(17.20 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já zkusím ještě jednou tedy. Proto to máme ratifikovat, protože jsme to podepsali, tu dohodu. Kdybychom ji nepodepsali, tak bychom byli jediná členská země v Evropské unii, která nemá výjimku a která by to nepodepsala. A znovu opakuji, není to žádný závazek. Není to žádný závazek. Je to mechanismus na krizi bank. My jsme krizi bank měli naštěstí dávno. Nás krize Lehman Brothers nezasáhla. My jsme to vyčistili předtím, v rámci České konsolidační agentury, takže je to mechanismus, rezervní fond na krizi bank.

A kdy vstoupíme do eurozóny. Já jsem jasně řekl, že za naše hnutí v rámci našeho mandátu vůbec neuvažuji o vstupu do eurozóny. Nevidím na to důvod. Že je tam zbytečný odklad, tak je, ale ten se určitě netýká, aspoň mluvím za naše hnutí, našeho mandátu. My jsme rádi, že máme českou korunu, my jsme rádi, že naše ekonomika je proexportní a díky koruně funguje velice dobře.

Takže snažil jsem se to vysvětlit. Snad jste to pochopili.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Paní poslankyně Fischerová s faktickou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Opět děkuji za slovo. Já dám ještě jeden dotaz panu ministrovi financí, protože já vidím smlouvu jako takový ještě bianko šek, kde není jasné pojištění vkladů. To s tím velmi úzce, jako jeden z pilířů také souvisí. Co si o tom pan ministr tedy myslí, jestli je to vhodné. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj, také ne.

Vzhledem k tomu, že v rozpravě padl návrh na zamítnutí, budeme se tímto návrhem zabývat. Tento návrh přednesla paní poslankyně Fischerová a pan poslanec Stanjura. Svolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Nyní budeme hlasováním rozhodovat o návrhu na zamítnutí tohoto vládního návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 10, do kterého je přihlášeno 101 přítomných, pro 31, proti 65. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 11, do kterého je přihlášeno 102 přítomných, pro 99, proti 1. Já konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a končím prvé čtení tohoto tisku.

 

Než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, dovolte mi načíst omluvu pana poslance Fiedlera, který se z osobních důvodů z dnešního jednání omlouvá mezi 17. a 17.30.

 

Nyní tedy zahajuji čtení bodu

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 546/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh novely rozpočtových pravidel.

Předložený návrh zákona obsahuje zejména ustanovení, která rozšiřují výčet subjektů státní pokladny, a ustanovení, která s tímto rozšířením souvisejí. Rovněž je navržena úprava přijímání úvěrů od mezinárodních finančních institucí, zejména od Evropské investiční banky a Rozvojové banky Rady Evropy. Ministerstvem financí za Českou republiku je také navrženo zkrácení přechodného období pro převod prostředků státních příspěvkových organizací na účty podřízené státní pokladně o patnáct měsíců.

Navrhovaná novela rozpočtových pravidel obsahuje také některé další změny, například zrušení povinnosti finančně vypořádávat dotaci poskytnutou v plné výši na úhradu výdajů, případně nákladů, které příjemce dotace uhradil z vlastních zdrojů před jejím poskytnutím.

Všechny účty podřízené státní pokladně mají podle návrhu mít státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven, přičemž podřídit tyto účty státní pokladně budou povinny v zásadě do devíti měsíců od nabytí účinnosti zákona. V souvislosti s podřízením účtu zdravotních pojišťoven státní pokladně je navrhovaná také změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a změna zákona rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

Návrh obsahuje rovněž změnu zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu. Její podstatou je zakotvení povinnosti vypořádávat některé dotace poskytnuté tomuto fondu ze státního rozpočtu. Od navrženého podřízení výše uvedených účtů státní pokladně Ministerstvo financí očekává možnost centralizace dodatečných minimálně 28 miliard korun volné likvidity plynoucí z veřejných prostředků, což by představovalo roční úsporu na úrokových nákladech státního dluhu v řádech stovek milionů až miliard korun v závislosti na vývoji výnosu státních dluhopisů ČR a situaci na globálních finančních trzích.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, cílem návrhu zákona je zejména zapojení dalších disponibilních peněžních prostředků v rámci souhrnných účtů státní pokladny vedených Českou národní bankou, což by mělo vést k racionalizaci nakládání s peněžními prostředky státu a k výrazné úspoře úrokových nákladů v dlouhodobém horizontu. Zajištění tohoto cíle se nově navrhuje zakotvit v zákoně o rozpočtových pravidlech, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna, další zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven, dále veřejné výzkumné instituce, Správa železniční dopravy cesty podřídily své účty státní pokladně, a vedly je proto pouze u ČNB. Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti musí mít v současné době zřízené účty podřízené státní správě pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, případně státních fondů a národního fondu. Navrhuje se, aby na tyto účty byly přijímány veškeré prostředky poskytované ze státního rozpočtu, případně státních fondů a národního fondu. Rovněž by podřízenými státní pokladně byly i peníze, které na tyto účty vloží nebo přijmou uvedené subjekty dobrovolně samy.

Obdobná změna se týká veřejných vysokých škol. U příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu, které mají v souladu se zákonem č. 501/2012 Sb., článek 1 bod 3, povinnost převést veškeré své prostředky na účty podřízené státní pokladně do České národní banky do 31. prosince 2017, se navrhuje toto období zkrátit tak, aby tuto povinnost musely výše uvedené subjekty splnit již do 30. září roku 2016.

Dále novela zákona upravuje i další opatření, která by měla vést k efektivnějšímu plánování peněžních toků státní pokladny a možnosti flexibilnějšího využití úvěrů od mezinárodních finančních institucí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP