(15.40 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, tento týden se na mě obrátil zděšený občan, který si přečetl článek, podle kterého by vlastníci zemědělské půdy podléhali velmi svérázným omezením. Pokud vlastník bude chtít prodat zemědělský pozemek, musel by, bude-li schválen návrh Agrární komory, která jej prosazuje, půdu nabídnout zájemcům v tomto pořadí: za prvé současný uživatel pozemku, za druhé zemědělec hospodařící v obci, kde se prodávaný pozemek nachází, za třetí zemědělec ze sousední obce, popřípadě z okresu, a za čtvrté ostatní bez ohledu na místo podnikání.

Stejně jako zděšenému občanovi, ani mně se tento návrh nezamlouvá. Nezamlouvá se mi také z toho důvodu, že největším sponzorem české Agrární komory, která tento návrh prosazuje, je Agrofert, který patří vám. Přímo ve vedení jsou čtyři zaměstnanci Agrofertu. Do loňského roku byl členem představenstva komory Jaroslav Faltýnek, nyní předseda sněmovního zemědělského výboru, kde má zákon namířený proti vlastníkům téměř jistou šanci na schválení. Alespoň to píše Deník v článku nazvaném "Vrací se 50. léta? Agrární komora chce předkupní právo pro nájemce půdy." Podotýkám, že je to ze 7. prosince letošního roku.

Vážený pane ministře, sdílíte můj názor, že tento záměr, respektive pozměňovací návrh, je velmi pochybný, nebo jej naopak podporujete? Pokud jej podporujete, jste si jistý tím, že není protiústavní? A nejde v celé této záležitosti o kolosální střet zájmů? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. Prosím dalšího v pořadí, tím je pan poslanec Hovorka, který bude interpelovat nepřítomnou ministryni Valachovou. Připraví se pan poslanec Seďa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, obrátil se na mě pan starosta Vávra, starosta obce Tupesy, který je předsedou školské komise Sdružení místních samospráv. Starostové obcí zaslali na ministerstvo zásadní připomínky k návrhu vyhlášky k provedení § 19 nového školského zákona. Starostové považují za zásadní, aby se především respektovala vůle zákonného zástupce dítěte a posílilo jeho postavení. Navržené řešení vyhlášky považují celkově za nevhodné a vytvářené pod časovým tlakem.

Požadují, aby se změnila některá ustanovení vyhlášky, například aby se přihlédlo k úrovni rozumových a mentálních schopností dítěte, aby se vyškrtla věta, že podpůrná opatření prvního stupně nemají normovanou finanční náročnost, a aby tato podpůrná opatření byla doprovázena nárokovou finanční kompenzací, aby každý žák vyžadující podpůrná opatření byl doprovázen nárokem na úvazek školního psychologa a dalších specialistů s tím spojených, aby individuální vzdělávací plán byl vypracován v dostatečném předstihu, aby za zpracování a realizaci individuálního vzdělávacího plánu odpovídal speciální pedagog a ředitel školy, aby vzor individuálního vzdělávacího plánu byl závaznou přílohou vyhlášky.

Současně upozorňují, že vyhláška neřeší situaci, kdy zákonný zástupce nebo škola sama není spokojena se způsobem poskytované podpory ze strany poradenského zařízení. Výstupy školského poradenského zařízení jsou zcela formální nebo nerealizovatelná opatření. Starostové požadují doplnění finančních nákladů na finanční náklady spojené s realizací nezbytných technických opatření spojených se stavebními a jinými úpravami budov a interiérů. Požadují bezodkladný příspěvek na jejich realizaci. Starostové důrazně upozorňují, že všechna technická opatření si vyžádají zvýšené náklady údržby a provozu, a zásadně nesouhlasí s tím, aby tyto nové náklady šly pouze k tíži zřizovatelů, tedy obcí.

Paní ředitelka odboru legislativy Jana Přibylová svolala vypořádací poradu na pátek 18. 12. v 9.00 ani ne dva dny předem. (Předsedající upozorňuje na čas.) Starostové považují za nepřijatelné, aby takové důležité porady byly svolávány v takovém krátkém, navíc předvánočním termínu, a žádají, aby s nimi ministerstvo a jeho úředníci jednali jako rovní s rovnými. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Seďu, aby přednesl svoji interpelaci na omluveného ministra obrany. Máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážený pane ministře, Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole hospodaření s financemi na ostrahu muničních skladů, stravování a chodu ubytoven zjistil řadu pochybení. Při nákupu služeb za 4,7 miliardy korun zjistil úřad porušení rozpočtové kázně u 2,2 miliardy korun. Rozumím tomu, že smlouvy o nákupu služeb byly podepsány v minulosti, a já dlouhodobě kritizuji outsourcing, protože se v mnoha oblastech ukazuje jako neefektivní. Nejedná se pouze o ostrahu muničních skladů, ale i o stravovací služby a veřejné zakázky na provoz a zabezpečení armádních ubytoven. Proto se chci zeptat, pane ministře, jaká konkrétní opatření vaše ministerstvo přijalo či přijme, aby se zvýšila efektivita vynakládaných finančních prostředků.

Zároveň bych se chtěl zeptat, pane ministře, na jednu záležitost související se zajištěním ostrahy vojenských objektů. Všiml jsem si totiž, že tuto ostrahu zajišťují zaměstnanci Vojenských lesů. Nevím, zda jedna uniforma nahradí druhou. Ale co vím, je skutečnost, že v době zvýšených bezpečnostních hrozeb by ostraha vojenských objektů měla být spíše posilována a ne snižována. Ne vše lze řešit pohledem účetního. Takže se ptám, pane ministře, jaký je váš postoj a názor k takto vedené ostraze. Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Prosím dalšího vylosovaného a tou je paní poslankyně Nytrová, která přednese interpelaci na pana ministra Mládka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Vážený pane ministře, situace v Moravskoslezském kraji, konkrétně i na Ostravsku, je, jak víme, velmi vážná. Nejasný osud obyvatel, kteří jsou jakkoliv napojeni na existenci OKD, je napjatý. Je třeba zdůraznit, že ukončení činnosti OKD se netýká jen samotných zaměstnanců a jejich rodin. Týká se to samozřejmě i dalších subdodavatelů, podnikatelů, živnostníků zabezpečujících navazující doprovodné činnosti. Pokud dojde ke snížení koupěschopnosti ostravských obyvatel, dotkne se to i poklesu zisku podnikatelů působících na daném území. Uvědomme si prosím, že někteří z těchto lidí mají uzavřené úvěry, hypotéky a jejich pravidelné nesplácení je může dostat až k exekucím. Uvědomme si prosím, že mají rodiny, děti, které potřebují jíst každý den, a ne čekat, až se v našem regionu někdy najde řešení a bude možnost pracovat. Jedná se o lidi přímé, otevřené, tvrdě pracující, kteří pracovat opravdu chtějí a za svá práva se postavit umějí, a to beze strachu a s odvahou jim vlastní. Uvedená fakta mohou vést k vážným osobním, rodinným a bezpečnostním tragédiím, které už budou ohrožovat nás všechny.

Co jsme připraveni pro tento kraj a tyto bezradné lidi konkrétně udělat? Jaké jsou možné způsoby řešení? A kdy bude s konečnou platností vybráno to řešení, které bude označeno za nejlepší?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní poslankyně, vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi na začátek především sdělit, že jak já osobně, tak celá vláda je si vědoma vážné situace v moravskoslezském regionu, která je spojena se situací OKD. Jedná se primárně o okres Karviná, který i v dnešní situaci má již dvanáctiprocentní nezaměstnanost i bez toho, že by došlo k nějakému propouštění na OKD. Vláda k tomu přistupuje s plnou vážností a budeme hledat řešení stávající nejednoduché situace. Protože pravděpodobně došlo u soukromé firmy OKD k některým manažerským pochybením a možná neefektivnímu nakládání s prostředky, tak hlavní důvod toho, že OKD jsou ve složité situaci, je vývoj na světovém trhu s uhlím, protože ceny energetického uhlí i ceny koksovatelného uhlí permanentně klesají.

Jak jistě všichni víte, vláda před necelými dvěma roky uzavřela smlouvu s OKD o tom, že za to, že Důl Paskov bude fungovat do konce roku 2017, je vláda připravena vložit 600 mil. korun na sociální programy, především na odstupné, které by jinak měla platit firma po skončení roku 2017. Chtěl bych dodat, že to nebyl nápad státu, ale byl to požadavek firmy. Do smlouvy byla vložena podmínka, že pokud světová cena koksovatelného uhlí klesne pod 110 dolarů za tunu po tři čtvrtletí za sebou, tak smlouva padá, je prostě neplatná. Tento fakt nastane 31. prosince tohoto roku, protože cena koksovatelného uhlí, světový benchmark, se určuje vždy dopředu před každým čtvrtletím, a my již víme, že ve čtvrtém čtvrtletí je to hluboko pod 110 dolarů za tunu a stejně tak to bylo ve druhém a třetím čtvrtletí. Čili ta smlouva spadla pod stůl. Od té doby jednáme s OKD o tom, co dál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP