(16.10 hodin)
(pokračuje Holeček)

Věc, kterou si ani dnes neodpustím, je obrovský střet zájmů pana ministra financí. Fakt, že pan Babiš je majitelem firem, které čerpají ze státního rozpočtu, nás nutí k zamyšlení, že by opravdu mohly nést některé subkapitoly rozpočtu název Babiš sobě.

Kromě absolutní výše navrhovaného deficitu, který je vzhledem k míře hospodářského růstu ekonomicky neobhajitelný, protestuji z tohoto místa proti nízké podpoře vědy, výzkumu a inovací a za sebe říkám, což nebude překvapení, že projídací rozpočet ani v tomto roce nepodpořím. Co naopak podpořím, ať je tam něco pozitivního, je náš pozměňující návrh na zvýšení financí o 1 miliardu do vysokého školství. Jako vysokoškolský pedagog Univerzity v Ústí nad Labem vím, jak jsou finanční prostředky pro tuto oblast potřeba. Podpořte tedy tento pozměňovák jako jakési bolestné za zanedbané financování vědy, výzkumu a inovací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Holečkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Martin Novotný, poté pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Novotný: Já přece jenom v této diskusi - pěkné odpoledne, kolegyně a kolegové - zmíním jednu problematiku, která s podporou vědy a výzkumu souvisí a je velmi specifická a týká se podpory našeho podílu na Evropské kosmické agentuře.

To, že v posledních letech jsme v oblasti podpory této oblasti macešští, bude mít dříve nebo později za následek to, že oblast, která jak v české vědě, tak i multiplikačním efektem do ekonomiky v minulosti hrála důležitou roli, tak postupně logicky právě tím podfinancováním bude ztrácet ten potenciál, který v minulých letech v této oblasti vznikl. Jsou věci, u kterých takový ten pohled na schvalování státního rozpočtu založený zejména na principu disciplíny bychom přece jenom mohli občas opustit. A právě třeba to v posledních letech opakované, nepříliš vstřícné gesto vůči oblasti kosmických aktivit naší země, si myslím, že se nám to dlouhodobě nebude rentovat, vymstí se nám to a věc, v které máme velký lidský a dlouholetý potenciál, bude spíše stagnovat. Proto bych chtěl i tuto suboblast podpory vědy a výzkumu aspoň tímto vystoupením připomenout a podpořit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Novotnému. Přihlášen je pan poslanec Vilímec, připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, úvodem několik slov obecných. Tak máme tu vládou předložený návrh státního rozpočtu, který i za predikce růstu ekonomiky počítá se sedmdesátimiliardovým schodkem. Pokud si dobře vybavím expozé pana předsedy vlády při prvním čtení návrhu tohoto rozpočtu, tak on prohlásil, že přece musíme využít hospodářský růst a tento rozpočet, který předložila vláda, pomáhá k podpoře dalšího hospodářského růstu. No, to jsou taková pěkná obecná tvrzení. Ale víte, problém je v tom, že ono se v tom rozpočtu nijak nepromítá. Nebudu mluvit o nárůstu počtu státních úředníků. Když se ale podíváme na ty kapitálové výdaje, tak jsou sice ve srovnání s minulým rokem vyšší asi o necelé 2 miliardy korun, ale například ve srovnání s rokem 2013 nebo s rozpočtem na rok 2013 jsou mnohem menší a při odpočtu evropských peněz jsou vlastně navržené kapitálové výdaje nižší oproti roku 2013 o 1,5 miliardy korun, neřkuli ve srovnání s rokem 2012, tedy lety, kdy jsme vykazovali nulový či záporný růst hrubého domácího produktu. Tam je to dokonce o více než 4 miliardy korun.

Bohužel i při projednávání ve výborech se ukázalo, že v některých případech se při navrhování výdajů nepostupovalo s patřičnou zodpovědností a ani odborností. Koneckonců, protože jsem členem výboru pro sociální politiku, koneckonců to vedlo sociální výbor, který je - ano - zmítaný také nějakými koaličními spory, ale myslím si, že tady to nebylo úplně to podstatné, že kapitolu Ministerstva práce a sociálních věcí vlastně vůbec neodsouhlasil. Je alarmující, když nejen poslanci opozice, tam je to předpokládané, ale i poslanci vládní koalice musí podávat pozměňovací návrhy k úpravě mandatorních výdajů. Prostě proto, že vládní návrh například v té kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí nevyčleňuje ve své výdajové struktuře buďto žádné prostředky například na nedávno schválený jednorázový příspěvek důchodci nebo na avizované a již odsouhlasené zvýšení příspěvku na péči.

Proto rozumím návrhu pana kolegy Soukupa, protože se toho ujal, byť se, myslím, toho měla ujmout vláda ve svém návrhu, a ne aby jednotliví poslanci museli vlastně alternovat to, co měla činit vláda. Mně také z těchto důvodů nezbývalo nic jiného než se připojit k těm, co podali pozměňovací návrh zvyšující příspěvek na péči o 550 milionů korun, který je vedený pod bodem B9. Podobný návrh ostatně, který asi bude nejspíše schválen podle vyjádření pana ministra financí, podal později i Jan Bartošek.

Pod bodem B10, a už to zde vzpomenula i paní poslankyně Hnyková, navrhuji také zvýšit položku transfery územním rozpočtům na sociálně-právní ochranu dětí o 20 milionů korun, a to na úkor dávek pomoci v hmotné nouzi. Koneckonců na snížení dávek v hmotné nouzi se soustředilo více poslaneckých návrhů a už se tady o tom mluvilo. Skutečně nárůst tohoto návrhu rozpočtu třeba oproti známé skutečnosti z roku 2014 je 12,62 %. To mi nepřipadá normální. Snížení položky transfery územním rozpočtům na sociálně-právní ochranu dětí bez nějakého přiměřené vysvětlení bylo velmi kritizováno na jednání sociálního výboru. Můj návrh pod bodem B10 reflektoval tuto diskusi a pouze dorovnává tyto transfery na úroveň letošního roku, a to z toho důvodu to podávám, že na sociálním výboru zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí nebyli schopni vysvětlit, proč je tam o 20 milionů méně. Koneckonců i z té dramaticky vedené diskuse, a teď nemyslím jen na sociálním výboru, vyplývá, že tyto transfery pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou nedostatečné, a není to jen případ těch klokánků, případ Fondu ohrožených dětí. Ale o tom mluvila paní kolegyně Hnyková.

Návrhy, které jsme dali za klub a které jsem také připodepsal, mají jednak za cíl zvýšit výdaje na vědu a výzkum i zvýšit částku na programové financování u Ministerstva obrany, a pak v tom souhrnném návrhu, který se bude hlasovat po těch položkách, ušetřit ve prospěch navýšení vládní rozpočtové rezervy téměř 25 miliard korun. Tu dáváme k dispozici vládě. Může být opozice už vstřícnější než dát k dispozici vládě 25 miliard korun, aby mohla disponovat s těmito prostředky?

Když jsem podrobně probíral mnohé kapitoly, protože my jsme skutečně probírali ty kapitoly a na základě toho jsme navrhli tu úsporu, tak je evidentní, že některé výdaje jsou docela duplicitní. Například i v krajích, které dostanou přidáno. To se týká i Ministerstva pro místní rozvoj. V některých případech pak, například v kapitole Ministerstva zemědělství nebo Ministerstva životního prostředí, se navyšují dotace podnikatelským subjektům z národních zdrojů. No to úplně nesvědčí o hospodárné a efektivní politice vlády.

Tento velký pozměňovací návrh naopak dává možnost Ministerstvu financí a potažmo vládě tyto dle našeho názoru některé zbytné výdaje, některé možná duplicitní výdaje přehodnotit i v souvislosti se skutečným ekonomickým vývojem v příštím roce. Proto bych požádal o velké zamyšlení nad těmito návrhy nejen pro poslance pravice, nebo opozice, ale i pro poslance vládní koalice. Požádal bych o podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP