 a 571/2. I tady prosím pana zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Romana Kubíčka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, rád bych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 31. schůze ze dne 11. listopadu 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 571, druhé čtení.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Lenky Juroškové, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 571, schválila ve znění tohoto pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh je součástí usnesení, je poměrně obsáhlý. Nebudu ho tady číst. Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. Není zájem.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jiří Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Holeček: Dobrý večer, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Dovolil bych si přihlásit se k pozměňovacímu návrhu č. 3545, který jsem zadal do systému včetně důvodové zprávy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Holečkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo takový není. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP